Budsjett 2024

​​Kommunale gebyrer i Oslo i 2024​

BYRÅD RAYMOND JOHANSEN: ​​Gebyrene for vann- og avløp, renovasjon og tilsyn av ildsted dekker faktiske kostnader for nødvendige og lovpålagte tjenester for å ivareta innbyggernes helse og sikkerhet.

Pressemelding / Publisert: 27.09.2023

Av Byrådslederens kontor — Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Jente drikker vann fra springen.
Kommunen sørger for rent drikkevann. Bilde: Vann- og avløpsetaten / Oslo kommune.

NB! Gebyrbeløpene i denne artikkelen har endret seg, se sak om kommunale gebyrer 2024.

Store, nødvendige investeringer for bedre rensing av kloakk og for å sikre Oslo rent drikkevann gir økt gebyr for vann og avløp i 2024. ​

Kommunen har plikt til å sørge for at innbyggerne har rent drikkevann, at kloakk blir renset, at avfall til hentet og håndtert, og at ildsteder blir sjekket jevnlig. Gebyrene innbyggerne betaler for vann og avløp, renovasjon og tilsyn av ildsted, skal dekke kommunens utgifter til produksjon av disse tjenestene. Dette kalles selvkost. Gebyrene er satt sammen av ulike deler. Økningen er 1047 kroner per år for en gjennomsnittsbolig på 87 kvadratmeter. Årlig renovasjonsgebyr for gjennomsnittsinnbyggeren øker med 108 kroner*. Gebyr for tilsyn av ildsted øker fra 102 kroner til 250 kroner.

Gebyrene skal dekke

 • Driftskostnader: Utgifter til arbeidskraft, maskiner og utstyr, vedlikehold, materialer og strøm, som er nødvendige for å kunne levere tjenesten.  
 • Investeringer: Utgifter til bygg av nye anlegg som er nødvendige for å kunne levere tjenesten. Investeringer finansieres ved lån, og rentenivået påvirker også utgiftene.  

Økning i vann- og avløpsgebyret

Gebyret for vann- og avløp øker med om lag 20 prosent. Den store økningen skyldes nødvendige investeringer og vedlikehold.

 • Bedre renseanlegg: Kloakk må renses før vann kan slippes ut i fjorden. Renseanleggene for Oslo hadde ikke nok kapasitet og god nok rensing til å kunne håndtere kloakk fra en voksende befolkning på en god måte. Utslipp av nitrogen og fosfor fører blant annet til oppblomstring av alger som kveler marint liv. Renseanleggene for kloakk har derfor blitt betydelig utvidet og forbedret de siste årene, med både bedre rensing og større kapasitet. . God rensing er nødvendig for å sikre god vannkvalitet i Oslofjorden.
 • Tryggere forsyning av drikkevann: Oslo har i flere tiår hatt en sårbar tilgang på drikkevann, fordi Oslo er avhengig av en enkelt drikkevannskilde. Nå bygger kommunen en ny reservevannforsyning til Oslo. Byggingen av ny vannforsyning fører til at vann- og avløpsgebyrene vil fortsette å øke i årene fremover. Byggingen av ny vannforsyning i Oslo er et krav fra staten.
 • Rehabilitering av rør: Oslos vann- og avløpsledninger er blant Norges mest omfattende, men også eldste. Det har mange lekkasjer og ledningsnettet krever kontinuerlig utskiftninger og oppgraderinger. Nå rehabiliteres rørene i et høyere tempo enn tidligere. Ledningsnettet må også tilpasses en framtid med hyppigere kraftig nedbør.  

Rentekostnader er en vesentlig del av gebyret for vann- og avløp. Når rentenivået øker, påvirker det gebyret. Lånerenten er forventet å stige, og det vil sannsynligvis gi en ytterligere økning av vann- og avløpsgebyret for 2024.

Økning i gebyr for tilsyn av ildsted

Gebyret for tilsyn av ildsted øker fra 102 kroner til 250 kroner per år. Årsbeløpet for tilsyn betales kun av boliger som har ildsted, slik som peis og vedovn.

Hovedårsaken til den store økningen er at gebyret ble satt ned i 2023 for å korrigere for høyere innbetalinger enn faktiske kostnader tidligere. Dette er nå korrigert gjennom innbetalingene for 2023, og gebyret for 2024 settes et nivå som skal dekke faktiske kostnader fremover (selvkost).

Gebyret dekker etatens kostnader med tilsyn av ildsteder. Dette gebyret omfatter ikke feiing av røykkanalen og fjerning av sot. Hvis feiing må utføres, betales dette separat.

Les alle pressemeldingene om byrådets forslag til Oslo-budsjettet 2024.

 • Vann og avløp: Årlig gebyr for vann og avløp øker med nær 21 prosent i 2024. Økningen er 1047 kroner per år for en gjennomsnittsbolig på 87 kvadratmeter. For en bolig på 120 kvadratmeter tilsvarer dette en økning på kr 1445 kroner.   En bolig på 87 kvadratmeter er uttrykk for en gjennomsnittlig, vanlig boligstørrelse i Oslo.
 • Renovasjon: For en husholdning med 140 liters avfallsbeholder øker gebyret med 377 kroner til 5104 kroner per år. De fleste i Oslo bor i borettslag og sameier med felles renovasjonsløsning og vil oppleve en lavere kostnad enn dette. Årlig renovasjonsgebyr for gjennomsnittsinnbyggeren øker med 108 kroner til 1694 kroner per år.
 • Feiing: Tilsynsgebyret for feiing øker fra 102 kroner til 250 kroner per år per ildsted.

 Alle beløp oppgis uten merverdiavgift. Tjenestene er pliktige til å pålegge merverdiavgift på 25 prosent, fastsatt av staten.

Det er en rekke enkeltgebyrer som ikke omtales her, slik som gebyr for vannmålere eller ulike avfallsbeholdere.

En detaljert fremstilling kan leses i byrådets forslag til budsjett for 2024.

Gebyrene for 2024 skal behandles og fastsettes av Oslo bystyre. Endringer kan skje frem til endelig vedtak i bystyret.

*Endring 20.10.2023: Beløpet for endring i årlig renovasjonsgebyr for "gjennomsnittsinnbyggeren" ble endret fra 62 kroner til 108 kroner. Denne endringen påvirker ikke gebyrets størrelse, det er kun framstillingen av endringens størrelse fra 2023 til 2024 som inneholdt en feil.

Budsjett 2024

Se budsjett-forslaget her.

Kontakt for innbyggere og presse

 • Spørsmål om gebyrer knyttet til vann og avløp må rettes til Vann- og avløpsetaten   
 • Spørsmål om gebyrer knyttet til renovasjon må rettes til Renovasjons- og gjenvinningsetaten
 • Spørsmål om gebyrer knyttet til tilsyn med ildsted / feiing må rettes til Brann- og redningsetaten

Kontakt Vann- og avløpsetaten

Innbyggere og abonnenter
Telefon

Pressekontakt Vann- og avløpsetaten

 Simen Strand Jørgensen
Telefon

Kontakt Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Innbyggere
Telefon

Pressekontakt Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Jørgen Bakke Fredriksen
Telefon

Kontakt Brann- og redningsetaten

Innbyggere
Telefon

Pressekontakt Brann- og redningsetaten

Sigurd Folgerø Dalen
Telefon

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Pressekontakt
Telefon