Budsjett 2023

Oslo-budsjettet 2023: Byrådet styrker innsatsen for å få flere som ikke er sysselsatt over i arbeid eller utdanning

Parallelt med at mange står utenfor arbeid, sliter flere virksomheter i Oslo kommune med å rekruttere nok arbeidskraft med riktig kompetanse. Dette vil byrådet gjøre noe med gjennom en budsjettsatsing på 150 millioner kroner.

Pressemelding / Publisert: 21.09.2022

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

En av de største utfordringene for Oslo er de store sosiale forskjellene. I 2021 stod nesten 100. 000 personer i alderen 20–66 år utenfor arbeid eller utdanning, kun en liten andel av disse var registrert som arbeidssøkere hos NAV.

Byrådet er bekymret for de 45.000 innbyggerne som ikke er i arbeid, utdanning eller tiltak, og heller ikke har en offentlig ytelse. I enkelte delbydeler i Oslo er sysselsettingsandelen ned mot 50 prosent. Mange som står utenfor arbeid og utdanning er heller ikke registrert som arbeidsledige.

– Jeg er spesielt bekymret for de unge som står utenfor arbeid og utdanning, og som ikke er registrert som arbeidsledige. Innsatsen vi nå gjør for å øke sysselsettingsandelen vil bidra til å redusere de store sosiale forskjellene i byen vår. Vi har allerede flere prosjekter i gang ute i bydelene som virker lovende. Denne satsingen vil gi resultater, sier byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen.

Byrådet startet i 2022 en satsing på å jobbe målretta og oppsøkende i områder med lav sysselsettingsandel. Byrådet foreslår å styrke denne innsatsen til aktivt oppsøkende arbeid særlig rettet mot unge som står utenfor jobb og utdanning. Det settes av midler til tiltak for å få flere inn i arbeid i bydeler der sysselsettingsandelen er særlig lav.

Ønsker å være en foregangskommune

Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere og ønsker å sette en ny standard for å inkludere flere i arbeidslivet. Byrådet har startet en rekke satsinger med hensikt å skape muligheter for jobb i Oslo kommune, for målgrupper som tradisjonelt sliter med å komme i arbeid.

– Hvis vi skal lykkes med å nå en av byrådets aller viktigste mål – arbeid til alle – så må kommunen som arbeidsgiver selv være i front for å inkludere flere, sier Hansen.

Sommerjobbsatsingen gjøres varig

Byrådet sørger for at sommerjobbprosjektet videreføres som en langsiktig satsing og foreslår at det settes av 45 millioner kroner årlig, til sammen 180 millioner kroner i økonomiplanperioden fra 2023 til 2027. De siste to årene har mer enn 8000 ungdommer fått feriejobb gjennom prosjektet. Tilbudet bidrar til at ungdom i alle bydeler får jobberfaring på CV-en, referanser og attester for senere jobbsøking.

– Det at vi nå gjør dette til en varig satsing, betyr at enda flere ungdommer vil få sitt første møte med arbeidslivet. Vi vet hvor viktig det er for ungdom å få mulighet til å tjene egne penger og få en tilknytning til arbeidslivet, avslutter byråden.

Andre satsninger under byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester

  • Satsene i veiledende norm for økonomisk sosialhjelp økes for å møte prisveksten og sikre kjøpekraften for sosialhjelpsmottakere. Byrådet foreslår 15,3 millioner kroner for å dekke økningen.
  • Den enorme boligprisveksten i Oslo de seneste årene har gjort veien til det å bli boligeier enda tyngre, og for mange økonomisk vanskeligstilte nærmest uoppnåelig. Det er foreslått 15 millioner kroner til gjennomføring av forsøk med leie-til-eie for beboere i kommunale boliger i perioden 2023-2025. Målet er at flere beboere i kommunale boliger skal få eie sin egen bolig.
  • Det er foreslått innarbeidet 28,8 millioner kroner til styrket bemanningen i bo- og behandlingsenheter i rusomsorgen i økonomiplanperioden – 7,2 millioner kroner hvert år.
  • Forsterket innsats overfor ungdom som begår gjentatt kriminalitet videreføres med 20 millioner kroner over de neste fire årene (økonomiplanperioden).
  • Styrkingen av Oslo voksenopplæring i budsjettet for 2022 for å gi flere voksne et opplæringstilbud, opprettholdes i økonomiplanperioden.
  • Det fordeles 158,3 millioner kroner i tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner og tiltak på helse- sosial- og mangfoldsfeltet i 2023.

Pressekontakt

Kommunikasjonsrådgiver Ingunn Rakstang Eck

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester

Telefon: 975 09 187

E-post: ingunn.eck@byr.oslo.kommune.no

Alle pressemeldinger om Oslo-budsjettet 2023