Politikk

Saker behandlet i byråd 4. mai

Byrådet behandlet blant annet ansettelsen av direktør for Fornebubanen.

Saker i byrådet / Publisert: 26.04.2023 / 04.04.2023

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byråd i byrådsmøte – Usman Mushtaq, Sunniva Holmås Eidsvoll, Omar Samy Gamal, Hanna E. Marcussen, Einar Wilhelmsen, Raymond Johansen, Rina Mariann Hansen, Sirin Hellvin Stav og Marthe Scharning Lund. Bilde: Sturlason.
Byråd i byrådsmøte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Forhåndstiltredelse av eiendommer i Tingstuveien for etablering av Fornebubanen, Bydel Ullern

Saken gjelder avtale om forhåndstiltredelse av eiendommer i Tingstuveien i Oslo kommune, som eies av Skanska Næringseiendom ved Tingstuveien 31 AS, for etableringen av Fornebubanen.

Oslo kommune og Viken fylkeskommune skal sammen bygge Fornebubanen, en T-bane fra Majorstuen til Fornebu. Oslo kommune ved Eiendoms og byfornyelsesetaten har forhandlet frem avtalen, mens Fornebubanen skal bygge anlegget.

Byrådet ber bystyret om å inngå avtalen.

Midlertidig forbud mot tiltak for Tordenskiolds gate 12, Bydel St. Hanshaugen

Plan- og bygningsetaten vedtok midlertidig forbud mot tiltak i september 2019 for Tordenskiolds gate 12. Forbudet utløper september 2023. De som er berørt er varslet om forlengelse av forbudet frem til september 2025.

Forlengelsen kommer av at ny regulering har tatt lenger tid enn forutsatt. Bakgrunnen er at Tordenskiolds gate 12 AS har sendt inn søknad om bruksendringer, påbygg, fasadeendringer, ombygging med mer. Plan- og bygningsetaten vurderer at forretningsbygget på eiendommen har høy kulturminneverdi, og ønsker å regulere eiendommen til hensynssone bevaring for å sikre verneverdiene.

Byantikvaren har frarådet tiltaket sterkt. Byantikvaren varslet oppstart av regulering oktober 2022, og vil sende inn planforslaget i løpet av vårhalvåret 2023, som vil legges ut på offentlig ettersyn. Planlagt oversendelse til politisk behandling er mars 2024. For å sikre at det i pågående byggesak ikke gjøres endringer som går på bekostning av kulturminneverdiene mener Plan- og bygningsetaten at det er viktig og riktig å forlenge det midlertidige forbudet til ny bevaringsplan er vedtatt på eiendommen.

Byrådet ber bystyret om å vedta forlengelsen.

Byggesaker

  • Nordlysveien 22, Bydel Nordre Aker

Byrådet ber byutviklingsutvalget om at saken sendes til Statsforvalteren.

  • Akersbakken 32, Bydel St. Hanshaugen

Saken ble utsatt.

  • Munkebekken 214, Bydel Alna

Byrådet ber byutviklingsutvalget om at saken sendes til Plan- og bygningsetaten for videre behandling.

Leiekontrakt for boliger i Aslakveien 18, Bydel Vestre Aker

Bydel Vestre Aker leier omsorgsboliger i et leilighetskompleks i Aslakveien 18. Nåværende leiekontrakt løper ut mai 2023. Bydelen har opsjon på å forlenge leieavtalen med 10 år.

Byrådet ber bystyret om å godkjenne leiekontrakten.

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Standardkrav i Oslo kommunes anskaffelser – Oslomodellen

Oslo kommunes standardkontrakter i anskaffelser skal bidra til effektive og gjennomtenkte anskaffelsesprosesser.

Oslomodellens seriøsitetskrav og krav til aktsomhetsvurderinger skal bidra til å hindre arbeidslivskriminalitet, sosial dumping, korrupsjon og miljøødeleggelser, samt brudd på grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og internasjonal humanitærrett, i kommunens leverandørkjeder.

Byrådssak om revidert Oslomodell fremmes for å sikre at modellen er i tråd med dagens behov.

Byrådet vedtok saken.

Revidert instruks for beslutninger i investeringsprosjekter

Den reviderte instruksen stiller tydelige krav til roller og ansvar i beslutningsprosessen i kommunens investeringsprosjekter.

Den skal sikre at alle beslutningsunderlag er tilstrekkelig utredet før investeringsprosjekter blir vedtatt. Instruksen skal sørge for at investeringsprosjekter dekker kommunens behov og er kostnadseffektive, av riktig kvalitet og gjennomført til rett tid.

Saken ble trukket.

Ekspropriasjon knyttet til reguleringsplan på Ensjø, Bydel Gamle Oslo

Saken gjelder ekspropriasjon fra to eiendommer, Ensjøveien 22 og Ensjøveien 24-26, samt ekspropriasjon av bruksrett til fordel for Malerhaugveien 10 A og B.

Ekspropriasjonen er nødvendig for å gjennomføre reguleringsplanen (S4699) og for å etablere parkdrag og turvei.

Byrådet vedtok ekspropriasjon.

Ansettelse av direktør i Fornebubanen

Saken gjelder ansettelse av Irene Måsøval som direktør for Fornebubanen i et åremål på åtte år.

Irene Måsøval ble ansatt.

Les pressemeldingen her.

Høring: Svar til Energikommisjonen

Energikommisjonen ble oppnevnt februar 2022 for å kartlegge det norske energibehovet og foreslå økt energiproduksjon mot 2030 og 2050. Nå er NOU 2023:3 "Mer av alt – raskere" på høring.

I høringsuttalelsen støtter Oslo kommune følgende forslag fra Energikommisjonen:

  • At Enova må støtte tiltak for energieffektivisering og såkalt moden teknologi som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsom
  • Krav om andel egenproduksjon av energi på nye bygg
  • Samordning av nasjonale og kommunale handlingsplaner på energiområdet
  • Etablering av et nasjonalt kompetansesenter for kommunene

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.