Politikk

Klimabudsjettet: Kraftige utslippskutt, men det gjenstår fortsatt mye arbeid 

Med byrådets forslag til klimabudsjett skal klimagassutslippene i Oslo kuttes kraftig. Det er likevel fortsatt langt igjen til målet om null utslipp i 2030.  

Pressemelding / Publisert: 22.09.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

De viktigste tiltakene i budsjettforslaget er å sørge for utslippsfrie busser, anleggsmaskiner og tunge kjøretøy, redusere og elektrifisere biltrafikken, og sørge for karbonfangst på forbrenning av husholdningsavfall. 

– Det haster med å redusere klimagassutslippene, og Oslo skal ta vår del av ansvaret. Med dette budsjettforslaget legger vi fram nye, konkrete tiltak som kutter utslipp og skaper jobber, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).  

– Tiltakene i klimabudsjettet er viktige for å kutte utslipp, men de bidrar også til bedre folkehelse og mindre forskjeller. Mange av tiltakene vil gjøre byen vår bedre å bo i, med renere luft og mindre støy i de områdene som er mest belastet i dag, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG). 

Tunge kjøretøy og anleggsmaskiner skal bli utslippsfrie 

Oslo kommune har de siste årene kuttet utslipp fra  kommunens egen virksomhet.  Personbilparken til kommunen er snart skiftet ut og har blitt elektrisk, og øyfergene går over til batteridrift i løpet av denne vinteren.  Nå trapper byrådet opp innsatsen og foreslår at nær alle Ruters busser blir uten utslipp i 2023.

I tillegg foreslår byrådet nå å gjøre store deler av kommunens maskinpark, enten det er anleggsmaskiner eller tunge kjøretøy, utslippsfrie. Byrådet foreslår å sette av totalt 88,5 millioner kroner i økonomiplanperioden til utslippsfrie tunge kjøretøy og maskiner i kommunens virksomheter. Det er nødvendig å erstatte alle maskiner som går på fossil energi for å nå klimamålene. Med dette budsjettforslaget går Oslo foran og viser vei for å ta i bruk og få utviklet maskiner og tunge kjøretøy uten utslipp. Slik driver kommunen markedet fremover, og skaper nye forretningsmuligheter.  

– De største utslippskuttene får vi ved å lage rammebetingelser som bidrar til grønn omstilling i hele byen, slik som å bidra til at det bygges ladeinfrastruktur, sikrer at det er lett å sykle og ta kollektivtransport eller ved at vi stiller krav til private utbyggere om fossilfri anleggsdrift, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen. 

 Klima i alle beslutninger

Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslippene med 52 % i 2023 og 95 % i 2030, sammenlignet med 2009.  Begge mål er svært ambisiøse og vil bli krevende å nå.  

– Klimabudsjettet er først og fremst et viktig styringsverktøy. Det handler om å vise fram hvilke tiltak vi vil bruke og hvem som har ansvar. Slik tar vi klima tydelig inn i alle viktige beslutninger i kommunen. Arbeidet vi gjør inspirerer andre til også å lage egne klimabudsjetter, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen.   

Ikke god nok statistikk

 Å kutte klimagassutslipp krever samarbeid mellom stat og kommune. Som grunnlag for å prioritere og måle effekt er det behov for god og presis utslippsstatistikk.  

– Norge ligger langt unna å nå de nasjonale klimamålene, og har kuttet betydelig mindre enn nabolandene. Vi er avhengige av samarbeid med og bistand fra staten for å nå våre mål, og Norge er avhengig av byene for å nå sine mål. Det er en utfordring at det statlige klimaregnskapet har vesentlige feil og ikke fanger opp alle tiltak vi gjennomfører lokalt, sier finansbyråden. 

Fakta: Tiltak i byrådets forslag til klimabudsjett 

Største utslippskilder i Oslo  

Veitrafikk, bygg- og anleggsbransjen og avfallsforbrenning står for 90 prosent av klimagassutslippene i Oslo. Dette er utslipp fra næringsliv, innbyggere og kommunale virksomheter.  

Veitrafikk  

For å få ned utslippene fra veitrafikken, ønsker byrådet å redusere biltrafikken og  samtidig   elektrifisere bilparken. Byrådet foreslår: 

 • 168,5 millioner kroner for å bygge ladeinfrastruktur til tunge og lette kjøretøy i perioden 2022- 2025. Dette kommer i tillegg til 35,5 millioner kroner allerede bevilgede midler til ladeinfrastruktur for 2022.    
 • 34 millioner kroner til etablering av nullutslippssone (4 mill. i 2022 og 10 mill. årlig i 2023-2025). 
 • Årlig økning på 50 millioner kroner fra 2023 for å sikre utslippsfri båt- og bussdrift i Oslo innen utgangen av 2023.   
 • Ytterligere 25 parkeringsplasser forbeholdes utslippsfrie varebiler innenfor Ring 1. 
 • 10 millioner kroner for å tilrettelegge for at kommunens egne ansatte kan reise mer klimavennlig i tjeneste og til og fra jobb.  
 • Fra 2022 blir det strengere krav i kommunens nye samkjøpsavtaler og krav om nullutslipp fra transport av varer og tjenester. 

Bygg og anlegg  

Byrådet vil tilrettelegge for elektrifisering av tunge kjøretøy og anleggsmaskiner, for å redusere lokale klimagassutslipp fra bygg- og anleggssektoren.  Byrådet foreslår derfor: 

 • 2 millioner kroner til leie av mobile ladecontainere, og videre 6 millioner kroner til å sikre strømforsyning som kan bidra til lynlading på anleggsplasser og lading av elektriske lastebiler i 2022. 
 • 50 millioner kroner i 2022 til å elektrifisere kommunens egne tunge kjøretøy og anleggsmaskiner. 
 • 38,5 millioner kroner fra 2022 til 2025 til utslippsfrie anleggsmaskiner og kjøretøy i Gravferdsetaten.    

Avfallsforbrenning  

Det viktigste for å redusere lokale klimagassutslipp fra avfallsforbrenning er å redusere utslipp fra de to energigjenvinningsanleggene hvor avfall forbrennes i Oslo.  Byrådet foreslår derfor at: 

 • Kommunen skal arbeide videre for finansiering av karbonfangstanlegg på Fortum Oslo Varme AS sitt avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud.  
 • Kommunen skal gå i dialog med markedet og undersøke mulighetene for forbrenning av kommunens husholdningsavfall med karbonfangst. Dersom kommunen lykkes med dette, kan vi fjerne det nest største punktutslippet av klimagasser i Oslo (Haraldrud avfallsforbrenningsanlegg). 

Tilskudd til innbyggere og næringsliv  

Oslo kommune kan ikke kutte alle utslipp i byen alene. Oslos innbyggere og næringsliv må redusere sine utslipp. Byrådet vil derfor: 

 • Videreføre støtteordningen på 120 millioner kroner årlig til klima- og energitiltak for innbyggere og næringsliv. Tilskuddsordningene omfatter lading i borettslag og sameier, lading til el-varebiler i bedrifter, hurtiglader til varebil, ladestasjon for el-drosjer, elektrisk lastesykkel i bedrifter, klimasmarte jobbreiser i bedrifter, lading av tunge kjøretøy og busser (utenom Ruters busser), til elektriske motorredskaper, installasjon av solcellepaneler i borettslag, sameier og yrkesbygg, energiforbedring i privatboliger med mer.  

Hva er et klimabudsjett? 

Klimagassutslippene i Oslo skal i 2030 være redusert med 95 % sammenlignet med 2009. Oslo kommune har utviklet et eget klimabudsjett som er et styringsverktøy for klimaarbeidet. Et klimabudsjett:  

 • Presenterer og beregner effekten av tiltak.  
 • Viser ansvaret for gjennomføring på de kommunale virksomhetene.  
 • Stiller krav om rapportering om status i klimatiltakene på linje med virksomhetenes økonomiske rapportering.  
 • Stadig flere byer og kommuner har blitt inspirert av Oslo til å innføre egne klimabudsjetter:  
 • Storbynettverket C40 har et etablert et kontor i Oslo, blant annet for å spre arbeidet med klimabudsjett til andre storbyer i verden.  
 • Oslo har sammen med Hamar og Trondheim laget en veileder om klimabudsjett for andre kommuner. Dette kan bidra til at utviklingen av klimabudsjett som styringsverktøy kan skje enda raskere i årene framover.  

Miljødirektoratets klimagassregnskap bør ikke brukes alene som fasit for måloppnåelse, og fanger bare delvis opp effekten av klimatiltak i Oslo. Det er stor sannsynlighet for at det viser for høye klimagassutslipp i Oslo. 

Miljødirektoratet publiserer først kommunenes utslippsregnskap for 2020 rundt årsskiftet. Det kan komme metodiske forbedringer som kan fange opp effekter av klimatiltakene i Oslo bedre enn i dag, og dermed endre utslippsregnskapet. 


Kontakt

Pressekontakt | Byrådsleder Raymond Johansen

E-post: media@byr.oslo.kommune.no
Tlf.: 99 28 90 90  (kun taleanrop, ikke SMS) 

Pressekontakt | Byråd for finans Einar Wilhelmsen

Marie Helene Loe Halvorsen | Byrådssekretær | Byrådsavdeling for finans
E-post: mlh@oslo.kommune.no
Tlf.:  91 64 37 32

Alle pressemeldinger om budsjettforslag 2022