Plan, bygg og eiendom

Sier nei til høyhus i Vaterlandsparken

Plan- og bygningsetaten kommer ikke til å ta Entras planforslag for høyhus på Lilletorget 1 til videre behandling, og vil ikke legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Pressemelding / Publisert: 30.10.2023

Av Plan- og bygningsetaten

– Bakgrunnen for vår avgjørelse er at planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel fra 2015 og føringene for høyhus, som er beskrevet i «Strategi for høyhus i Oslo», vedtatt nå i 2023. I tillegg strider planforslaget fra føringene i områdeprogrammet for Oslo S. Vår oppgave er blant annet å stoppe planarbeider som er i vesentlig strid med overordnete planer og som vi mener ikke bør føre fram, slik plan- og bygningsloven oppfordrer til, sier avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i Plan- og bygningsetaten.

Planarbeidet har pågått i over sju år, og det er i løpet av den tiden blitt presentert hele tre ulike plangrep for bebyggelse med høyhus. Plan- og bygningsetaten vurderer planforslaget i sin helhet og en eventuell bebyggelses påvirkning på byutviklingen i området og for byen. Etaten har gitt sine innspill under hele prosessen og anbefalte heller ikke planforslaget i forrige versjon, da det ble lagt ut på offentlig ettersyn i april 2022. Det har vært en tydelig forventning om at våre vurderinger og innspill ville komme til syne i det reviderte planforslaget. Dette ble ikke innfridd. Riksantikvaren har også fremmet en innsigelse på planforslaget.

– Plan- og bygningsetaten har ikke anbefalt noen av plangrepene som har vært presentert. Grunnen er at disse strider med de overordnede føringer for området og de forventninger kommunen har for regulert utnyttelse, bebyggelse og høyhus på eiendommen Lilletorget 1.

– Vi opplever heller ikke at våre innspill er imøtekommet i det reviderte planforslaget vi mottok til behandling i sommer. Forslaget sikrer ikke en bebyggelse som på en god måte blir tilpasset den eksisterende bebyggelse rundt og bystrukturen på Vaterland/Grønland. Bebyggelsen ville bli for bred, for massiv og dominerende i bybildet – både i relasjon til de andre høyhusene nærmere Oslo S, men også i forhold til eksisterende bebyggelse rundt planområdet langs Brugata, i Gunerius-kvartalet/Stenersgata og omkringliggende byrom. Kort oppsummert vurderer vi at forslaget fortsatt inneholder en bebyggelse som har alt for høy utnyttelse og alt for store høyder på dette stedet i byen, sier Vaa Bermann.
Entra, som forslagstiller, kan kreve vårt avslag forelagt bystyret for behandling med enten opprettholdelse eller omdanning, slik at de allikevel kan få fremme sitt planforslag. Det er også bystyret som tar den endelige beslutningen om et reguleringsplanforslag.

All dokumentasjon i saken finnes i etatens innsynsløsning – saksinnsyn – sak 201603972
.

Atle Jan Larsen

Pressekontakt
Telefon