Budsjett 2024

Utjevne forskjeller, redusere klimagassutslipp og skape trygghet i folks hverdag

BYRÅD RAYMOND JOHANSEN: Byrådet har i dag lagt fram forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027.

Pressemelding / Publisert: 27.09.2023

Av Byrådslederens kontor

Barn, samlet rundt et bord, moser urter i en morter.
Barnehage besøker Løkkabonden. Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

– Årets budsjettforslag tar Oslo videre i den tydelige progressive retningen vi har vært på siden 2015. Budsjettforslaget viderefører og forsterker byrådets mange velferdsløft som gratis aktivitetsskole, gratis skolemat og løft for klima og miljø. Samtidig som vi tar på alvor at vi møter en befolkning i endring, blant annet med et kompetanseløft i eldreomsorgen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Økonomisk ansvarlighet er viktig for byrådet. Vi leverer trygg økonomisk styring i en urolig tid. Når folk opplever usikkerhet for egen økonomi, blir det kommunale tilbudet enda viktigere. Enten det er bedre barnevern, mer sosialhjelp til folk som har det vanskelig, eller et enda bedre kollektivtilbud sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Byrådets budsjettforslag for 2024 er på totalt 100 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er på 78 milliarder kroner, mens 22 milliarder kroner er foreslått satt av til investeringer. For å kompensere for lønns- og prisvekst er virksomhetenes driftsutgifter økt med ca. 4,28 milliarder kroner.

Velferdsløft

Siden 2015 har byrådet sørget for en tryggere eldreomsorg. Hjemmetjenesten, som gir tjenester til hele befolkningen, er styrket med over 1000 årsverk. Byrådet har styrket skoleøkonomien med blant annet 1200 flere lærere. Det er etablert flere tusen barnehageplasser slik at flere kan gå i barnehage. Videre er det etablert gratis AKS fra 1. til 4. trinn i hele byen, noe som har ført til at flere unger nå bruker dette tilbudet.

Disse velferdsløftene – som senere blant annet har blitt utvidet med gratis skolemat på ungdomsskole og videregående skole – videreføres i dette budsjettforslag.

I tillegg løfter byrådet kvaliteten i AKS, og fortsetter med å løse utfordringer i eldreomsorgen ved å øke kompetansen til kommunens ansatte. Byrådet vil bygge kompetanse hos de som allerede jobber i eldreomsorgen, slik at kvalitet på eldreomsorgen blir best mulig.

I årets klimabudsjett-tillegg presenteres for første gang en oversikt over virkemidler som bidrar til å redusere indirekte utslipp. Tilgang til et effektivt kollektivtilbud i en storby som Oslo er kritisk for at folk skal kunne velge klimavennlig. Derfor styrker byrådet tjenestekjøpet fra Ruter med 1,2 milliarder kroner i økonomiplanperioden for å opprettholde kollektivtilbudet.

En by med muligheter og plass til alle

De siste tilgjengelige tallene viser at andelen barn i lavinntektsfamilier i Oslo er på vei ned, men mye arbeid gjenstår. Sosialhjelpa er økt ekstraordinært flere ganger under sittende byråd, spesielt for barnefamilier. Den ekstraordinære økningen av sosialhjelpen høsten 2023, videreføres og prisjusteres. Alle innbyggere skal ha mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskapet. Levekårsforskjellene skal reduseres og flere skal gis mulighet til arbeid også i en tid med krise.

– For å utjevne forskjeller må alle barn og unge ha en trygg oppvekst hvor alle inkluderes og får like muligheter. Jeg er stolt over at byrådet nok en gang legger frem et budsjett som prioriterer barn og unge. Vi styrker barnevernet, hever kompetansen i aktivitetsskolen og styrker kultur- og idrettstilbudet til barn og unge, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

– Urolige tider rammer ofte dem som allerede har mest behov for hjelp. Det skal være godt å vokse opp, leve og bli gammel i Oslo. Innbyggerne skal ha mulighet til å leve frie og meningsfulle liv hvor de opplever tilhørighet, mestring og trygghet, sier Raymond Johansen.

Viktige tiltak for en varm og inkluderende by i budsjettforslaget

 • Flere heltidsstillinger: I 2023 åpnet Lambertseterhjemmet med kun hele og faste stillinger. I 2024 satser byrådet videre på heltidskultur ved å åpne Tåsenhjemmet med bare hele og faste stillinger og ved å etablere en sentral ressurspool i ordinær drift. 
 • Styrker bemanning i barnehagene: Byrådet viderefører forsøket med styrket grunnbemanning i barnehager i levekårsutsatte områder. Forsøket omfatter 21 kommunale barnehager som til sammen er styrket med 38 stillinger.
 • Kompetansefond til helsepersonell: I revidert budsjett for 2023 ble det innarbeidet 175 millioner kroner til et kompetansefond som gjør det mulig for helsepersonell å ta etter- og videreutdanning, få fagbrev, kurs og sertifiseringer. Fondet fordeles og benyttes over flere år. 
 • Kommunale boliger: Det er igangsatt et treårig forsøk med leie til eie i kommunale boliger for at flere vanskeligstilte på boligmarkedet kan bli eiere av egen bolig.
 • Eiendomsskatt på næring: Satsen økes fra 3,0 til 3,9 promille. Dette gir 315 millioner kroner mer i årlige inntekter. I motsetning til boligverdiene som justeres årlig i takt med prisutviklingen i boligmarkedet, ligger takstene for næringseiendommer som hovedregel fast i 10 år. Dermed faller også verdien av eiendomsskatt på næring hvert år. Eiendomsbesittere som betaler eiendomsskatt på næringsbygg, har dermed fått en betydelig lettelse i eiendomsskatt siden 2018.
 • Styrker Eiendoms- og byfornyelsesetaten: Byrådet styrker Eiendoms- og byfornyelsesetaten med 4 millioner kroner årlig i 3 år til løpende salgs- og kjøpsoppgaver. Byrådet foreslår å øke målet for eiendomssalg til 200 millioner i 2024 og 300 millioner kroner årlig videre i perioden.  Dette er fordi byrådet vil styrke bolig- og byutviklingen gjennom salg av eiendom og ledige bygg som kommunen ikke trenger til eget bruk, samt at kommunen har større mulighet til å kjøpe eiendom til kommunale behov.
 • Styrker institusjonstilbud: For å sikre gode barnevernsinstitusjoner som oppleves som trygge av barna selv, vil byrådet styrke institusjonsbarnevernet. Byrådet setter av 19 millioner kroner i budsjettet for 2024 til å innføre delvis rammefinansiering av Barne- og familieetatens institusjonstilbud for omsorgs- og behandlingsplasser.
 • Lavere kollektivpriser: I bystyreperioden 2019–2023 har byrådet styrket kollektivtransportens konkurranseevne mot privatbil ved å gjøre det billigere å reise kollektivt. Byrådet vil arbeide for å videreføre prøveordningene som er innført og vurdere tiltak i dialog med Akershus fylkeskommune. Dette gjelder videreføring av Reis, en ny og fleksibel billett som gir rabatt ved kjøp av enkeltbilletter, økt rabatt for 30-dagersbilletten for barn (6-19 år) og utvidet grupperabatt (familierabatt).
 • Rosa busser: For at flere eldre skal kunne leve aktive liv, er aldersvennlig transport, de rosa bussene, etablert som en fast ordning i sju bydeler inklusive Marka. I 2024 utvides tilbudet til Bydel Nordstrand og Bydel Søndre Nordstrand.
 • Styrker dagaktivtetsstilbudet: Byrådet styrker dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med kognitiv svikt og demenssykdom. Bevilgningen økes med ytterligere med 10 millioner kroner årlig fra 2024. Fra 2026 er bevilgningen på totalt 30 millioner kroner årlig.  
 • Rusomsorg: For mennesker med langvarig rusproblematikk, og som samtidig har helseproblemer og aldersrelaterte sykdommer, etableres et tilbud om forsterkede plasser ved Stovnerskoghjemmet og ved Adamstuen omsorgssenter.  Byrådet styrker bemanning og helsekompetanse ved Adamstuen omsorgssenter med 28,4 millioner kroner årlig fra 2024.
 • Fortsetter arbeid i utsatte områder: Det situasjonsbestemte arbeidet i nærmiljøet på Mortensrud fortsetter i 2024. Byrådet følger opp områder med ulike utfordringer knyttet til levekår, sosialt miljø og fysiske omgivelser gjennom områdesatsinger i Groruddalen, Oslo sør og indre øst med 118,8 millioner kroner årlig i økonomiplanperioden.
 • Universell utforming: Byrådet legger inn til sammen 145 millioner kroner i økonomiplanperioden i investeringsmidler til tiltak for universell utforming av uteområder, offentlige bygg som skoler, barnehager, idrettsbygg, kulturbygg, omsorgsboliger, sykehjem, og til samferdselstiltak.  
 • Mangfoldig frivillighet: Byrådet vil fordele i alt 168,5 millioner kroner i tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse-, sosial-, integrerings- og mangfoldsfeltet i 2024.
 • Satser på kultur: Kulturtilskuddene, som i 2024 er på 391 millioner kroner, skal bidra til et bedre kulturtilbud for barn og eldre, til kor og korps og til et bredt spekter av profesjonelle aktører innen ulike sjangre.
 • Videreutvikler kunst- og kulturhuset på gamle Munch: Byrådet legger til rette for videreføring av at Gamle Munch fortsatt skal leies ut og aktiviseres som en pilot for etterbruk som flerbrukshus for kultur.
 • Viderefører populære bibliotektilbud: Demo Linderud og et utvidet bibliotektilbud på Romsås videreføres av byrådet i 2024 og i 2025.
 • Kompetanseheving i aktivitetsskolen (AKS): I byrådets budsjettforslag for 2024 er det satt av 10 millioner kroner til kompetansetiltak for medarbeidere i AKS. Egne pilotprosjekter for samarbeid mellom AKS og Oslo idrettskrets og AKS og Oslo kulturskole vil videreføres med 10 millioner kroner i 2024.
 • Innovasjon i byen: Byrådet foreslår å bevilge 10,3 millioner kroner til oppfølging av campusstrategien og videre utvikling av innovasjonsdistriktene Oslo Science City, Punkt Oslo og Hovinbyen sirkulære Oslo.

Les alle pressemeldingene om byrådets forslag til Oslo-budsjettet 2024.

Kampen mot klimaendringene og kutt av indirekte utslipp

Oslos klimapolitikk er viktig for at de nasjonale klimamålene nås, og omvendt. Klimautfordringene krever tydelige valg og at vi bruker de virkemidlene kommunen har. Klimastrategi for Oslo mot 2030 har ambisiøse mål for omstilling av byen til en klimatilpasset nullutslippsby.

– Oslo har høye klimaambisjoner. Vi skal være verdens første utslippsfrie by innen 2030. Dette byrådet forstår og jobber ut fra at det får vi bare til gjennom et samarbeid mellom politikere, kunnskapsmiljøer, næringsliv og innbyggere, sier Raymond Johansen.

– Det skal bli enklere å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Byrådet vil at Oslos innbyggere skal oppleve et bilfritt byliv, flere grøntområder, renere luft, flere sykkelveier og enda bedre og billigere kollektivtransport, sier Einar Wilhelmsen.

Viktige satsinger i klimabudsjett 2024

 • Redusere kommunens indirekte utslipp: For første gang er indirekte klimautslipp inkludert i klimabudsjettet. I tillegg til direkte utslipp bidrar kommunen, næringslivet og befolkningen også til utslipp utenfor kommunens grenser. Ved å bygge om istedenfor å bygge nytt, satse på ombruk og reparasjon, og velge de mest klimavennlige produktene bidrar Oslo til grønn omstilling også utenfor kommunens grenser.
 • Styrker Ruter: I byrådets forslag til budsjett for 2024, foreslår byrådet å øke tilskuddet til drift av Ruter med ca. 1,2 milliarder kroner over de neste fire årene.
 • Oslopakke 3: Byrådet vil gjennom Oslopakke 3-forhandlingene i 2024 jobbe for en avtale som bidrar til å oppfylle kommunens trafikk- og klimamål, samtidig som den gir midler til investering og drift av kollektivtransporten.
 • Vil forbedre sykkelveinettet: Byrådet setter av over 2 milliarder kroner til forbedring av sykkelveinettet de neste fire årene. Målet for 2024 er å etablere eller oppgradere 20 km med sykkeltilrettelegging. Samtidig vil byrådet prioritere prosjekter som tetter hullene i sykkelveinettet.
 • Økt satsing på energieffektivisering og solenergi: De kommunale foretakene har etablert 50 solcelleanlegg på kommunale bygninger, og hele 11 nye er på vei.
 • Gjenbruk, gjenvinning og karbonfangst: I 2024 skal det arbeides videre med tiltak som skal gjøre øke gjenbruk og gjenvinning av ressursene i Oslofolks avfall. I tillegg skal tiltak som gjør all avfallsforbrenning i Oslo utslippsfri utredes videre.
 • Følger opp handlingsplaner for klima: Byrådets strategier og handlingsplaner for redusert plastforurensning, urbant landbruk, overvannshåndtering og bærekraftig og redusert materielt forbruk, videreføres med tiltak i 2024.
 • Styrker Bymiljøetaten: Byrådet foreslår om lag 60 millioner kroner årlig for at Bymiljøetaten skal drifte og forbedre områder og ivareta økte klima- og kvalitetskrav i veidriftskontrakter. Det betyr drift av nye vei- og belysningsanlegg, parker og friområder, inkludert Klosterenga park, og nye kaier på Hovedøya, Gressholmen og Langøyene. Videre foreslås det å sette av 7,2 millioner kroner til å erstatte dårlig dekke på Sørenga.

Budsjett 2024

Se budsjett-forslaget her.

Pressekontakter 

For byrådsleder Raymond Johansen

Telefon

For byråd for finans, Einar Wilhelmsen

Kommunikasjonsansvarlig Nina Gopinder Pannu
Telefon

For byråd for oppvekst, Sunniva Holmås Eidsvoll

Pressekontakt Karen Mjør
Telefon