Budsjett 2023

Oslo-budsjettet 2023: Trygg styring gjennom en urolig tid

Byrådet har i dag lagt fram forslag til budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023–2026. Se de viktigste tiltakene her.

Pressemelding / Publisert: 21.09.2022

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Person ser over byen
Byrådet legger fram et ansvarlig budsjett i en urolig tid. Bilde: Oslo kommune.

Trygg styring gjennom en urolig tid

– Europa, Norge og Oslo er inne i en urolig tid, som påvirker alles liv. Alt tyder på at dette er en situasjon som vil vedvare. Vi legger nå fram et budsjett der vi prioriterer det aller viktigste: sosial utjevning, arbeid til alle og å kutte klimautslipp, i tillegg til en rekke tiltak for å møte strømkrisa og prisveksten, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Veldig mange kommer til å oppleve at tida framover blir krevende økonomisk. Vår jobb i dette budsjettet er å svare på de utfordringene, gjennom å levere gode tjenester, forebygge utenforskap og gjøre byen grønnere, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Byrådets budsjettforslag for 2023 er på totalt 90 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er på 71 milliarder kroner, mens 19 milliarder settes av til investeringer.

– Økonomisk ansvarlighet er viktig for byrådet, og gjeldsgraden til kommunen er betydelig lavere nå enn da vi tok over i 2015. Byrådet har startet arbeidet med å ta igjen det enorme etterslepet på viktig infrastruktur som vannforsyning, sykkelveier, skoler, sykehjem og idrettsanlegg. Ratingbyrået Standard and Poors bekrefter i år som tidligere år vår status med AAA – vurdering som gir Oslo lavere lånerenter, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG). 

Krig i Europa, ekstremvær som følge av klimaendringer og urolige økonomiske tider med stor prisvekst, rentehevinger og svært høye energipriser påvirker livene til Oslos innbyggere. I budsjettet foreslår byrådet å sette av 3 milliarder kroner til å håndtere lønns- og prisveksten. Byrådet foreslår samlet om lag 174 millioner kroner til energieffektivisering i kommunale bygg, for å få ned strømforbruket, og for å øke den lokale strømproduksjonen.

Viktige tiltak for å møte strømkrisen i budsjettforslaget

 • Møter prisveksten

3 milliarder kroner i driftsbudsjettet er satt av til å håndtere lønns- og prisveksten. I tillegg settes det av om lag 200 millioner kroner til egne avsetninger til høye strømutgifter, i Boligbygg 50 millioner kroner og ellers i kommunen 150 millioner kroner.

 • Øker risikoavsetningen

Byrådet foreslår også å øke risikoavsetningen til pågående investeringsprosjekter med 500 millioner kroner i 2023 og 200 millioner kroner i 2024 på grunn av økning i priser på byggematerialer og energi.

 • Energieffektivisering

Byrådet ønsker å øke støtten til energieffektivisering og lokal energiproduksjon i husholdninger og næringsliv. Derfor foreslås en økning av klima- og energifondet tilsagnsramme fra 120 millioner kroner til 150 millioner kroner i 2023. Byrådet foreslår også samlet om lag 174 millioner til flere ulike energieffektiviseringstiltak og solceller i kommunens egen bygningsmasse.

Utjevning av sosiale forskjeller og arbeid til alle

Oslo har fortsatt store ettervirkninger etter en pandemi som rammet noen grupper langt hardere enn andre. Høyere strømpriser, renter og matpriser rammer skjevt, og de som har minst fra før er mest utsatt. Byrådet vil med dette budsjettet fortsette arbeidet med å utjevne sosiale forskjeller og legge til rette for at flere kan delta i samfunnet.

Byrådet foreslår i dette budsjettet å gi barn i hele Oslo gratis deltidsplass i aktivitetsskolen fra 1.-4. klasse, billigere billetter på kollektivtransporten og vi øker sosialhjelpen. Arbeidsrettede tiltak for å øke sysselsettingsandelen i områder der denne er særlig lav skal styrkes, og byrådet foreslår ekstra midler til tilrettelagt arbeid. Satsingen på sommerjobber for ungdom gjøres nå varig.

– En rekke av byrådets forslag i dette budsjettet vil gi et økonomisk løft til oslofolk, i en for mange krevende økonomisk hverdag. Vi øker sosialhjelpssatsene, har en storstilt satsing for at unge voksne skal komme i jobb og innfører gratis AKS fra 1.-4. klasse i hele byen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Gratis AKS fra 1-4 klasse i hele Oslo vil totalt spare en familie med et barn for over 25.000 kroner i året. Samtidig sikrer vi at alle barn får delta i lek og læring, uavhengig av hvor mye foreldrene tjener. Byrådet fullfører nå den viktigste velferdsreformen i Oslo siden full barnehagedekning for 20 år siden, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Barn på Teglverket skole lærer om budsjett.
Barn på Teglverket skole lærer om budsjett. Bilde: Nikolai Kobets Freund.

Viktige tiltak for mindre ulikhet i budsjettforslaget

 • Flere i arbeid

Jobb er et av de viktigste tiltakene for å redusere sosiale forskjeller, og byrådet foreslår derfor å sette av 150 millioner kroner for å få flere i jobb, blant annet gjennom målrettet, oppsøkende arbeid rettet mot unge i bydeler med lav sysselsettingsandel.

 • Sommerjobbsatsingen gjøres varig

Byrådet sørger for at sommerjobbprosjektet videreføres som en langsiktig satsing og foreslår at det settes av 45 millioner kroner årlig, til sammen 180 millioner kroner i økonomiplanperioden. De siste to årene har mer enn 8000 ungdommer fått feriejobb gjennom prosjektet.

 • Satser for sosialstønad justeres

Prisveksten rammer de som har minst spesielt hardt. Satser for sosialstønad justeres derfor med forventet konsumprisindeks – 6,5 prosent – for å møte økt prisvekst og sikre kjøpekraft for mottakerne.

 • Billigere kollektiv-billetter

Byrådet setter i dette budsjettforslaget av over 200 millioner kroner til en ny rabatt på enkeltbilletter. En mer fleksibel billettype vil være tilgjengelig i Ruters app og gi inntil 40 prosent rabatt.

 • Tilskudd til frivillige og ideelle

Det fordeles 158,3 millioner kroner i tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner og tiltak på helse-, sosial- og mangfoldsfeltet i 2023.

 • Gratis AKS

Fra høsten 2023 får alle elever i Osloskolen gratis deltidsplass i AKS uavhengig av inntekt eller bosted. Byrådet fullfører utvidelsen med gratis deltidsplass i AKS til 4. trinn på skolene i bydelene Ullern, Frogner, St. Hanshaugen, Vestre Aker, Nordre Aker, Østensjø og Nordstrand. Budsjettet for 2023 økes også med 10 millioner kroner for å legge til rette for at barn med særskilte behov i AKS skal kunne få et tilrettelagt tilbud.

 • Fritidsaktiviteter for alle

For å gjøre fritidsaktiviteter tilgjengelig for alle barn setter byrådet av penger til meråpne skoler, flere nabolagsklubber og åpner spesialbibliotek for barn og unge, Biblo, på Holmlia i 2023. Byrådet foreslår å investere 4,9 milliarder i idrettsanlegg de neste fire årene.

 • Styrker Sommerskolen

For å gi et mer tilrettelagt, variert og kvalitativt godt tilbud i sommerferien, foreslår byrådet nå å øke bevilgningen til Sommerskolen med 16 millioner kroner i 2023 og 2024 til totalt 58,5 millioner kroner.

 • Psykisk helse

Koronapandemien har synliggjort et stort behov for å styrke lavterskeltilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Byrådet setter av 60 millioner i 2022–2024 for å styrke bydelenes lavterskel friskliv- og behandlingstilbud i denne perioden.

Kampen mot klimaendringene og for et godt, grønt hverdagsliv

Klimautfordringene blir tydeligere for hvert år som går. I Europa er det ekstremtørke, og Oslo har vært gjennom en sommer med vannsparing. Byrådets forslag til budsjett vil kutte klimagassutslippene i Oslo med 33 prosent i 2023 og 49 prosent i 2026 (sammenlignet med 2009-nivå).

– Vi har aldri før levert så store utslippskutt som vi gjør i dette budsjettet. Vi realiserer karbonfangst på Klemetsrud og reduserer trafikken gjennom økte priser i bomringen og på parkering. Samtidig kutter vi prisene på beboerparkering i ytre by, og gjør det billigere å reise kollektivt, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen.

Viktige tiltak for å kutte klimautslipp i budsjettforslaget

 • Karbonfangst på Klemetsrud forbrenningsanlegg

Dette er det viktigste enkelttiltaket for å få ned klimagassutslipp i Oslo. Anlegget skal fange inntil 400 000 tonn CO2. Av dette er 165 000 tonn fossile utslipp, noe som tilsvarer 17 prosent av Oslos totale utslipp. Byggeprosjektet har en kostnadsramme på 5,55 milliarder kroner. Oslo kommune skal finansiere prosjektet gjennom å tilby lån på inntil 2,1 milliarder kroner, det koster kommunen om lag 125 millioner kroner i 2023.

 • Bilfritt byliv

Byrådet fortsetter å prioritere mennesker og aktiviteter framfor biltrafikk. Totalt foreslås om lag 50 millioner kroner til bilfritt byliv i 2023.

 • Lettere å leie bil når det trengs

Byrådet vil øke antall plasser reservert for bildeling, fra 600 til 1000. En bildelingsbil kan erstatte opp mot 15 privatbiler.

 • Trafikksikkerhet og trafikkreduksjon

Byrådet setter av 125 millioner kroner i 2023 til tiltak som skal øke trafikksikkerheten på veiene, få ned biltrafikken og etablere flere bilfrie områder.

 • Sykkel

Byrådet fortsetter satsingen på å bygge trygt og sammenhengende sykkelveinett. Neste år settes det av over 600 millioner kroner til ny sykkelinfrastruktur. Dette skal gi 25 km ny og oppgradert sykkelinfrastruktur, i tillegg til økt tilrettelegging for gående og sykkelparkering.

Pressekontakter

Pressekontakt | Byrådsleder Raymond Johansen

E-post: media@byr.oslo.kommune.no    

Pressetelefon: +47 99 28 90 90 (kun taleanrop, ikke SMS) 

Pressekontakt | Byråd for finans Einar Wilhelmsen

Nina Gopinder Pannu | Kommunikasjonsansvarlig | Byrådsavdeling for finans

E-post: nina.gopinder.pannu@oslo.kommune.no

Telefon: 46 65 00 54

Pressekontakt | Byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll

Karen Mjør | Kommunikasjonsrådgiver| Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Telefon: 90 98 11 95

E-post: karen.mjor@byr.oslo.kommune.no

Alle pressemeldinger om Oslo-budsjettet 2023

Les finanstalen

Finanstalen holdes av finansbyråden for bystyret. Med finanstalen leverer byrådet forslaget til budsjett til bystyret.

Les finansbyrådens tale (PDF)

Opptak av talen i bystyret (oslo.kommunetv.no)

Byrådets budsjettforslag

Se byrådets budsjettforslag her