Politikk

Saker behandlet i byråd 29. juni

Byrådet behandlet blant annet en sak om ny folkehelsestrategi.

Saker i byrådet / Publisert: 22.06.2023 / 29.06.2023

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byrådene i byrådsmøte.
Alle byrådene i møte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Medvirkningsrådene i Oslo kommune

Byrådet gir en oversikt over de grepene byrådet har tatt for å styrke rådene, og peker på enkelte områder som kan forbedres.

Medvirkningsrådene i Oslo kommune har en viktig rolle i å sikre at de gruppene rådene representerer, blir hørt i tilstrekkelig grad. Byrådet har styrket rådenes budsjettramme for 2023 for å bedre arbeidssituasjonen for rådene.

Byrådet ber bystyret om å ta saken til orientering.

Høring: Endringer i offentlighetsloven

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt høringsnotat «Endringer i offentleglova m.m. – unntak fra innsyn i journalføringer som gjelder organinterne dokumenter» på høring. Kommunen har fått utsatt frist fra 5. julig til 1. september i år.

Byrådet ber bystyret om å vedta høringsuttalelsen.

Strategi for å fremme gode oppvekstvilkår i Oslo

Denne strategien er utarbeidet med bakgrunn i barnevernsloven § 15-1.

Strategien angir retning for hvordan det forebyggende og tverrfaglige samarbeidet skal fungere til det beste for barn, unge og deres familier og hvordan dette bør organiseres i Oslo kommune.

Målet er at kommunen skal arbeide forebyggende, tverrfaglig og sektorovergripende for å sikre barn og unge en god og trygg oppvekst.

Byrådet ber bystyret om å vedta strategien.

Strategi om kvalitet i barnehagen

I denne saken legger byrådet fram en strategi om kvalitet i Oslos kommunale barnehager.

Strategien retter seg mot barnehagen som pedagogisk virksomhet, den skal styrke styrers rolle og tilrettelegge for solide profesjonsfellesskap.

Byrådet ber bystyret om å slutte seg til veivalg i strategien og ta saken til orientering.

Regulering for Brobekkveien og Vollebekkveien, Bydel Bjerke

Bymiljøetaten foreslår å legge til rette for en bymessig opparbeidelse av Brobekkveien og Vollebekkveien. Forslaget sikrer etablering av tosidig sykkelfelt og fortau langs hele planstrekningen i Brobekkveien og at veiene endres til gater.

Forslaget følger opp intensjonene i veiledende plan for offentlige rom for Vollebekk, som legger opp til at eksisterende veier skal endre karakter fra vei til bygate, med gående og syklende som prioriterte trafikanter.

Byrådet ber bystyret om å vedta reguleringen.

Folkehelsestrategi for Oslo – 2023-2030

Med "Folkehelsestrategi for Oslo (2023-2030)" legger byrådet frem en gjennomgripende, samlende og langsiktig strategi som skal redusere sosial ulikhet i både helse og livskvalitet i byen.

Sosial ulikhet i helse ble identifisert som den største folkehelseutfordringen i Oslo i kommunens helseoversiktsdokument, Oslohelsa 2020. Folkehelsestrategi for Oslo 2023-2030 gir retning for Oslos folkehelsearbeid de kommende årene.

Byrådet ber bystyret om å ta strategien til orientering.

Forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune

Byrådet fremmer i denne saken forslag om en ny forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune. Forslaget er ment å erstatte dagens forskrift fra 2003.

Byrådet ber bystyret om å vedta forskriften.

Forhandlingsrett, rettigheter og medbestemmelse for fagforeninger

Bystyret har bedt byrådet om å kartlegge

  • hvordan særavtalebestemmelsene i KS og Oslo kommune fungerer og hvordan dette slår ut for de ulike fagforeningene
  • ønsker og behov for endring av rettigheter og medbestemmelse for tillitsvalgte i fagforeningene

Byrådet følger i denne saken opp bystyrets vedtak. Saken har blitt grundig og omfattende drøftet med forhandlingssammenslutningene.

Saken ble trukket.

Redusert bruk av midlertidige ansettelser i Oslo kommune

Bystyret behandlet i 2020 Kommunerevisjonen rapport «Ansettelser i kommunen».

I rapporten kom det blant annet fram hyppig bruk av midlertidige ansettelser, og tilfeller av ulovlige midlertidige ansettelser.

Bystyret vedtok blant annet at byrådet skulle legge frem en sak om hvordan kommunen kan få ned antall midlertidige ansettelser, i samarbeid med fagforeningene.

Byrådet redegjør i saken for relevante lovbestemmelser, statistikk og utvikling, samt tiltak eller virkemidler for å redusere bruken av midlertidige ansettelser.

Byrådet ber bystyret om å ta saken til orientering.

Gåstrategi for Oslo

Byrådet legger i denne saken frem "Gåstrategi for Oslo". Strategien svarer på et vedtak i bystyret.

Byrådet har som mål at Oslos befolkning skal gå mer, og alle grupper skal oppleve at det legges til rette for at de skal kunne gå i Oslo. For å nå målet skal kommunen jobbe for at det oppleves enklere, tryggere og mer attraktivt å gå. Gange er en fleksibel transportform, som er viktig i hverdagen til folk, viktig for folkehelsen og en viktig del av løsningen på klimautfordringene. «Gåstrategi for Oslo» er ment å styrke kommunens pågående arbeid med tilrettelegging for gående i Oslo.

Byrådet ber bystyret om å ta strategien til orientering.

Temaplan for sirkulær økonomi mot 2030

Byrådet foreslår i denne saken en temaplan for sirkulær økonomi for Oslo, på bestilling om en strategi på temaet fra bystyret.

Byrådet har valgt å fremme denne saken som en temaplan med mål, satsingsområder og tiltak, noe som gjør at strategien allerede nå er konkret på tiltak byrådet ønsker å gjennomføre.

Byrådet ber bystyret om å ta temaplanen til orientering.

Regulering for Landingsveien 14, Bydel Vestre Aker

Landing Sør AS foreslår å omregulere Landingsveien 14 på Hovseter til boliger, kjøre- og gangvei. Dagens parkeringsanlegg foreslås revet og erstattet med et mindre parkeringsanlegg med rundt 130 færre biler.

Over parkeringsanlegget foreslås det tre boligbygg i tre til fem etasjer langs Landingsveien. Det tilrettelegges for omtrent 50 nye boliger og vestvendte utearealer mot eksisterende bebyggelse.

Byrådet ber bystyret om å vedta reguleringen.

Forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak i Abbedikollen 11 og 13. Bydel Ullern

Plan- og bygningsetaten vedtok i september 2019 midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven for Abbedikollen 11 og 13. Forbudet utløper september i år.

De som er berørt av det midlertidige forbudet er varslet om forlengelse av forbudet, da planprosessen har tatt lenger tid enn forutsatt. Forlengelse av vedtaket om midlertidig forbud mot tiltak er nødvendig for å kunne sikre verneverdiene på eiendommen.

Byrådet ber byutviklingsutvalget om å vedta forlengelsen.

Byggesak ved Sørkedalsveien 701, Marka

Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra markaloven for etablering av mottak for gjenvinning av rene bygge- og anleggsmasser.

Byrådet ber byutviklingsutvalget om å sende saken til Statsforvalteren for klagebehandling.

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Revidert instruks for beslutninger i investeringsprosjekter

Den reviderte instruksen stiller tydelige krav til roller og ansvar i beslutningsprosessen i kommunens investeringsprosjekter.

Den skal sikre at alle beslutningsunderlag er tilstrekkelig utredet før investeringsprosjekter blir vedtatt. Instruksen skal sørge for at investeringsprosjekter dekker kommunens behov og er kostnadseffektive, av riktig kvalitet og gjennomført til rett tid.

Byrådet vedtar instruksen.

Årsrapport 2022 fra arbeidsmiljøutvalgene

Årsrapporten for sentralt arbeidsmiljøutvalg, og årsrapporteringen HMS fra arbeidsmiljøutvalgene i virksomhetene, legges fram for byrådet.

Byrådet tar redegjørelsen til orientering.

Høringsuttalelse til NOU 2023:10 Leve og oppleve

Oslo kommune har mottatt "NOU 2023:10 Leve og oppleve" fra Nærings- og fiskeridepartementet. Frist er 30. juni 2023.

Målet om å utvikle et bærekraftig reiseliv er i tråd med Oslos overordnede samfunnsmål.

Videre konstituering av seksjonssjef

Sissel Kristiseter er konstituert som seksjonssjef i Seksjon for intern revisjon ved Byrådslederens kontor, men ikke lenger enn ut året.

Ansettelse av direktør til Barne- og familieetaten

Byråden ansetter Kjetil Andreas Ostling i et åremål på seks år i stillingen som direktør i Barne- og familieetaten.

Les pressemeldingen om ny direktør i Barne- og familieetaten.

Videredelegering av myndighet i klagesaker etter plan- og bygningsloven

Bystyret vedtok nylig at byrådet delegeres kommunens myndighet i henhold til plan- og bygningsloven til å endre eller omgjøre og avgi uttalelse til klageinstansen på klage over avslåtte dispensasjonssøknader fra kommune- og reguleringsplaner.

Byrådet vedtok videredelegering.

Ansettelse av bydelsdirektør i Østensjø

Det er gjennomført en rekrutteringsprosess for å ansette bydelsdirektør i Østensjø. Byråden ansetter Alv Humborstad Sørland i et åremål på seks år.

Høringssvar: Nasjonal transportplan 2025–2036

Regjeringen skal legge fram nasjonal transportplan (NTP 2025–2036) våren 2024. Høringsfrist er 3. juli 2023.

Høringssvaret er et bidrag til departementenes arbeid med å utarbeide en samlet nasjonal transportplan.

Byrådet avgir høringssvar.

Midlertidig forskrift om endring i forskrift om kommunale bostøtter i Oslo kommune

Denne saken gjelder en midlertidig endring av prosentsatsen til Oslobostøtta og påfølgende endring i forskrift om kommunale bostøtter i Oslo kommune.

Byrådet vedtar den midlertidige forskriften.

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.