Skole og utdanning

Vil endre finansieringsmodellen til skolene

Det blågrønne byrådet i Oslo vil nå gjennomgå finansieringsmodellen til skolene. – I dag er det mange skoler som kommer dårlig ut. Det vil vi endre på, sier utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden.

Pressemelding / Publisert: 23.04.2024

Av Byrådsavdeling for utdanning

Byrådet vil endre finansieringsmodellen til skolene
Byrådet vil endre finansieringsmodellen til skolene. Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

Utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden sender nå et oppdrag til Utdanningsetaten om å gjennomgå den såkalte ressursfordelingsmodellen som bestemmer fordelingen av midler til grunnskolene i Oslo.

– Flere skoler i Oslo opplever at de har lite ressurser. De siste årene har vi hørt om skoler som sliter med å få budsjettene til å gå opp, skoler som ikke har råd til å ansette nye lærere, elever som ikke har fått den oppfølgingen de trenger og skoler som ikke har råd til nye læremidler. Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden.

Følger opp byrådserklæringen

Den nåværende finansieringsmodellen baserer seg på analyser som ble gjort i 2017.

– Disse er nå modne for en ny gjennomgang. Vi ser at det bør gjøres grep slik at fordelingen av ressurser speiler de behovene som skolene har bedre, sier Julie Remen Midtgarden.

– I byrådserklæringen skriver vi at alle skoler skal sikres god grunnfinansiering uavhengig av hvor i byen de ligger, og at det må settes inn ekstra ressurser ved skoler som har særlige utfordringer. Dette følger vi opp nå, fortsetter utdanningsbyråden.

Utdanningsbyråden ber Utdanningsetaten om å:

  • Vurdere innretningen av midler til særskilt språkopplæring
  • Vurdere innretningen av midler til elever som trenger spesialundervisning eller ekstra oppfølging (særskilt elevpris)
  • Revurdere analysene som ligger til grunn for den sosiodemografiske tildelingen.

Ressursene skal speile behovene bedre

Flere skoler i Oslo bruker mye ressurser på spesialundervisning, tilpasset opplæring og saker knyttet til skolemiljø. Samtidig opplever mange at de ikke kompenseres godt nok for dette i den nåværende finansieringsmodellen.

– Vi sitter ikke på alle svarene nå, men vi vil vurdere ulike løsninger for å sikre skolene får midler nok til å dekke sine behov, sier byråd Julie Remen Midtgarden.

Utdanningsetaten skal levere sin utredning til byrådsavdelingen innen 1. januar 2025.

"Vi ser at det bør gjøres grep slik at fordelingen av ressurser speiler de behovene som skolene har bedre"
Julie Remen Midtgarden

  • en modell for fordeling av penger til skolene i Oslo
  • inneholder ulike elementer som samlet skal sikre at skolene får nok ressurser og at det tas hensyn til elevsammensetting og andre forhold ved skolen.
  • elementene i ressursfordelingsmodellen for grunnskolen er: basisbeløp (likt beløp til alle skoler); elevsats (stykkpris per elev); sosiodemografisk tildeling (tildeling etter sosiale og økonomiske kjennetegn ved skolekretsen); mobilitet (til skoler med stor grad av flytting i skolekretsen); og særskilt språkopplæring (gis per vedtak fattet).

Ingrid Lønrusten Rogstad og Gro Rognmo

Pressekontakter for byråd for utdanning
Telefon