Budsjett 2023

Oslo-budsjettet 2023: Storsatsing på klimatiltak og energieffektivisering

Karbonfangstanlegget på Klemetsrud er det viktigste klimatiltaket i Oslo. Startskuddet for byggingen av anlegget ble markert 9. september 2022.

Pressemelding / Publisert: 21.09.2022

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– Konsekvensene av klimakrisen blir stadig mer dramatiske. Vi bygger ikke karbonfangstanlegget fordi vi kan, men fordi vi må. Når det står ferdig i 2026 vil det fange inntil 400 000 tonn CO2. Den fossile andelen utgjør 17 prosent reduksjon av Oslos totale årlige utslipp, sier Victoria Marie Evensen (AP), byråd for næring og eierskap.

Byggeprosjektet har en kostnadsramme (P85) på 5,55 milliarder kroner. Oslo kommune skal finansiere prosjektet gjennom å tilby lån på inntil 2,1 milliarder kroner som tilbakebetales med en rente på 6,5 prosent gjennom kommunens nyetablerte selskap CCS Finansiering AS.

ENØK-tiltak

Den pågående strømkrisen gjør at byrådet intensiverer satsingen på energisparing- og effektivisering. Byrådet foreslår å bevilge 111,6 millioner kroner i energieffektiviseringstiltak i kommunale bygårder og formålsbygg, blant annet skoler og idrettsanlegg. Etterisolering av kaldloft og utskiftning av vinduer er to av de mest effektive og lønnsomme tiltakene for å bidra til mer energieffektive bygg. Det settes av 68,75 millioner kroner til slike tiltak i kommunale gårder. Videre foreslår byrådet å installere solceller for 9,1 millioner kroner i ulike kommunale anlegg.

– Lokalprodusert energi kan brukes i den daglige driften av anleggene, og reduserer samtidig etterspørselen etter elektrisitet fra det offentlige strømnettet, sier Evensen.

I tillegg foreslår byrådet 24,4 millioner kroner til vedlikehold og oppgradering av tekniske anlegg for å redusere strømforbruket, samt 9,4 millioner kroner til utskifting av varmegjenvinnere og vifter på bygg. Forventet årlig energibesparelse vil ligge et sted mellom 10-15 prosent.

Universell utforming

Byrådet setter av nærmere 125 millioner kroner til universell utforming av Oslo kommunes eiendomsmasse. Målet er at Oslo innen 2030, ier universelt utformet slik at alle har like muligheter.

– Universell utforming er en forutsetning for å sikre samfunnsdeltagelse og at Oslo blir en varm og inkluderende by, for alle innbyggere og besøkende. Nå starter vi implementering av strategien for universell utforming som ble vedtatt av bystyret i vår, sier Victoria Marie Evensen (AP), byråd for næring og eierskap.

Utbytte fra Hafslund ASA

Kommunen forventer et utbytte fra Hafslund AS på 2,5 milliarder kroner i 2023. Endelig utbytte foreslås av selskapets styre overfor generalforsamlingen i 2023. Budsjettert utbytte tar også hensyn til selskapets behov for å opprettholde en god kredittrating. De høye strømprisene er en utfordring for både innbyggere og næringsliv i Oslo, og utbyttenivået er en konsekvens av den høye strømprisen gjennom året. Utbyttet kommer alle Osloborgere til gode gjennom finansiering av kommunale tjenester.

– Vi har ambisiøse mål for vårt eierskap. Selskapene skal utvikle seg, gi høye og stabile utbytteinntekter til fellesskapet, og bidra til å nå kommunens målsetninger for det grønne skiftet, sier Evensen.

Pressekontakt

Ninja Sandemose, kommunikasjonsansvarlig

Byrådsavdeling for næring og eierskap

Telefon: 90 79 57 60 

E-post: ninja.sandemose@byr.oslo.kommune.no 

Alle pressemeldinger om Oslo-budsjettet 2023