Budsjett 2023

Oslo-budsjettet 2023: Bilfritt byliv, områdesatsing og gode, grønne nabolag

Byrådet vil legge til rette for økt byliv og et bedre bymiljø og foreslår 50 millioner kroner til Bilfritt byliv i 2023.

Pressemelding / Publisert: 21.09.2022

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Oslo skal være en grønn og levende by med rom for aktiviteter og gode møteplasser. Byrådet fortsetter å prioritere mennesker og aktiviteter framfor bilen i bykjernen.

– Vi skal ha en triveligere og grønnere by for både store og små. Vi vil åpne enda flere gater for byliv, trær, sykler og mennesker neste år. Sommeraktiviteter i gata Grønland har vært en stor suksess, og det er noe vi skal vi gjøre mer av i 2023. Bilfritt byliv er et viktig satsingsområde for å skape mer byliv og et bedre bymiljø, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Videre foreslår byrådet 10 millioner kroner til torg og møteplasser og 2 millioner kroner til Levende gater. Torg og møteplasser er et viktig arbeid for å ruste opp eller lage nye møteplasser i bydelene. I Levende gater kan beboere sette i gang aktiviteter og søke om få å stengt gatene sine midlertidig for biltrafikk for å bruke arealene annerledes.

– Jeg vil at det skal bli enklere for folk å ta i bruk gata der de bor på nye måter. De kan lage lekeplass, sitteplasser, dyrkingsprosjekter eller fylle gata med aktiviteter for å skape noe for nabolaget sitt. Gode nabolag er bra for samhold og trivsel, sier byråden.

Områdesatsingene – oppfølging av utsatte nabolag

Alle områder skal være gode steder å vokse opp i. For å bekjempe ulikhet, har byrådet en egen områdepolitikk som bidrar til en ekstra innsats i områder som har større utfordringer. I områdesatsingene har vi fokus på opprusting av nabolag, skape tilknytning til arbeidslivet, og sørge for at barn får en god oppvekst.

Byrådet foreslår å bevilge 119 millioner kroner til områdesatsingene i 2023. Fordelt på 57 millioner kroner til Groruddalssatsingen, 33,3 millioner kroner til Oslo indre øst-satsingen og 28,5 millioner kroner til Oslo sør-satsingen.

– Alle i Oslo skal få de samme mulighetene, uavhengig av hvor man vokser opp. Alle innbyggere skal kunne delta og bli inkludert i fellesskap. Vi skal legge til rette for muligheten til å bo og vokse opp i gode og trygge nærmiljø, sier Marcussen.

Kommunen har avtaler med staten om å gjennomføre områdesatsninger i disse utpekte områdene fram til og med 2026.

Byrådet styrker Plan- og bygningsetaten

Byrådet foreslår å styrke Plan- og bygningsetaten med 12 millioner kroner årlig, for å oppnå raskere plan- og byggesaksbehandling. Byrådet foreslår også 19 millioner kroner til et nytt fagsystem til etaten som ett ledd i å effektivisere saksbehandlingen.

– Vi jobber kontinuerlig med å bedre saksbehandlingstider, og byrådet ønsker derfor å styrke effektiviseringsarbeidet i Plan- og bygningsetaten. Både utbyggere, kommunen og innbyggere er tjent med effektiv saksbehandling, sier byråden.

Oslotrær – en grønnere by

Byrådet fortsetter satsingen på Oslotrær og foreslår 9,5 millioner kroner til dette arbeidet i år og tilsammen 38 millioner kroner i økonomiplanperioden. Satsingen skal øke kunnskap om bytrær og det skal plantes 100 000 nye trær i Oslo innen 2030. Det gjennomføres en stor treplantingsdugnad i samarbeid med innbyggere, utbyggere og næringsliv for å nå målet. Planting av trær gir også jobber til ungdom.

Oslotrær nådde målet sitt med god margin i 2022 og fikk plantet over 2000 trær. Neste år dobles antall trær som skal plantes til 5000. En større andel av trærne skal framover plantes og registreres av andre enn kommunen. Prosjektet samarbeider tett med bydelene om jobb for unge, samt kommunale virksomheter og aktører i byens næringsliv om å sikre framtidens grønne infrastruktur i Oslo.

– Trær er viktig for miljø og folkehelse og gjør byen triveligere og grønnere. De bedrer luftkvaliteten, bidrar til biologisk mangfold og overvannshåndtering, sier Marcussen.

Pressekontakt

Kristine Langfjord, kommunikasjonsrådgiver

Byrådsavdeling for byutvikling

Telefon: 95 80 18 59

E-post: kristine.langfjord@byr.oslo.kommune.no

Alle pressemeldinger om Oslo-budsjettet 2023