Politikk

Tilleggsinnstilling til Oslo-budsjettet for 2022: Styrker skoler i levekårsutsatte områder

Arbeidet mot ulikhet, støtte til næringsliv og arbeidsplasser som har vært hardest rammet av koronapandemien og satsing på jobber til unge og nærmiljø på Mortensrud er blant byrådets hovedprioriteringer i tilleggsinnstillingen for 2022.

Pressemelding / Publisert: 16.11.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– Vi foreslår en formidabel styrking av skolene i Oslo, særlig i levekårsutsatte områder, med 72 millioner ekstra. Vi vil bruke 33,5 millioner på at næringslivet som ble hardest rammet av pandemien får gratis gateleie også i 2022. Vi prioriterer å få flere i arbeid, setter av penger til nytt bibliotektilbud på Mortensrud allerede neste år, og øker satsingen til psykisk helse for barn og unge, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Siden byrådet la fram sitt budsjettforslag i september, har både regjeringen Solberg og regjeringen Støre lagt fram sine statsbudsjett. Dette får konsekvenser for Oslos økonomi.

Byrådet i Oslo la i dag frem en tilleggsinnstilling med forslag til endringer i budsjettforslaget for 2022 og økonomiplan 2022-2025, og en budsjettjusteringssak med forslag til endringer i budsjettet for 2021.

Sammenliknet med budsjettforslaget byrådet la frem i september, har de frie inntektene fra staten økt med 450 millioner i 2022 og 370 millioner for hvert av de påfølgende årene. Selv om anslag for lønns- og prisvekst i 2022 gir en reduksjon på 85 millioner, gir dette et viktig løft for det økonomiske handlingsrommet til Oslo kommune neste år.

– Jeg er veldig glad for at vi kan styrke Oslobudsjettet sammenliknet med forslaget vi la fram i september. Vi driver en effektiv kommune og har en trygg økonomi. Derfor finner vi rom til noen nye viktige satsinger, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

72 millioner ekstra til skolebudsjettene

Byrådet prioriterer et varig løft for skolene, og pengene brukes til det som er aller viktigst: Tid til å gi elevene den kunnskapen de trenger. Byrådet foreslår en særlig styrking av skolene i de levekårsutsatte områdene i Oslo. Det er de som har vært hardest rammet av pandemien.

– Skolene med flest elever som trenger ekstra oppfølging, får mest ressurser. Det er rettferdig og nødvendig for å bidra til sosial utjevning i Oslo. Samtidig er dette en styrking av skoler og spesialskoler i hele byen som vil komme alle elever i byen til gode, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

10 millioner ekstra til psykisk helsetilbud for barn og unge

Erfaringer fra pandemien viser at flere unge henvender seg til Helsestasjon for ungdom (HFU) og skolehelsetjenestene med tyngre hjelpebehov enn tidligere.

– Psykiske utfordringer for unge er en av vår tids store utfordringer. Behovet har økt under korona, og dette er noe både fagfolk og ungdommer etterlyser, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Jobbsatsing, nytt bibliotek og trygge voksne på Mortensrud

Byrådet setter av 10 millioner til oppstart av nytt jobbsenter på Mortensrud i år, og 10 millioner til drift i 2022. I tillegg foreslås det 5 millioner til jobbaktivitet og økt voksentetthet i nærmiljøet og 16,9 millioner til investering og drift av et nytt bibliotektilbud på Mortensrud.

Gratis leie av kommunal grunn

I 2022 videreføres tiltaket med gratis gategrunn. Byrådet foreslår å sette av 33,5 millioner til dette.

– Deler av Oslos næringsliv har vært nedstengt over lange perioder, og dette er et målrettet tiltak som både trygger arbeidsplasser og bidrar til en god og levende by for Oslos innbyggere, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Setter av midler til koronahåndtering i 2022

Det er fortsatt et høyt smittetrykk i hele landet, og korona kommer til å ha stor betydning også neste år. Byrådet forslår en sentral koronaavsetning på 500 millioner i 2022 som gjelder for alle sektorene i kommunen. Det legges til grunn at kommunen får kompensasjon fra staten for merkostnader som pandemien medfører.

– Kommunens ansatte jobber fortsatt på høygir med smitteverntiltak, testing og vaksinering og alt tyder på at mye slikt arbeid vil fortsette neste år. Vi trenger tydelige signaler fra regjeringen om kompensasjon til kommunene for koronakostander i 2022. I tillegg overlater regjeringen kostnadene med å holde kollektivtrafikken oppe på et nødvendig nivå til fylkene. Vi risikerer en negativ spiral der folk velger bil framfor kollektivt, hvis vi kutter i tilbudet før folk kommer tilbake til gode reisemønstre, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen.

Fakta om tilleggsinnstillingen

Byrådets tilleggsinnstilling omfatter endringer sammenlignet med budsjettforslaget i Sak 1/2022 som ble lagt frem av byrådet 22. september i år. I september la byrådet fram et budsjettforslag på om lag 85 mrd. kroner med blant annet forslag om gratis aktivitetsskole i tråd med byrådsplattformen, utskifting av fossildrevne busser med elektriske innen 2023 og gratis skolemat på videregående skoler allerede fra neste år og ungdomsskolen året etter.

Samtidig med Tilleggsinnstillingen legger byrådet frem en ny budsjettjusteringssak for 2021 med bl.a. oppdatert anslag for skatteinngangen i 2021, kompensasjon til virksomhetene for merutgifter og mindreinntekter pga. koronapandemien for perioden juli-desember inneværende år, kompensasjon til virksomhetene pga. årets lønnsoppgjør og endret periodisering av investeringer, samt justering for diverse andre forhold som har oppstått etter revidert budsjett i våres.

Tilleggsinnstilling til Oslo-budsjettet for 2022

Pressekontakt

media@byr.oslo.kommune.no / +47 99 28 90 90 (kun taleanrop, ikke SMS)