Miljø og klima

Klima-budsjettet 2023: Legger opp til historisk utslippsreduksjon – vil kutte 33 prosent i 2023

Byrådets forslag til klimabudsjett vil kutte klimagassutslippene i Oslo med 33 prosent i 2023 og 49 prosent i 2026 sammenlignet med 2009-nivå.  

Pressemelding / Publisert: 21.09.2022

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Veitrafikk, avfallsforbrenning og annen mobil forbrenning (bruk av anleggsdiesel) stod for nesten 90 prosent av de totale klimagassutslippene innenfor Oslos grenser i 2020.

– Dette er historisk. Vi har aldri lagt fram et klimabudsjett med så store, nye kutt. Billettpriskutt, trafikkreduserende tiltak og karbonfangst på Klemetsrud gir store utslippskutt i veitrafikk og avfallsforbrenning. Disse sektorene sto alene for 77 prosent av de totale klimagassutslippene i Oslo i 2020, sier finansbyråd og ansvarlig for klimabudsjettet Einar Wilhelmsen (MDG).

Oslo kommune har laget klimabudsjett siden 2017. Siden har flere byer og land kommet til for å gjøre det samme.

– Klimabudsjettet er et viktig virkemiddel i kampen mot klimaendringene, som både staten, andre kommuner og andre land nå kopierer. Det er et av mange eksempler på hvordan Oslo går foran i klimakampen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Biltrafikk og utslipp fra transport skal ned

Utslippene fra veitrafikk har hatt en stabil nedgang siden 2009. Dette skyldes i hovedsak økt andel elbiler og økt innblanding av biodrivstoff. Samtidig står veitrafikk fortsatt for over halvparten av de direkte utslippene i Oslo. Den første store klimasatsingen i budsjettet for 2023 er derfor en pakke av tiltak som vil gi reduserte utslipp fra veitrafikken.

Nye billettyper og rabatter innføres i kollektivtilbudet, samtidig som takstene for bompenger har økt fra 1. september. Det nye takstsystemet i bomringen er anslått å redusere klimagassutslippene fra lette kjøretøy med 5 prosent allerede neste år.

Satsingen på reduserte utslipp fra veitrafikken inneholder også tiltak for næringstransporten for å gi bedriftene i Oslo den forutsigbarheten de trenger når de skal investere i nye kjøretøy. Det blir innført fritak for lastebiler på biogass i bomringen, og nå fredes takstfritaket for lastebiler på el, hydrogen og biogass ut 2027.

Karbonfangst gir store utslippskutt

Det største enkeltutslippet i klimabudsjettet er karbonfangst på Klemetsrud-anlegget. Energi fra restavfall som brennes blir i dag til varmeenergi i boliger og bedrifter, men karbonet slippes ut. Det har et potensial til å fange opp mot 400 000 tonn CO2, både av fossil og biologisk opprinnelse. Fra anlegget er i full drift vil det fange et fossilt utslipp på 165 000 tonn, som tilsvarer 17 prosent av utslippene. Anlegget skal etter planen vært klart til å fange karbon fra juni 2026.

Utslipp fra materialer og forbruk skal ned

Byrådet styrker også kampen for å redusere utslipp som kommunale virksomheter er med på å skape utenfor Oslos grenser, såkalte indirekte utslipp. Byrådet setter et mål om å redusere klimagassutslippene fra materialene som brukes i kommunens nye og rehabiliterte bygg med 30 prosent.

– For å nå dette målet må vi rive mindre, vi må øke gjenbruken av materialer når vi bygger og vi må øke bruken av lavutslippsmaterialer. Dette vil være et tiltak som vil gi betydelige utslippskutt, og supplerer den allerede offensive satsinga vi har på å gjøre kommunale bygge- og anleggsplasser utslippsfrie, sier Einar Wilhelmsen.

Energisparingen skal opp

Den svært krevende energisituasjonen i Europa, har dramatisk forsterket behovet for å redusere og effektivisere energibruken, og produsere mer energi lokalt. For å hjelpe husholdninger og næringsliv som har økte energikostnader justerer Oslo kommune fra i dag en del av støtteordningene gjennom klima- og energifondet. Denne økte støtten gjøres tidsbegrenset ut 2023.

Oslo kommune vil også gå foran med en satsing på kommunens egne bygg. Byrådet foreslår å sette av totalt 174 millioner kroner i 2023 til energieffektiviseringstiltak og etablering av solceller på egne eksisterende bygg.

Klimabudsjett for utslippskutt

Hvert år legger Oslo kommune frem et klimabudsjett. Klimabudsjettet omhandler tiltak og virkemidler for å redusere utslippene innenfor Oslos grenser. Målet er å redusere utslippene med 95 prosent innen 2030.

Fakta – hva er et klimabudsjett? 

Klimagassutslippene i Oslo skal i 2030 være redusert med 95 prosent sammenlignet med 2009. Oslo kommune har utviklet et eget klimabudsjett som er et styringsverktøy for klimaarbeidet.

Et klimabudsjett:  

  • Presenterer og beregner effekten av tiltak.  
  • Viser ansvaret for gjennomføring på de kommunale virksomhetene.  
  • Stiller krav om rapportering om status i klimatiltakene på linje med virksomhetenes økonomiske rapportering.  
  • Stadig flere byer og kommuner har blitt inspirert av Oslo til å innføre egne klimabudsjetter:  
  • Storbynettverket C40 har et etablert et kontor i Oslo, blant annet for å spre arbeidet med klimabudsjett til andre storbyer i verden.  
  • Oslo har sammen med Hamar og Trondheim laget en veileder om klimabudsjett for andre kommuner. Dette kan bidra til at utviklingen av klimabudsjett som styringsverktøy kan skje enda raskere i årene framover.  

Les byrådets klimabudsjett her.

Pressekontakt    

Nina Gopinder Pannu, kommunikasjonsansvarlig

Byrådsavdeling for finans

Telefon:  46 65 00 54

E-post: nina.gopinder.pannu@byr.oslo.kommune.no

Alle pressemeldinger om Oslo-budsjettet 2023