Byutvikling

Skøyen – utvikling av fjordbyen mot vest

– Skøyen vokser til å bli et av Norges største kollektivknutepunkter. Det er derfor viktig å ta et helhetlig grep om den utviklingen som skjer, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Pressemelding / Publisert: 19.04.2023

Av Byrådslederens kontor — Byrådsavdeling for byutvikling — Byrådsavdeling for utdanning

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Illustrasjon av en mulig fremtidig brygge på Sjølyst
Illustrasjon av en mulig fremtidig brygge på Sjølyst. Bilde: Oslo kommune.

Byrådet legger fram forslag til områderegulering for Skøyen som setter rammene for videre utvikling av området.

Skøyen er et av Oslos viktigste kollektivknutepunkt, noe som vil forsterkes når Fornebubanen er ferdig. Dette legger grunnlaget for en høyere utnyttelse av området enn i dag. Hovedgrepet i forslaget legger til rette for høyere bebyggelse og utnyttelse nær kollektivknutepunktet på Skøyen torg, med nedtrapping mot Bygdøy og fjorden og småhusbebyggelsen på Nedre Skøyen.

– Ferdig utbygget kan Skøyen få omtrent 5000 nye boliger og 3400 nye arbeidsplasser. Skøyen skal få et enda bredere tilbud med handel og publikumsrettede funksjoner som bygger opp om Skøyen med et levende bysentrum, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Økt byliv og kvalitet i byrommene

– Byrådet ønsker å legge til rette for en omfattende opprusting av de offentlige rommene på Skøyen, og for at biltrafikk ikke lenger skal dominere. Myke trafikanter og kollektivtrafikk vil bli prioritert og den blågrønne strukturen skal styrkes, sier Marcussen.

Skøyen skal ha attraktive offentlige byrom som Skøyen torg og Hoff torg, nye parker på Hoff, Sofienlund og fjordparken på Sjølyst. Nye turveidrag langs Hoffselva og Frognerelva og en ny allmenning fra stasjonen vil gi Skøyen bedre kontakt med fjorden og rekreasjonsområdene rundt. Fjordbyen og Havnepromenaden skal forlenges fra Filipstad til Skøyen og videre vestover mot Lysaker.

– Myke trafikanter og kollektivtrafikk vil bli prioritert. Det gir et godt utgangspunkt for økt byliv og bedre kvalitet på utendørsområdene. Skøyen skal få et enda bredere tilbud med handel og publikumsrettede funksjoner, sier Marcussen.

Bestumkilen og båtopplag

Byrådet ønsker å legge til rette for at flere får tilgang til sjøen. Bestumkilen brukes i dag i hovedsak til båtopplag og til dels parkering av bobiler. Oslo er en tett by og arealer er et knapphetsgode. Dette er en av Oslos kremtomter langs sjøen og byrådet ønsker å gjøre Bestumkilen til et attraktivt område tilgjengelig for folk flest.

– Byrådet foreslår at arealene innerst i Bestumkilen får en bymessig utvikling kombinert med en større park, havnepromenade og rekreasjonstilbud. Det er krav om at dagens båtopplag og båtplasser skal være sikret flyttet før utbygging på Sjølyst tillates, sier Marcussen.

Det er utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) og byrådet jobber videre med at 1500 opplagsplasser på land erstattes med helårs båt- og opplagsplasser i sjø (boblehavn) i Frognerkilen og Bestumkilen og 120 båtplasser skal erstattes gjennom fortetting i eksisterende småbåthavner. Byrådet er opptatt av å finne et rimelig alternativ som i minst mulig grad går ut over natur og friluftsliv.

Skole og idrett

Byrådet foreslår at det etableres en ny barne- og ungdomsskole og en flerbrukshall ved Hoff. Skolen vil ha Hoff park som nærmeste nabo. Skolegården og parken vil være et fint tilskudd til området etter skoletid. Planen setter også av arealer til barnehager.

– Jeg er glad for at områdereguleringen gjør at vi kommer et sentralt steg nærmere nye Hoff skole. Det vil bli en viktig skole for nærmiljøet, med plass til mange elever, sier byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll.

Byrådet sender Områderegulering for Skøyen til videre behandling i bystyret.

For byrådsleder Raymond Johansen

Telefon

For byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen

Kommunikasjonsrådgiver Kristine Langfjord
Telefon

For byråd for oppvekst Sunniva Holmås Eidsvoll

Kommunikasjonsrådgiver Karen Mjør
Telefon