Politikk

Saker behandlet i byråd 25. mai

Byrådet behandlet blant annet en strategi for kommunens internasjonale arbeid.

Saker i byrådet / Publisert: 18.05.2023 / 23.05.2023

Av Byrådslederens kontor

Byråd i byrådsmøte
Byrådsleder Raymond Johansen og byråd for næring og eierskap Rina Mariann Hansen. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Strategi for Oslo kommunes internasjonale arbeid

Bystyret vedtok i mai 2022 at byrådet skal legge frem revidert strategi for Oslo kommunes internasjonale arbeid. Gjeldende internasjonale strategi er fra 2010. Det er behov for en ny og oppdatert strategi med tydeligere mål og prioriteringer.

Strategien definerer et tydelig formål for kommunens internasjonale arbeid:

Internasjonalt arbeid i Oslo kommune skal bidra til nå kommunens mål og fremme bærekraftig utvikling i Oslo og i verden.

Innføring av forslagsrett for bydelsutvalgene overfor bystyret

Bystyrerepresentant Hallstein Bjercke fremmet i 2020 et privat forslag om å gi bydelene direkte forslagsrett overfor bystyret, og bystyret har bedt byrådet om å legge frem en sak. Det foreslås i denne saken at bydelsutvalgene gis forslagsrett for bystyret, på lik linje med private forslag fra medlemmer av bystyret.

Årsregnskap 2022 for bykassen, lånefondet, konsolidert regnskap og byrådets årsberetning for 2022

Byrådet avla årsregnskap for 2022 for henholdsvis bykassen, lånefondet og konsolidert regnskap 2. mars 2023. Byrådet vedtok årsberetningen 30. mars 2023. Årsregnskapet er deretter revidert av Kommunerevisjonen og behandlet av Kontrollutvalget.

Byrådet fremmer her sin innstilling om at årsregnskapet godkjennes og at byrådets årsberetning tas til orientering.

Godkjenning av tariffoppgjøret 2023

Forhandlingsresultatet innebærer et tillegg på lønnstabellen på 6 prosent, eller minimum 32 600 kroner med virkning fra 1. mai 2023. Dette innebærer en årslønnsvekst i 2023 på omtrent 5,4 prosent. Det fremforhandlede resultatet innebærer lønnstillegg på samme nivå som i kommunesektoren for øvrig.

Byggesaker

  • Ljabruveien 20 B, Bydel Nordstrand

Saken sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.

Godkjenning av leiekontrakt mellom Deichman og OBOS på Holmlia

Deichman leier i dag lokaler på Holmlia av OBOS Eiendom AS til Deichman Holmlia. Deichman har forhandlet en ny leiekontrakt mellom OBOS og Oslo kommune. Kontrakten er en utvidelse av dagens leiekontrakt som utløp ved årsskiftet.

Årsregnskap

  • Boligbygg Oslo KF
  • Hav Eiendom AS
  • Oslobygg KF
  • Oslo Havn KF
  • Oslo Nye Teater AS

Høringsuttalelse: Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt "NOU 2022:21 Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten – Forslag til reform av straffeloven kapittel 26" på høring. Oslo kommunes høringssvar skal gis av bystyret.

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Ansettelse seksjonssjef helsetjenester

Heidi Engelund ansettes som seksjonssjef helsetjenester i Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester.

Videre konstituering av direktør for Barne- og familieetaten

Avdelingsdirektør Lennart Hartgen konstitueres i stilling som direktør for Barne- og familieetaten med virkning fra og med 1. juni 2023 og inntil ny direktør inntrer i stillingen, men ikke lenger enn ut september 2023.

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.