Plan, bygg og eiendom

Vil bevare natur, kultur og tilgang til strandsonen

Det nye forslaget til reguleringsplan for Nedre Bekkelaget, Ormøya, Malmøya og Ulvøya har som mål å beskytte naturverdier og kulturminner, og bedre tilgangen til strandsonen.

Aktuelt / Publisert: 05.02.2024

Av Plan- og bygningsetaten

Bilde av villabebyggelse i strandsonen på Ormøya i Oslo.
Området består av verdifull skog, villabebyggelse og delvis bebygget strandsone. Bilde: Plan- og bygningsetaten.

– Området har unike naturverdier, verneverdig geologi og mange viktige kulturminner. Grundige undersøkelser, og erfaringer fra byggesaksbehandlingen, viser at disse verdiene ikke er godt nok beskyttet mot utbygginger. Det ønsker vi å gjøre noe med, forteller seniorarkitekt Trine Bølviken, i Plan- og bygningsetaten.

Forslaget til ny reguleringsplan er i stor grad en verneplan. Bare på enkelte av boligtomtene åpnes det for utvidelser og tilbygg. Strandsonen i området er svært nedbygget, og Plan- og bygningsetaten ønsker å gjøre den bedre tilgjengelig for allmennheten.

Håper på engasjement

Nedre Bekkelaget, Ormøya, Malmøya og Ulvøya er et stort område, rundt 1260 mål, med over 600 eiendommer. Det betyr at det er mange hensyn å ta.

– Vi forventer stort engasjement og ønsker alle innspill velkommen. Vi er interessert i å høre fra alle, både interesseorganisasjoner, myndigheter, beboere og alle som bruker området, forteller Bølviken.

Særlig ønsker hun innspill til avgrensingen mellom offentlige rekreasjonsområder og private boligtomter.

– Vi ønsker innspill og meninger om hvordan vi best mulig kan bevare natur, kulturminner og allmennhetens interesser i strandsonen, og samtidig ta hensyn til private eiendommer og interesser. Vi ønsker også innspill til hvordan vi kan planlegge for framtidig behov for parker, friområder og idrettsanlegg, sier hun.

Innspillene som kommer inn, blir oppsummert og tatt inn som kunnskapsgrunnlag for det endelige forslaget. Basert på innspillene vil Plan- og bygningsetaten vurdere om forslaget skal endres før det sendes til politisk behandling. Alle høringsuttalelsene skal legges ved saken som sendes til Rådhuset.

Åpent folkemøte

Plan- og bygningsetaten arrangerer et åpent folkemøte om forslaget onsdag 28. februar 2024 på Nedre Bekkelaget skole (gymsalen), kl. 18.00-20.00. Møtet sendes digitalt, og filmen blir liggende tilgjengelig her i etterkant.

Spørsmålsrunden fra det åpne møtet ble ikke strømmet, men oppsummert skriftlig i et referat:

Referat fra spørsmålsrunde på åpent møte om detaljregulering for Ulvøya, Malmøya, Ormøya og Nedre Bekkelaget 28.02.24 (PDF)

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn.

Her kan du lese forslaget og sende dine innspill innen 18. mars 2024

Alle sakens dokumenter kan leses på Saksinnsyn.