Politikk

Saker behandlet i byråd 13. juni

Byrådet behandlet blant annet to saker om Oslopakke 3.

Saker i byrådet / Publisert: 06.06.2024 / 13.06.2024

Av Byrådslederens kontor

Fra Fornebubanens tunneldriving på Fornebulandet 20. mai 2022. Byggeleder og nabokontakt står inne i tunnel foran boreriggen.
Fornebubanens tunnel bores og sprenges ut. Bilde: Nicolas Tourrenc / Fornebubanen.

Saker med innstilling til bystyret

Endring av selskapsavtale for Novari IKS

Oslo kommune inngikk i 2011 et formalisert samarbeid med landets øvrige fylkeskommuner i form av et interkommunalt selskap: Vigo IKS (nå Novari IKS). Vigo IKS skulle da ivareta utvikling og drift av fylkeskommunenes IT-systemer innen videregående opplæring.

Nå foreslås endringer i avtalen.

Forslag til regulering, Stenbråtveien 13-63, Bydel Søndre Nordstrand

OBOS foreslår å omregulere planområdet fra bolig og allmennyttig formål til i hovedsak boligbebyggelse og naturområde.

Planforslaget åpner for 9 nye boligblokker med inntil 300 boenheter. En stor andel av planområdet foreslås regulert som naturområde for å ivareta funksjonen som viltkorridor. Planområdet er i dag i hovedsak ubebygd skog, og planforslaget vil medføre tap av natur og økt menneskelig aktivitet i gjenværende naturområde.

Byrådet ber bystyret om å vedta forslaget.

Revidert avtale om Oslopakke 3

Det er inngått en revidert avtale om Oslopakke 3, 24. mai 2024.

Oslopakke 3 er en avtale mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune om et trafikantbetalingssystem (bompenger) og hvilke prosjekter som skal gjennomføres.

Byrådet ber bystyret om å godkjenne forslaget.

Handlingsprogram 2025-2028 for byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3

Byrådet ber bystyret om å slutte seg til handlingsprogrammet.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Revidert instruks for organisering, roller og ansvar for oslo.kommune.no

Byrådslederens kontor foreslår å revidere gjeldende Instruks for organisering, roller og ansvar for nettstedet oslo.kommune.no.

Revidert instruks rydder opp i roller og ansvar for innhold på oslo.kommune.no.

Høring: NOU 2024:1 Definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører

Kommunen har fått til høring NOU 2024:1 Definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører. Regjeringen har oppnevnt et utvalg for å vurdere hvordan kommersiell drift kan fases ut i ulike skattefinansierte velferdstjenester.

Oslo kommune har høringsfrist 14. juni 2024.

Ansettelse av bydelsdirektør i Vestre Aker

Ellen Oldereid ansettes i et åremål på seks år som bydelsdirektør i Vestre Aker.

Høring: NOU 2024:3 Felles innsats mot ekstremisme: Bedre vilkår for det forebyggende arbeidet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har invitert Oslo kommune til å avgi høringsuttalelse om Ekstremismekommisjonens rapport, "NOU 2024:3 Felles innsats mot ekstremisme: Bedre vilkår for det forebyggende arbeidet."

Kommisjonens mandat har vært å frembringe kunnskap og anbefalinger som kan bidra til å styrke samfunnets evne til å forebygge radikalisering og ekstremisme, samtidig som sentrale verdier som åpenhet, demokrati, menneskerettigheter, rettssikkerhet og ytringsfrihet ivaretas.

Oslo kommune har høringsfrist 14. juni 2024. 

Høring: Statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet, klima og energi

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt to sett med statlige planretningslinjer på høring. Den ene retningslinjen gjelder arealbruk og mobilitet og den andre klima og energi.

Planretningslinjer for arealbruk og mobilitet:

  • Hensikten med retningslinjene er å sikre en samordnet og bærekraftig bolig-, areal- og transportplanlegging. Retningslinjene skal fremme et lavutslippssamfunn gjennom utvikling av bærekraftige, kompakte og attraktive byer og tettsteder.

Planretningslinjer for klima og energi:

  • Hensikten med retningslinjene er å sikre at klima og energi vektlegges i planleggingen etter plan- og bygningsloven og øvrig myndighetsutøvelse og virksomhet i stat, kommunene og fylkeskommunene. Klima omfatter både reduksjon av klimagassutslipp og tilpasning til forventede klimaendringer.

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.