Helse og omsorg

Konkurranseutsetter fire sykehjem – ingen går ned i lønn

Sykehjemsetaten har fått i oppdrag å konkurranseutsette sykehjem med mål om best mulig kvalitet. Et nytt lønnskrav sikrer at ingen ansatte går ned i lønn.

Pressemelding / Publisert: 25.06.2024

Av Byrådsavdeling for helse

Eldre kvinne sammen med kvinnelig ansatt på Økernhjemmet i Oslo.
Fire sykehjem konkurranseutsettes. Målet er bedre kvalitet i eldreomsorgen. Bilde: Thomas Brun / NTB.

Byrådet ønsker et større innslag av private aktører i helse- og omsorgstjenestene for å bedre kvaliteten i eldreomsorgen. I dag har byrådet bestemt at Sykehjemsetaten kan sette i gang konkurransene for de fire sykehjemmene som skal konkurranseutsettes. Konkurransen skal baseres på best mulig kvalitet.

– Dette blir et løft for sykehjemmene i Oslo. Ved å få inn flere private aktører legger vi til rette for både økt kvalitet, mangfold og innovasjon, uten at det blir dyrere enn kommunal drift. Etter en omfattende og unødvendig rekommunalisering av sykehjem under det rødgrønne byrådet, sørger byrådet for at det igjen er kvalitet for våre eldre som skal være i førersetet, sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H).

I mai 2024 ble det bestemt at sykehjemmene som skal konkurranseutsettes er Kantarellenhjemmet, Abildsøhjemmet, Bjølsenhjemmet og Uranienborg.

Hvordan vinneren av konkurransene velges

Byrådet har gitt Sykehjemsetaten føringer om hvordan vinneren av konkurransene skal velges, slik at det sikres best mulig kvalitet. Sykehjemsetaten skal foreta en anskaffelsesfaglig vurdering av hvilken tildelingsmodell som benyttes basert på følgende føringer:

  • Kvaliteten på tilbudet til beboerne skal vektlegges særlig tungt i vurderingen.
  • Tildelingsmodellen og konkurransegrunnlaget skal legge til rette for betydelig mer innovasjon, slik at tilbudet ved de aktuelle sykehjemmene, og sykehjemsektoren for øvrig, bedres sammenlignet med dagens situasjon.
  • Det skal sikres et sykehjemstilbud med bedre kvalitet til tilsvarende eller lavere kostnad enn kommunal drift.
  • I to av konkurransene skal det benyttes en fastpris som ikke er høyere enn kostnaden ved å drive kommunale sykehjem.

Ingen ansatte skal gå ned i lønn

Byrådet har vært tydelig på at konkurranseutsetting av sykehjem ikke skal skje på bekostning av de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Byrådsavdeling for helse har derfor utarbeidet et eget lønnskrav som skal inngå i de fire kontraktene som nå lyses ut, som blant andre arbeidstaker- og arbeidsgiverforeningene har kommet med innspill til. Innspillsrunden viser at lønnskravet er gjennomførbart.

– Med lønnskravet i kontraktene som nå lyses ut kan ansatte være trygge på at de ikke vil gå ned i lønn ved konkurranseutsettingen av sykehjemmene. Det forrige byrådet mente et slikt krav var både ulovlig og useriøst. Det blågrønne byrådet viser tvert om at det er fullt mulig, sier Korkunc.

De ansatte som kommer fra Oslo kommune som ledd i virksomhetsoverdragelsen skal minst ha lik fast lønn (grunnlønn + faste årlige lønnsmessige tillegg) som de hadde i Oslo kommune på tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen, gitt at de jobber samme stillingsprosent.

De skal også ha minst samme timesats for de enkelte ubekvemstilleggene (kvelds- og nattillegg, lørdags- og søndagstillegg, helgedags- og høytidstillegg) som de hadde i Oslo kommune på tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen.

Pressekontakter

for byråd for helse, Saliba Andreas Korkunc

Tuva Otterlei Blikom og Tonje Bruun (i arbeidstid)
Telefon