Politikk

Saker behandlet i byrådet 2. mai

Byrådet behandlet blant annet en sak om kjøp av en nøkkelferdig barnehage på Løren.

Saker i byrådet / Publisert: 25.04.2024 / 29.04.2024 / 02.05.2024

Av Byrådslederens kontor

Byrådene behandler saker i byrådsmøte.
Byrådene behandler saker i møte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Plan- og bygningsloven, delegasjon av myndighet i klagesaker

Denne saken gjør om et bystyrevedtak fra juni 2023, der bystyret vedtok å delegere kommunens myndighet etter plan- og bygningsloven. Det gjelder lovens § 1-9 om å endre, omgjøre og avgi uttalelse til klageinstansen på klage over avslåtte dispensasjonssøknader fra kommune- og reguleringsplaner). Det foreslås nå å legge myndigheten til byutviklingsutvalget. Begrunnelsen er å sikre demokratisk kontroll med vedtakene.

Byrådet ber bystyret om å vedta saken.

Regulering, Kyrre Grepps gate, Bydel Sagene

Oslo kommune, ved Bymiljøetaten, foreslår å omregulere Kyrre Grepps gate ved Haarklous plass fra vei til gatetun, vei og friområde.

Byrådet ber bystyret om å vedta reguleringen.

Kjøp av barnehage i Lørenveien 51, Bydel Grünerløkka

Saken gjelder kjøp av nøkkelferdig barnehageseksjon i et sameie i Lørenveien 51, på Løren i Bydel Grünerløkka. Barnehagen realiseres som en del av reguleringsplanen for området, for å sikre kapasitet i forbindelse med boligutbyggingen i området.

Byrådet ber bystyret om å godkjenne kjøpet.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Økt byliv – tiltaksliste 2024

I saken vedtar byrådet økt byliv tiltaksliste 2024, på til sammen rundt 47 millioner kroner.

Årets tiltaksliste innebærer en tydelig dreining av Bylivsatsingen, ved at flere midler og ressurser settes av til å støtte private initiativ. Listen svarer også godt på Hammersborgerklæringens ambisjon om at flere områder skal tilrettelegges for lek og aktivitet.

Les pressemeldingen.

Høring: Delutredning fra Husleielovutvalget

Kommunal- og distriktsdepartementet har Husleielovutvalgets rapport om «Kontraktslengde og oppsigelsesvern i boligleieforhold» på høring. Rapporten er den første av to delleveranser og gjelder husleielovens bestemmelser om kontraktslengde og oppsigelsesvern i boligleieforhold. Den andre delleveransen er forventet innen 15. oktober 2024. Oslo kommune har fått utsatt høringsfrist til 2. mai 2024.

Les høringssvaret i protokollen fra møtet (lenke under).

Høring: Endringer i sivilbeskyttelsesloven

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i sivilbeskyttelsesloven om sivil arbeidskraftberedskap når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare.

Les høringssvaret i protokollen fra møtet (lenke under).

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.