Politikk

Oslo-budsjettet 2022: Klimavennlig byutvikling

I budsjettet for 2022 prioriterer byrådet områdesatsinger, bilfritt byliv, styrking av Plan- og bygningsetatens arbeid med klimavennlig arealplanlegging og utviklingen av en tredje boligsektor.   

Pressemelding / Publisert: 22.09.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– Byutviklingen skal bidra til at hele Oslo blir en grønn nullutslippsby som er god å bo i. Vi vil ha grønne lunger, økt byliv og legge til rette for bruk av kollektiv, sykkel og gange, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG).

Prioriterer utviklingsområder

Oslo forventes å vokse i årene som kommer. Da trenger vi økt boligbygging med tilhørende infrastruktur. Arealplanleggingen gir mulighet til å redusere utslippene gjennom å skape gode og grønne byområder der folk lett kan forflytte seg med sykkel, kollektiv og gange.

Byrådet foreslår derfor 10 millioner kroner til å styrke Plan- og bygningsetatens arbeid med infrastrukturprosjekter og regional plan for areal og transport. I tillegg styrkes Plan- og bygningsetaten og Eiendom- og byfornyelsesetaten med til sammen 8 millioner kroner til gjennomføring av utviklingsområder.

– Byrådet har som mål at skoler, barnehager, grøntområder, sykkelveier og kollektivtilbud er på plass raskest mulig når nye boligområder utvikles. Det er derfor viktig å styrke kapasiteten slik at nye områder utvikles i takt med at folk flytter inn i boligene sine, sier byråden.

Det foreslås også 5 millioner kroner til en klimasmart byutvikling av Filipstad i 2022 og deretter 15 millioner årlig fra 2023.

En levende by

Bilfritt byliv har som formål å gjøre bylivet i sentrum og på Tøyen og Grønland mer mangfoldig og variert. Byrådet foreslår 50 millioner kroner til bilfritt byliv i 2022. Byrådet foreslår også
4 millioner kroner til Levende gater, 10 millioner kroner til torg og møteplasser i bydelene,
samt 5 millioner kroner til satsingen Oslotrær og jobber for ungdom med treplanting.

– Byrådet vil ha en grønnere og mer levende by. En by hvor menneskene står i sentrum, hvor det er mer plass til barn som leker, sykkel og kulturaktiviteter, og dette prioriterer vi også i neste års budsjett, sier Marcussen.


Pilotprosjekter – tredje boligsektor

Byrådet ønsker å utvide den kommunale boligpolitikken for å bidra til en mangfoldig by med gode boliger som folk flest kan ha råd til. I 2022 foreslår byrådet 10,7 millioner kroner til pilotprosjekter i tredje boligsektor.

– Det er et viktig politisk mål for byrådet å bidra til at flere grupper skal få mulighet kunne komme inn på boligmarkedet, sier Marcussen.

Områdesatsinger

Byrådet foreslår 118,8 millioner kroner til områdesatsingene i 2022: Groruddalssatsingen, Oslo sør-satsingen og Oslo indre øst-satsingen. Målet er å styrke nabolag som trenger et løft, i samråd og samarbeid med de som bor der, og dette er en viktig del av kommunens arbeid for sosial utjevning.

– Hovedmålet med områdesatsingene er at de skal bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljø i de nabolagene der behovet er størst. Enda flere skal sikres gode oppvekstsvilkår, flere skal fullføre videregående skole og flere skal komme ut i arbeid, sier byråden.

Kontakt

Kristine Langfjord | Kommunikasjonsrådgiver | Byrådsavdeling for byutvikling

E-post: kristine.langfjord@byr.oslo.kommune.no

Telefon: +47 95 80 18 59

Alle pressemeldinger om budsjettforslag 2022