Politikk

Oslo-budsjettet 2022: Et budsjett for arbeid, sosial utjevning og klima

Byrådets budsjettforslag for 2022 skal ta Oslo ut av koronapandemien, og sikre raske kutt i klimagassutslippene.

Pressemelding / Publisert: 22.09.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Byrådet har i dag lagt fram forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022–2025. 

Se byrådets budsjettforslag her

Se finanstalen holdt ved fremleggelse av budsjettforslag for 2022 av byråd for finans, Einar Wilhelmsen (PDF).

Alle pressemeldinger om Oslo-budsjettet 2022

Opptak fra pressetreff 22. september

Lenke til pressetreff

– I budsjettetsforslaget prioriterer vi arbeid til alle, kampen mot klimaendringene og for sosial utjevning. Vi holder valgløftene våre, og leverer på de sakene folk i Oslo er aller mest opptatt av, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap). 

Byrådets budsjettforslag for 2022 er på totalt 85 milliarder kroner, der 66 milliarder går til drift og 19 milliarder går til investeringer.

– Byrådet har god økonomistyring, og Oslo kommune fører en langsiktig økonomisk politikk der vi har sørget for inntekter til kommunen. Det gir oss muligheten til å prioritere og investere i det som er viktig, og samtidig levere et ansvarlig budsjett på vei ut av en svært urolig tid, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG). 

Arbeid til alle

Koronapandemien har ført til kraftig økning i arbeidsledigheten, spesielt innen reiseliv, uteliv og transport. I økonomiplanperioden foreslår byrådet å bruke 193,5 millioner for å få ledige tilbake i arbeid, for å skape flere private arbeidsplasser og for å kvalifisere flere til arbeidsmarkedet.

– Arbeidsledigheten økte dramatisk i Oslo under pandemien, og vi er fortsatt fylket med høyest ledighet i Norge. Vi må få flere i jobb for å utjevne sosiale forskjeller og for å sikre velferden for framtidas generasjoner. Derfor er arbeid til alle en hovedsatsing i vårt budsjettforslag, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Dette er de viktigste tiltakene i budsjettforslaget:

 • Flere i arbeid: Byrådet foreslår en rekke tiltak for å få ned arbeidsledigheten i Oslo, blant annet skal NAV-kontorene drive oppsøkende arbeid overfor ungdom som står utenfor arbeidslivet. Det foreslås også en styrking av arbeidsrettede tiltak i bydelene. Totalt vil byrådet sette av 54,5 millioner kroner i økonomiplanperioden.
 • Kvalifisering og kompetanseheving: Det foreslås en styrking av Oslo voksenopplæring på 30 millioner kroner i økonomiplanperioden, for å gi flere voksne mulighet til å fullføre og bestå videregående opplæring og dermed kvalifisere flere til arbeidslivet.   
 • Flere læreplasser: Andelen som søker yrkesfag har økt i Oslo de siste årene, men koronapandemien har redusert tilbudet av læreplasser. Byrådet vil derfor igangsette et treårig prosjekt for å øke antall læreplasser i Oslo. I økonomiplanperioden er det innarbeidet 27 millioner kroner til arbeidet. 
 • Sommerjobber til unge: Byrådet foreslår å sette av 10 millioner kroner til sommerjobber og ferieaktiviteter for barn og unge i regi av bydelene i 2022. Det settes i tillegg av 23 millioner kroner i 2022, totalt 72 millioner i økonomiplanperioden, til aktivitet og jobber for ungdom gjennom hele året.
 • Heltidsarbeid: Oslo er den av landets største kommuner som har størst andel heltidsansatte. Byrådet styrker i budsjettforslaget innsatsen for heltid i Oslo kommune, blant annet ved å opprette egne ressurspooler i helse- og omsorgssektoren. Medarbeidere fra ressurspoolene vil erstatte innleie og vikarer fra bemanningsbyråer. Det er foreslått en økning på 8 millioner kroner til arbeid med heltidskultur i budsjettet 2022.
 • Aktiv næringspolitikk: Byrådet vil gjøre det lettere å etablere egen virksomhet, og legge til rette for flere grønne arbeidsplasser. I budsjettet for 2022 foreslås blant annet 13,8 millioner kroner til Regionalt Innovasjonsprogram, en økning på 3 millioner kroner og 4 millioner kroner til Etablerertjenesten, en økning på 1,5 millioner kroner. Det settes også av 15 millioner kroner til profilering av Oslo som bærekraftig reisemål.

Kampen mot klimaendringene

Oslo bystyre har vedtatt at utslippene av klimagasser i Oslo skal reduseres med 95 prosent i 2030 sammenlignet med 2009. Særlig viktig er det å kutte utslipp fra trafikk, avfallsbehandling og bygg- og anleggsvirksomhet, som står for 90 prosent av klimagassutslippene i Oslo.

Byrådet foreslår å sette av 940 millioner (603 millioner på drift og 337 millioner på investering) i økonomiplanperioden til tiltak for å kutte klimagassutslippene. Byrådet foreslår blant annet å øke fra 67 til 520 elbusser i Oslo.

– Vi skal vise verden at det er mulig å omstille oss på måte som kutter utslipp og skaper jobber, men uten at det øker de sosiale forskjellene. I budsjettet tar vi nye steg på veien mot å gjøre Oslo til nullutslippsby ved å elektrifiser så godt som alle busser og båter i kollektivtransporten i Oslo. I dag er omtrent 11 prosent av antall kjørte kilometer med buss og båt i Oslo utslippsfrie. Når de nye bussene er faset inn i 2023, vil andelen være på nesten 100 prosent. Det er effektiv klimapolikk som gir raske og store utslippskutt , sier byrådsleder Raymond Johansen.

– På et år, fra 2019 til 2020, kuttet vi kommunens egne utslipp med 39%. Med dette budsjettforslaget nærmer vi oss dagen da kommunen ikke lenger trenger å kjøpe bensin eller diesel. Ruters busser og båter vil gå på strøm eller biogass, og tunge kjøretøy og anleggsmaskiner vil raskt skiftes ut med løsninger uten utslipp, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen.

Dette er de viktigste tiltakene i budsjettforslaget:

 • Nullutslippstransport: I 2022 vil byrådet kreve nullutslipp fra transport av varer og tjenester som kjøpes via Oslo kommunes rammeavtaler. Byrådet foreslår å øke bevilgningen til ladeinfrastruktur til 168,5 millioner kroner i økonomiplanperioden, i tillegg til 35,5 millioner som allerede er bevilget i 2022.
 • Bytter ut tyngre kjøretøy og maskiner: Byrådet foreslår å sette av 50 millioner kroner i 2022 til å skifte ut kommunens egne fossile tyngre kjøretøy og maskiner med utslippsfrie.
 • Utslippsfri kollektivtrafikk: Byrådet foreslår å sette av 151 millioner kroner i økonomiplanperioden for å sikre at båt- og bussdrift i Oslo blir nær 100 prosent utslippsfri innen utgangen av 2023, gjennom blant annet elektriske busser og elektriske øybåter.
 • Sykkel: Byrådet vil øke investeringsrammen for sykkelsatsingen med 253 millioner kroner i 2022. Det skal bygges 25 kilometer ny og oppgradert sykkelinfrastruktur i 2022. Totalt bruker Oslo kommune 673 millioner kroner på sykkelinfrastruktur i 2022.
 • Klimatilpasning: Klimaendringene gir mer ekstremvær og kraftigere regnskyll. For å møte utfordringene med overvann og som en del av beredskapen, foreslår byrådet til sammen 27 millioner kroner i økonomiplanperioden for å følge opp kommunens handlingsplan for overvannshåndtering. Treplanting er også et tiltak som bidrar til å løse overvannsproblemer og prioriteres i budsjettet for 2022.
 • Bilfritt byliv: Totalt foreslås om lag 50 millioner kroner til bilfritt byliv i 2022. I tillegg til å være trafikkreduserende, bidrar bilfritt byliv-tiltakene til å gjøre sentrum hyggeligere og tryggere for myke trafikanter. Midlene går til tiltak med vekt på handel, uteservering, kunst og kultur, benker, leke- og aktivitetsmuligheter og beplantning.

Utjevning av sosiale forskjeller

Koronapandemien har økt de sosiale forskjellene i Oslo, og byrådet foreslår derfor en rekke nye tiltak for å utjevne forskjeller. Særlig viktig i arbeidet mot sosiale forskjeller er det å gi alle barn og unge like muligheter til å leve gode liv, uavhengig av hvor de bor og hva slags økonomi familiene har. Byrådet innfører blant annet gratis aktivitetsskole for alle elever på 1.-3. trinn i Osloskolen og gratis skolemat for alle elever i ungdomsskolen og videregående skole.

– Gratis aktivitetsskole for alle barn og gratis skolemat vil, sammen med vår satsing på lærere og andre ansatte i skolen, gi god læring for alle barn i Oslo, og er en massiv satsing for å redusere forskjellene i byen vår, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen.

Dette er de viktigste tiltakene i budsjettforslaget:

 • Gratis aktivitetsskole til alle barn: Byrådet vil innføre gratis aktivitetsskole for alle elever på 2. trinn fra 2022 og 3. trinn fra 2023. Da vil over 20 000 elever i 2022, og 23 500 elever i 2023, få tilbud om gratis deltidsplass i AKS. Det betyr at lek, aktivitet og læring i aktivitetsskolen ikke bare blir et tilbud for dem som har råd, men et universelt velferdsgode for alle. For gjennomsnittsfamilien vil dette bety at de slipper en regning på 22 000 kroner per barn årlig.
 • Gratis sunn og bærekraftig skolemat: Byrådet vil legge til rette for læring, konsentrasjon og motivasjon i Osloskolen ved å tilby gratis skolemat. Skolemat er også et viktig folkehelsetiltak og finansieres over folkehelsebudsjettet. Byrådet foreslår å innføre gratis skolemat i videregående skole fra skoleårets start 2022-2023, og fra skoleårets start 2023-2024 i ungdomsskolen. Byrådet legger inn 26 millioner kroner i 2022, og totalt 286 millioner til gratis skolemat i økonomiplanperioden.
 • Nye plasser i kulturskolen: Byrådet har som mål at alle barn og unge får muligheten til kreativ og kunstnerisk utfoldelse. Oslo har i dag for lav dekningsgrad i den kommunale kulturskolen, og det er store forskjeller i deltagelse mellom ulike deler av byen. Byrådet foreslår i foreslår å tilføre midler slik at Oslo kulturskole skal få 5000 nye plasser de neste årene, i tillegg til dagens om lag 8000 plasser.
 • Flere offentlige bad og idrettsanlegg: Siden 2016 har byrådet sørget for et temposkifte i byggingen av nye idrettsanlegg. De neste fire årene foreslår byrådet å sette av 5,5 milliarder kroner til nye anlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg i økonomiplanperioden.
 • Økt innsats i barnehager og skoler i utsatte områder: Byrådet satte i revidert budsjett for 2021 av midler til tettere oppfølging av elever i Osloskolen og til økt grunnbemanning i barnehager i levekårsutsatte områder i 2022 og 2023. 83 millioner foreslås fordelt til bydelene og Utdanningsetaten i dette budsjettforslaget til økt innsats i barnehager og skoler i utsatte områder.
 • Flere kommunale boliger: Byrådet vil skaffe flere kommunale boliger og foreslår å sette av 600 millioner kroner til kjøp av boliger til vanskeligstilte i 2022, totalt 1,48 milliarder i økonomiplanperioden. I tillegg setter byrådet av 1,86 milliarder kroner til nødvendig vedlikehold og oppgradering av kommunale boliger i perioden 2022-2025.
 • Tredje boligsektor: Byrådet vil legge til rette for utviklingen av en tredje boligsektor som skal bidra til å skape et tilbud av rimelige boliger. Byrådet foreslår å bevilge 10,7 millioner kroner i 2022 til oppfølging av arbeidet med tredje boligsektor, og setter av 50 millioner for å kunne opprette et selskap sammen med andre aktører for å legge til rette for alternative boligmodeller som skal gjøre det lettere for flere å komme inn på boligmarkedet.
 • Innsats overfor unge som begår gjentatt kriminalitet: Byrådet setter av 20 millioner kroner i økonomiplanperioden til en forsterket innsats rettet mot unge som begår gjentatt kriminalitet.
 • Frivillighet og mangfold: Frivilligheten i Oslo er mangfoldig og verdifull for byen. Byrådet fordeler i alt 142,8 millioner kroner i tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse-, sosial- og mangfoldsområdet i 2022.

Kontakt

Pressekontakt | Byrådsleder Raymond Johansen

E-post: media@byr.oslo.kommune.no    

Telefon: +47 99 28 90 90 (kun taleanrop, ikke SMS) 

Pressekontakt | Byråd for finans Einar Wilhelmsen

Marie Helene Loe Halvorsen | Byrådssekretær | Byrådsavdeling for finans

E-post: mlh@oslo.kommune.no

Telefon: +47 91 64 37 32

Pressekontakt | Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Torkildsen

Karin Steenstrup | Fagsjef kommunikasjon | Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

E-post: karin.steenstrup@byr.oslo.kommune.no

Telefon: +47 90 56 44 54