Budsjett 2024

Kommunale gebyrer i Oslo i 2024

Gebyrene for 2024 øker noe mer enn opprinnelig lagt frem i september 2023, særlig som følge av oppdaterte tall på økt lånerente. Eksempelvis blir vann- og avløpsgebyret for en gjennomsnittsbolig 25 kroner høyere.

Aktuelt / Publisert: 16.11.2023

Av Byrådslederens kontor

Vasker hender.
Gebyrene er til for å ivareta innbyggernes helse og sikkerhet. Bilde: Vann- og avløpsetaten.

Gebyrene dekker faktiske kostnader kommunen har for å levere tjenestene, inkludert lånekostnadene kommunen har for å finansiere store investeringer. Når byrådet nå i november 2023 legger frem en tilleggsinnstilling til budsjett for 2024, er det gjort nye beregninger av gebyrene, basert på oppdaterte tall. Beregnet rentekostnad har økt siden forrige budsjettfremleggelse i september 2023, noe som ble varslet som sannsynlig den gang. Økningen i gebyrene for 2024 er derfor noe høyere nå enn da forslag til budsjett ble lagt frem i september. Endringene fra opprinnelig budsjettforslag er å anse som tekniske justeringer.

Endringer gebyr 2024 – opprinnelig budsjett og teknisk justering
GebyrtypeOpprinnelig budsjettforslag 2024 (sept.23)

Tilleggsinnstilling budsjett 2024 (nov.23)

Differanse opprinnelig forslag og tilleggsinnstilling
Vann og avløp bolig 87 m261086133+ 25
Vann og avløp bolig 120 m284258459+ 34
Renovasjonsgebyr for gjennomsnittsinnbygger16941713+ 19
Avfallsbeholder 140 liter51045152+ 48
Tilsynsgebyr per boenhet med ildsted250272+ 22

Alle beløp i kroner, uten merverdiavgift

Gebyr 2023 og 2024
GebyrtypeGebyr i 2023Gebyr i 2024
Vann og avløp bolig 87 m250606133
Vann og avløp bolig 120 m269808459
Renovasjonsgebyr for gjennomsnittsinnbygger15861713
Avfallsbeholder 140 liter47275152
Tilsynsgebyr per boenhet med ildsted102272

Alle beløp i kroner, uten merverdiavgift

Gebyrene for vann- og avløp, renovasjon og tilsyn av ildsted dekker faktiske kostnader for nødvendige og lovpålagte tjenester for å ivareta innbyggernes helse og sikkerhet. Flere av gebyrene har store økninger fra 2023 til 2024. Bakgrunnen for dette kan du lese mer om i pressemelding om 2024-gebyrene fra september 2023.

Alle beløp for gebyrer oppgis uten merverdiavgift. Tjenestene er pliktige til å pålegge merverdiavgift på 25 prosent, fastsatt av staten. Det er en rekke enkeltgebyrer som ikke omtales her, slik som gebyr for vannmålere eller ulike avfallsbeholdere. En detaljert fremstilling kan leses i byrådets forslag til budsjett for 2024. Gebyrene for 2024 skal behandles og fastsettes av Oslo bystyre. Endringer kan skje frem til endelig vedtak i bystyret.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om gebyrer knyttet til vann og avløp rettes til Vann- og avløpsetaten

  • Innbyggere / abonnenter: 23 44 01 33, postmottak@vav.oslo.kommune.no
  • Presse: Simen Strand Jørgensen, 99 56 44 14

Spørsmål om gebyrer knyttet til renovasjon rettes til Renovasjons- og gjenvinningsetaten

  • Innbyggere: 23 48 36 50 / postmottak@reg.oslo.kommune.no
  • Presse: Jørgen Bakke Fredriksen, 97 71 56 89

Spørsmål om gebyrer knyttet til tilsyn med ildsted rettes til Brann- og redningsetaten

  • Innbyggere: 23 46 97 70, postmottak@bre.oslo.kommune.no
  • Presse: Sigurd Folgerø Dalen, 98 22 58 24

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Pressekontakt
Telefon