Politikk

Oslo-budsjettet 2022: Gratis aktivitetsskole til alle byens 2. og 3. klassinger

Byrådet foreslår å innføre gratis aktivitetsskole (AKS) for alle elever på 2. trinn fra 2022 og 3. trinn fra 2023.

Pressemelding / Publisert: 22.09.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Med denne opptrappingen vil over 20 000 elever i 2022 og ytterligere 3 500 elever i 2023 få tilbud om gratis deltidsplass i aktivitetsskolen i Oslo.

– Gratis aktivitetsskole er et viktig tiltak for å sikre inkludering, bekjempe forskjeller og legge til rette for læring for alle barn, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap.

Byrådet vil også heve kvaliteten i AKS. Totalt foreslås det 10 millioner kroner til å utvide samarbeidet med Kulturskolen, for å sikre økt kompetanse blant ansatte gjennom flere fagutdannede og strengere språkkrav, i tillegg til etter- og videreutdanning i aktivitetspedagogikk. Byrådet har også skjerpet kravet til sunn og næringsrik mat i AKS.

Langsiktig oppfølging av elevene

Barn og unge har vært hardt rammet av tiltakene for å bekjempe koronapandemien. Byrådet vil bruke 119 millioner kroner på tettere oppfølging av elevene, styrke de psykiske helsetjenestene og en stor satsning på økt bemanning i barnehager i levekårsutsatte områder. Byrådet foreslår også å bruke 27 millioner kroner på å fremskaffe flere læreplasser og sikre bedre oppfølging av lærlinger.

– Vi fortsetter med å sette av store summer for langsiktig «reparasjon» etter koronautbruddet og forsterket opplæring. Vi skal være en aktiv skoleeier som støtter opp og gir skolene ressurser til flere lærere og mer tilpasset opplæring. Vi styrker også bemanningen i utvalgte barnehager og utvikler tiltak for å bedre psykisk helsehjelp for barn, sier Thorkildsen.

Utvikling av barnevernet og utfasing av kommersielle aktører

Byrådet vil styrke og heve kvaliteten på det kommunale barnevernet. Samtidig skal kommersielle leverandører av barneverntjenester fases ut. Byrådet foreslår derfor å øremerke 21 millioner kroner til tiltak knyttet til en kvalitetsreform i barnevernet. Midlene skal blant annet brukes til å prøve ut nye måter å jobbe på. Målet er enda mer samarbeid med barn og unge selv og deres familier, lærere, barnehagemedarbeidere og helsesykepleiere.

Byrådet foreslår også å øke bevilgningene til Barne- og familieetaten, samtidig som finansieringsordningen for etatens institusjonstilbud for hasteflyttinger blir endret. Dette vil bidra til en god og stabil finansiering av et nødvendig og viktig tilbud.

– Det er avgjørende at barnevern oppleves trygt for barn. Dette er en stor jobb hvor Oslo går foran. Midlene i dette budsjettet vil være et viktig steg på veien, sier Thorkildsen.

Kontakt

Karin Steenstrup | Fagsjef kommunikasjon | Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Telefon: +47 90 56 44 54

E-post: karin.steenstrup@byr.oslo.komune.no

Alle pressemeldinger om budsjettforslag 2022