Politikk

Saker behandlet i byråd 20. april

Byrådet behandlet blant annet en sak om regulering for Skøyen.

Saker i byrådet / Publisert: 13.04.2023 / 20.04.2023

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byråd i byrådsmøte.
Byråd i byrådsmøte – Usman Mushtaq, Sunniva Holmås Eidsvoll, Omar Samy Gamal, Hanna E. Marcussen, Einar Wilhelmsen, Raymond Johansen, Rina Mariann Hansen, Sirin Hellvin Stav og Marthe Scharning Lund. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Regulering for Brobekkveien 40 med flere, Bydel Bjerke

Eiendoms- og byfornyelsesetaten foreslår å omregulere Brobekkveien 40 med flere på Vollebekk, fra boligområde og friområde til offentlig turvei og friområde.

Området er del av aktivtetsparken som går under navnet «Grønn åre», og som skal opparbeides som et sammenhengende grøntområde mellom Bjerkedalen park og Veitvetparken. Det skal ikke oppføres bebyggelse innenfor planområdet.

Forslaget innebærer at Oslo kommune må erverve arealet og opparbeide det i tråd med reguleringsplanen. Planen har rekkefølgekrav til opparbeidelse av fotgjengerkrysninger over offentlig vei. Dette vil ha økonomiske konsekvenser for Oslo kommune.

Byrådet ber bystyret om å vedta forslaget.

Leie av arealer til skoleformål, Løvenskioldsgate 1 i Bydel Frogner

Utdanningsetaten (UDE) har forhandlet frem et utkast til leieavtale med Merkantilbygg Holding AS om leie av drøye 3000 kvadratmeter i Løvenskiolds gate 1, (tidligere Bjørknes privatskole). Avtalen foreslås for en periode på 10 år, med opsjon på forlengelse i fem år.

Arealene i Løvenskiolds gate 1 vil gi en kapasitet på rundt 350 fleksible elevplasser til bruk i videregående opplæring eller voksenopplæring.

Byrådet ber bystyret om å godkjenne avtalen.

Byggesaker

- Pilestredet 59, Bydel Frogner

- Gunnar Schjelderups vei 29 D, Bydel Nordre Aker

Byrådet ber byutviklingskomiteen om å sende begge sakene til Statsforvalteren for å behandle klagene.

Regulering for Skøyen, bydelene Ullern og Frogner

Områdereguleringen for Skøyen omfatter drøye 900 mål og er en utvidelse av indre by mot vest.

Reguleringen legger til rette for 9900 nye bosatte og 3400 nye arbeidsplasser. Ferdig utbygget kan Skøyen få rundt 5000 nye boliger, i tillegg til dagens 1500 boliger.

Hovedgrepet i planforslaget legger til rette for høyere bebyggelse og utnyttelse nær kollektivknutepunktet på Skøyen torg, med nedtrapping mot Bygdøy og fjorden, og småhusbebyggelsen på Nedre Skøyen. Nytt park- og grøntareal på til sammen rundt 30 mål og rundt 57 mål til nye torg, vil bidra til å styrke det offentlige rom.

Les pressemeldingen her.

Byrådet ber bystyret om å vedta forslagets alternativ 2, samt å sende saken til Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avgjørelse.

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Konstituering av direktør i sekretariatet for Osloregionen

Fagsjef Eva Næss Karlsen konstitueres som direktør i sekretariatet for sammenslutningen Osloregionen.

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.