Politikk

Saker behandlet i byråd 7. september

Byrådet behandlet blant annet en strategi for utjevning av sosiale forskjeller.

Saker i byrådet / Publisert: 31.08.2023 / 08.09.2023

Av Byrådslederens kontor

Byråder i byrådsmøte.
Byråder i byrådsmøte: Usman Mushtaq, Arild Hermstad, Sirin Hellvin Stav, Rina Mariann Hansen, Einar Wilhelmsen, Raymond Johansen, Omar Samy Gamal, Sunniva Holmås Eidsvoll, Marthe Scharning Lund. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Salg av Kallandveien 4 og Enebakkveien 460 B og C, Bydel Nordre Aker

Saken gjelder salg av to eiendommer og delegering av myndighet til Boligbygg Oslo KF til gjennomføring av salgene.

Eiendommene ønskes solgt da de vurderes uegnet for foretakets brukergruppe og ikke lenger er i bruk. Det er avklart at annen kommunal bruk ikke er aktuell. Byrådet anbefaler derfor at eiendommene selges og at foretaket gis fullmakt til å gjennomføre salget.

Byrådet ber bystyret om å vedta saken.

Årsberetning 2022 for Sporveien AS

Sporveiens årsberetning og regnskap for 2022 legges frem i denne saken.

Sporveien AS er Norges største kollektivselskap målt i antall reiser og leverte 217 millioner reiser og 62 prosent av all kollektivtrafikk i Oslo-området i 2022.

Byrådet ber bystyret om å ta årsberetningen til orientering.

Strategi for utjevning av sosiale forskjeller i Oslo

Med "Strategi for utjevning av sosiale forskjeller i Oslo" legger byrådet frem en helhetlig strategi som skal gi retning for arbeidet med å redusere sosial ulikhet på flere områder.

Hovedmålet for strategien er reduserte sosiale forskjeller i Oslo innen 2030.

Byrådet ber bystyret om å ta strategien til orientering.

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Handlingsplan for en utslippsfri og delingsbasert maskin- og kjøretøypark

I denne saken vedtar byrådet en handlingsplan for hvordan Oslo kommune skal oppnå en utslippsfri og delingsbasert maskin- og kjøretøypark i løpet av 2025.

Handlingsplanen inneholder konkrete tiltak for hvordan kommunens virksomheter skal innrette sin praksis for anskaffelser og forvaltning av egne kjøretøy, maskiner og utstyr.

Byrådet vedtok planen (slik den fremgår i punkt 2 i sakspapirene).

Kjøp av Deichmans gate 6, Helgesens gate 50 og Trondheimsveien 19 A og B

Saken gjelder godkjenning av avtale om minnelig løsning for kjøp av tre eiendommer tiltenkt benyttet som kommunale boliger.

Avtalen er fremforhandlet av Boligbygg Oslo KF (BBY) om bruk av kommunal forkjøpsrett til leiegård, for henholdsvis Trondheimsveien 19 A og B, Helgesens gate 50, og Deichmans gate 6.

Byrådet godkjente avtalen.

Handlingsplan for biologisk mangfold

I denne saken legges Oslo kommunes handlingsplan for biologisk mangfold frem.

Planen beskriver hvordan byrådet vil styrke arbeidet med å restaurere og øke mengden av kvaliteten på natur i Oslo, og styrke forvaltningen og skjøtselen av verdifull natur i byggesonen, i fjorden og i Marka.

Byrådet vedtok planen (slik den fremgår i punkt 4 i sakspapirene).

Offentlig ekspropriasjon for gjennomføring av kyststi på strekningen Dronninghavnveien til Huk Aveny, Bygdøy

Saken gjelder permanent ekspropriasjon av areal og rettigheter fra eiendommer for etablering av turvei på strekningen Dronninghavnveien til Huk Aveny, i tråd med reguleringsplan S-4726.

Fordeler med inngrepet er blant annet at turveien vil sikre Oslos befolkning tilgang til strandsonen og hindre privatisering, og at etablering av turveien er i tråd med statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Det vurderes i saken at fordelene for befolkningen i Oslo overstiger ulempene for grunneierne.

Byrådet vedtok at ekspropriering er nødvendig.

Oslostandard for SaLTo-samarbeid

Med denne saken vedtar byrådet Oslostandard for SaLTo-samarbeid.

SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt. Målet er å forebygge barne- og ungdomskriminalitet og rusbruk blant unge.

Byrådet vedtok modellen.

Høringssvar: "NOU 2023:22 – På vei mot en bedre regulert drosjenæring"

I saken avgir byrådet Oslo kommunes høringssvar til Samferdselsdepartementets høring av “NOU 2023:22 – På vei mot en bedre regulert drosjenæring – Delutredning I fra Drosjeutvalget”.

Høringsfrist er 11. september.

Byrådet avga høringssvar. Les svaret i protokollen (følg lenke under).

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.