Politikk

Saker behandlet i byråd 25. juni

Byrådet behandlet blant annet en sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater.

Saker i byrådet / Publisert: 20.06.2024 / 25.06.2024

Av Byrådslederens kontor

Rødt sceneteppe med teksten Riket projisert.
Kultklassikeren Riket ble spilt på Oslo Nye Teater i 2023. Bilde: Oslo kommune.

Saker med innstilling til bystyret

Planforslag, Mortensrudveien og Lofsrudveien, Bydel Søndre Nordstrand

Hensikten med planforslaget er å oppgradere dagens vei langs sentrum av Mortensrud til en mer bymessig gate, med bedre tilrettelegging for myke trafikanter, kollektivtrafikk og grønne elementer.

Byrådet ber bystyret om å vedta planforslaget.

Den livssynsåpne byen – Strategi for tros- og livssynspolitikk

Strategien foreslår hva som bør være kommunens overordnede tros- og livssynspolitikk:

Syv prinsipper skal legge grunnlag for fremtidige saker og annen oppfølging på områder som omhandler tros- og livssynsspørsmål.  Strategien er en oppfølging av rapporten "Tro det eller ei – Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo".

Byrådet ber bystyret om å ta strategien til orientering.

Fremtidig drift av Oslo Nye Teater

Denne saken gjelder Oslo Nye Teater og den videre driften av teateret.

Byrådet ber bystyret om å ta saken til orientering.

Midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven. Malmøya, Ulvøya, Ormøya, Skilpadda og Nedre Bekkelaget, Bydel Nordstrand

Saken gjelder forlengelse av et midlertidig forbud Plan- og bygningsetaten vedtok 27. august 2019.

Byrådet ønsker nå en forlengelse på inntil seks måneder for å sikre tid for både byrådet og bystyret til å gjøre eventuelle ønskede endringer i planen med nødvendige høringer.

Byrådet ber bystyret om å vedta forlengelsen.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Utlån av varemerket Chat Noir

Oslo kommune er tildelt rettigheten til navnet Chat Noir av Patentstyret , for en periode på 10 år av gangen. Rettigheten er nå utløpt, og Chat Noir AS har søkt Oslo kommune om forlengelse av retten til å benytte navnet.

Høring: NOU 2024:2 – I samspill med naturen

Klima- og miljødepartementet har sendt på høring Naturrisikoutvalgets NOU 2024:2 I samspill med naturen – Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge. Fristen for å gi høringsuttalelse til NOUen er utvidet til 30. juni 2024.

Videre konstituering av seksjonssjef ved Byrådslederens kontor

Sissel Kristiseter konstitueres videre som seksjonssjef i Seksjon for intern revisjon ved Byrådslederens kontor.

Ansettelse av seksjonssjef ved Byrådsavdeling for kultur og næring

Frode Hoel Helgeland ansettes som seksjonssjef i styringsseksjonen i Byrådsavdeling for kultur og næring.

Budsjettjustering tilskudd til Oslo Nye Teater

Saken gjelder en budsjettjustering, fra kapittel 192 til kapittel 500.

Konkurranseutsetting av sykehjem

Byrådssaken gjelder beslutning om å konkurranseutsette driften av fire sykehjem. Konkurransen skal baseres på best mulig kvalitet. Byrådet mener at et større innslag av private aktører i helse- og omsorgstjenestene vil bidra til et mer mangfoldig tilbud for innbyggerne, og høyere kvalitet for brukerne.

Les pressemeldingen her: Konkurranseutsetter fire sykehjem – ingen går ned i lønn

Forslag til endringer i barnevernsloven med videre

Barne- og familiedepartementet har sendt på høring forslag til endringer i barnevernsloven med videre (kvalitetsreform). Forslagene er en del av regjeringens kvalitetsreform i barnevernet som omfatter både kommunalt og statlig barnevern.

Høringsfristen er 2. juli 2024.

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.