Politikk

Saker behandlet i byråd 8. juni

Byrådet behandlet blant annet en regulering for Hegdehaugsveien 28.

Saker i byrådet / Publisert: 01.06.2023 / 08.06.2023

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byråd i byrådsmøte
Byrådene Usman Mushtaq, Arild Hermstad og Sirin Hellvin Stav i byrådsmøte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Årsberetning og årsregnskap 2022 – Oslo Pensjonsforsikring AS

Konsernet fikk i 2022 et årsresultat på 291 millioner kroner før skatt, mot 1 211 millioner kroner i 2021.

Byrådet ber bystyret å ta saken til orientering.

Årsoppgjør 2022 – Rosenkrantzgate 10 AS

Selskapet hadde driftsinntekter på 7,1 millioner kroner i 2022 (6,23 millioner kroner i 2021) og et årsresultat på 2,72 millioner kroner (1,48 millioner kroner i underskudd i 2021).

Byrådet ber bystyret å ta saken til orientering.

Avtale mellom Skeid og Oslo kommune

Byrådet legger frem for bystyret en langsiktig leieavtale mellom Oslo kommune og idrettslaget Skeid for bruk av kommunens grunn til en 11’er og en 7’er kunstgressbane til godkjenning.

Byrådet ber bystyret om å godkjenne avtalen.

Årsberetning og årsregnskap 2022 – Oslo Filmfond AS

Årsresultatet for 2022 viser et overskudd på 2,7 millioner kroner. Beløpet er besluttet overført til annen egenkapital.

Byrådet ber bystyret å ta saken til orientering.

Årsberetning og årsregnskap 2022 – Ruter AS

Ruters økonomiske resultater for 2022 er påvirket av både ettervirkninger av pandemien og en ekstraordinær kostnadsvekst, og da særlig knyttet til strøm.

I Ruter-området var det 341 millioner kollektivreiser i 2022, noe som er om lag 100 millioner flere reiser enn i 2020 og 2021. Ved utgangen av året var passasjerantallet på rundt 93 prosent av nivået fra 2019. Nivået er lavere enn politiske mål tilsier, men samtidig rundt 10-15 prosent høyere enn andre nordiske hovedsteder, som Stockholm og Helsingfors.

Byrådet ber bystyret å ta saken til orientering.

Regulering av Hegdehaugsveien 28 med flere, Bydel Frogner

Byantikvaren foreslår å regulere planområdet til bolig, samt en rekke andre formål. Kvartalet er i dag er et unikt og identitetsskapende bygningsmiljø, men samtidig relativt utilgjengelig og slitt med preg av asfalterte flater.

Planforslaget legger til rette for omtrent 50 nye boliger.

Byrådet ber bystyret om å vedta forslaget.

Regulering for Brobekkveien 31, Bydel Bjerke

Heimstaden Norge AS foreslår å regulere Brobekkveien 31, som i dag består av nærsenter, eksisterende høyblokk, parkeringsplasser og asfalterte flater, til boliger, små næringslokaler i første etasje, torg og forplass.

Planområdet ligger i bydel Bjerke på øvre Vollebekk rett ved Bjerkedalen park.

Eksisterende boligblokk forutsettes videreført med ni etasjer. Ny bebyggelse legger til rette for omtrent 46 nye boliger.

Byrådet ber bystyret om å vedta reguleringen.

Forslag om regulering for Hans Nielsen Hauges gate 43 – Maxbo, Bydel Nordre Aker

Maxbo Sinsen stod ferdig bygget i 2004 på en uregulert tomt.

Målet med forslaget er å sørge for at tomten får en formell reguleringsmessig forankring, for å sikre at området kan opprettholde dagens bruk for Maxbo.

Byrådet ber bystyret om å vedta reguleringen.

Klage over midlertidig forbud mot tiltak på Stubberud, Bydel Alna

Eiendomsspar AS har klagd på Plan - og bygningsetatens vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i påvente av områderegulering for Stubberud.

Stubberud er et nærings- og industriområde i Groruddalen, og kommunen eier omtrent to tredjedeler av arealene i planområdet.

Byrådet ber byutviklingskomiteen om å opprettholde forbudet og sende saken til Statsforvalteren for klagebehandling.

Byggesaker

  • Inkognitogata 15 B, Bydel Frogner
  • Nordlysveien 49, Bydel Nordre Aker
  • Geitmyrsveien 31 A, Bydel St. Hanshaugen

Byrådet ber byutviklingskomiteen om å sende sakene til Statsforvalteren for klagebehandling.

Handlingsprogram 2024-2027 for byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3

Styringsgruppene for byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3 la fram sitt forslag til handlingsprogram for 2024-2027, 9. mai 2023. Frist for lokalpolitisk behandling av handlingsprogrammet er 1. juli 2023.

Hovedsatsingen er tiltak for kollektivtrafikk og sykkel. I handlingsprogramperioden går 99 prosent av Oslos andel av bompengene til tiltak for kollektivtrafikk, gange og sykkel. Dette er i tråd med byrådets klima- og miljøpolitikk, som prioriterer sykkel, gange og kollektivtrafikk mens biltrafikken skal reduseres. Sykkelsatsingen finansieres med midler fra bykassen, statlige midler over byvekstavtalen og bompenger.

Partene er enige om å reforhandle Oslopakke 3-avtalen våren 2024.

Byrådet ber bystyret om å slutte seg til handlingsprogrammet og samarbeidet.

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Delegasjon av fullmakt

Denne saken omhandler delegasjon av fullmakt fra byrådet til byråden for kultur, idrett og frivillighet til å godkjenne eventuelle endringer i vedtektene til mottakere av spillemidler som har fått en garanti fra Oslo kommune.

Byrådet vedtok saken.

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.