Politikk

Saker behandlet i byråd 31. august

Byrådet behandlet blant annet en sak om ansettelse av seksjonssjef ved Internasjonalt kontor.

Saker i byrådet / Publisert: 25.08.2023 / 31.08.2023

Av Byrådslederens kontor

Byråd i byrådsmøte: Einar Wilhelmsen og Raymond Johansen.
Byråd i byrådsmøte: Einar Wilhelmsen og Raymond Johansen. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Handlingsplan for grønne tak og fasader mot 2030

Oslo kommune har gjennom strategi for grønne tak og fasader satt et mål om at byen skal få flere grønne tak og fasader fram mot 2030.

Hensikten med strategien er å gjøre byen grønnere, og fremme innovasjon innenfor arkitektur, byggevirksomhet og byggevareindustri. Flere grønne tak og fasader skal bidra til at naturen får mer plass i byggesonen. Byen settes også bedre i stand til å møte klimaprognosene om mer styrtregn, overvann, varme og tørke. Saken fremmer en handlingsplan som følger opp strategiens resultatmål og fire kvalitetsmål.

Byrådet ber bystyret om å ta planen til orientering.

Regulering for Hans Møller Gasmanns vei 3, Bydel Bjerke

Fredensborg Bolig foreslår å omregulere Hans Møller Gasmanns vei 3 på Vollebekk fra byggeområde for bensinstasjon og industri til bolig og naturområde.

Målet med forslaget er å bidra til mer funksjonsblanding i området og flere boliger. Bebyggelsen er foreslått i 3-6 etasjer og legger til rette for omtrent 135 leiligheter.

Byrådet ber bystyret om å ta vedta reguleringen.

Byggesaker

  • Lillevannsveien 29 og 31 A, Bydel Vestre Aker
  • Bestumveien 46 og 48 med flere, Bydel Ullern

Byrådet ber byutviklingsutvalget om å sende sakene til behandling hos Statsforvalteren.

Fornye verdidokumentet "Oslo - en by for alle"

Verdidokumentet "Oslo – en by for alle" fornyes i tråd med handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger ("Ord betyr noe") og handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold ("Stolt og fri").

Målet med dokumentet er å sikre at alle kommunale virksomheter har høy bevissthet om inkluderende og ikke-diskriminerende praksis. Dokumentet brukes som plakat i kommunale bygninger og kommunikasjon på mangfoldsområdet.

Byrådet ber bystyret om å ta verdidokumentet til orientering.

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Ansettelse av seksjonssjef ved Internasjonalt kontor

Det er gjennomført en rekrutteringsprosess for å ansette seksjonssjef til Internasjonalt kontor. Byrådslederen ansetter Bjarne Johannessen.

Forvaltningsplan for Østensjøområdet miljøpark 2023-2033

Østensjøområdet miljøpark har store verneverdier knyttet til naturmangfold, kulturminner og kulturlandskap, og viktige bruksinteresser knyttet til friluftsliv, rekreasjon, idrett, læring og landbruk.

For å øke miljøparkens status og styrke arbeidet med å ivareta miljøparkens verneverdier og bruksinteresser, fremmes det i denne saken en forvaltningsplan for miljøparken.

Forvaltningsplanen vedtas i byrådet fordi den gir føringer om å revidere gjeldende reguleringsplan. En ny reguleringsplan for miljøparken vil legges frem for bystyret.

Byrådet vedtok forvaltningsplanen (som beskrevet i vedlegg 1 i sakspapirene).

Les aktueltsaken her.

Godkjenning av avtale om leie av undervisningsareal i Kabelgata 22-24

Oslo kommune ved Utdanningsetaten har forhandlet frem et utkast til forlengelse av leieavtalen med DEAS Eiendomsfond Norge I AS gjeldende Kabelgata 22-24 ("Midtkuben"). Midtkuben har kapasitet på rundt 360 elevplasser til bruk i videregående- og/eller voksenopplæring.

Byrådet godkjente avtalen.

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.