Politikk

Oslo-budsjettet 2022: Et budsjett for tryggere veier og mindre klimagassutslipp

Byrådet i Oslo prioriterer tryggere skoleveier, nullutslippsbusser og mer sykkelvei i sitt forslag til budsjett for 2022.   

Pressemelding / Publisert: 22.09.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Satser på tryggere skoleveier

Mange tiår med bilbasert byutvikling har ført til trafikkfarlige nærområder og utrygge skoleveier for mange av byens barn. Byrådet foreslår å bruke 55 millioner kroner på trafikksikkerhetstiltak i 2022.

– Byrådet mener at barnas trygghet bør prioriteres over bilen og at det bør være en selvfølge at det er trygt å sende barn til skolen til fots og på sykkel. Skal vi få flere til å gå og sykle i byen, må vi ha trafikksikre løsninger på gatene våre, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG).

Det planlegges å gjennomføre omtrent 100 trafikksikkerhetstiltak, og tiltakene vil bli gjennomført over hele byen. Aktuelle tiltak er for eksempel flere fortau, innsnevring av veier, fartshumper og opphøyde gangfelt. Et annet viktige tiltak er hjertesoner rundt skolene. En hjertesone er område rundt en skole der det oppfordres til minst mulig bilkjøring gjennom holdningsskapende arbeid og trafikksikkerhetstiltak.

– Selv om barnas glade rop kan høres langt unna en skole, har ikke skolebarna en egen stemme når veier bygges og beslutninger tas. Vi må ta vare på de minste blant oss, og sikre gode, trygge skoleveier og skoleområder. Hjertesoner er viktig samarbeid mellom skole, foreldre og Bymiljøetaten for å få færre biler og lavere fart der barn leker og beveger seg, sier byråd Sirin Stav.

Skal gjøre det enklere og tryggere å sykle

I forslaget til budsjett, trapper byrådet opp satsingen på trygge sykkelveier. Byrådet foreslår å ansette flere i faste stillinger som skal jobbe med sykkelsatsingen, og vil bevilge 253 millioner kroner ekstra til sykkelinvesteringer i 2022. I tillegg legges det opp til ytterligere økninger utover i økonomiplanperioden.

– Oslo fortsetter å vokse som sykkelby. Byrådet setter derfor av over 250 millioner kroner ekstra for å gjøre det tryggere og raskere å sykle. Oslo skal være en by der alle skal kunne sykle, enten du er 8 eller 80 år, sier Stav.

En rekke større sykkelprosjekter har planlagt ferdigstillelse i 2022. Blant disse er Tåsenveien mellom Stavangergata og Kaj Munks vei og Hoffsveien mellom Monolittveien og Harbitzalleen.

Et prosjekt med planlagt byggestart i 2022 er Tvetenveien mellom Ole Deviks vei og Østensjøveien. Her skal det etableres sykkelvei med fortau, og planlagt ferdigstilling er i 2023. Veistrekningen er en viktig brikke i Groruddalsatsingens mål om sammenhengende gang- og sykkelveinett i området, og å skape trafikksikre og effektive forbindelser innad i Groruddalen og til resten av byen.

Alle busser skal være utslippsfrie om to år

I 2023 vil tilnærmet alle Ruters busser i Oslo være utslippsfrie. I dag er 76 av 520 av Ruters busser i Oslo utslippsfrie. I budsjettet for 2022 foreslår byrådet å sette av midler til å sikre at nesten 100 prosent av Ruters busser i Oslo blir utslippsfrie. I dag er omtrent 11 prosent av antall kjørte kilometer med buss og båt i Oslo utslippsfrie. Når de nye bussene er faset inn i 2023, vil andelen være på nesten 100 prosent.

– Skal vi løse klimakrisa må vi gjøre byene våre utslippsfrie. I slutten av 2017 testet vi ut de første seks elbussene i Oslo. Det er rart å tenke på nå, men da var det jo en sensasjon at vi i det hele tatt skulle teste det ut. Nå har vi bestemt oss for å gå “all inn”, sier Stav.

Innfasing av utslippsfrie busser i Oslo tas nå gjennom nye kontrakter. Kontrakten for Oslo sør er første busskontrakt der det er satt krav om nullutslipp, og den vil tre i kraft allerede i begynnelsen av 2022. De resterende kontraktene vil tre i kraft i 2023.

– Flere utslippsfrie busser betyr kutt i klimautslipp, mindre støy og renere luft for Oslos innbyggere. I dag høres det godt hver gang bussen starter og stopper. Med elbuss vil det bli stillere. Da blir det litt triveligere å bo og ferdes i byen, og de som reiser med buss får en mer komfortabel reise, sier Stav.

Kontakt

Pressekontakt | Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

E-post: presse.mos@oslo.kommune.no

Telefon: +47 90 47 19 99 (kun taleanrop, ikke SMS)

Alle pressemeldinger om budsjettforslag 2022