Politikk

Saker behandlet i byråd 22. juni

Byrådet behandlet blant annet en sak om høring av forslag til kommuneplanens arealdel.

Saker i byrådet / Publisert: 15.06.2023

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byråder i byrådesmøte
Byråd i byrådsmøte: Sunniva Holmås Eidsvoll og Marthe Scharning Lund. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Revidering av retningslinjer for bruk av vandelskravet i bevillingssaker

I alle søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevilling er kommunen lovpålagt å gjøre vandelsvurderinger av personer og selskaper med vesentlig innflytelse på driften.

Denne saken gir reviderte retningslinjer for kommunens vandelsvurderinger. Reviderte retningslinjer bygger i stor grad på tidligere retningslinjer, vedtatt i 2015.

Årsoppgjør 2022 – Hafslund AS

Hafslund AS' kjernevirksomhet er fornybar vannkraft, som Norges nest største kraftprodusent, og varme- og kjøling, som majoritetseier av Norges største fjernvarmeselskap.

Hafslund AS eier også 50 prosent av Eidsiva Energi AS som igjen eier Elvia AS. Elvia AS er Norges største nettselskap med nesten én million kunder.

Regulering for Lillevannsveien 72, Bydel Vestre Aker

Forslaget legger til rette for oppføring av 19 boliger, både rekkehus og tomannsboliger, i Voksenåsen. Forslaget følger opp rammene i gjeldende reguleringsplan med hensyn til høyder og utforming. Det foreslås en utnyttelse på 19 prosent bebygd areal, samt underjordisk parkeringsanlegg.

Området ligger omtrent 450 meter fra T-banestasjon, men som følge av mangel på sosial infrastruktur og servicetilbud er det likevel sannsynlig at en del reiser vil foregå med bil.

Regulering for Movatn stasjon, Marka

Bane NOR foreslår å omregulere Movatn stasjon fra landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – bane og annen banegrunn (grøntareal).

Hensikten med forslaget er å oppgradere plattformene for å kunne håndtere nye tog.

Regulering for Myntgata 2, Sentrum

Oslobygg KF foreslår å omregulere Myntgata 2 til blant annet undervisning, idrettsanlegg under terreng, kontor og forretning.

Målet forslaget er å legge til rette for en ny videregående skole for 840 elever og økt byliv i kvartalet

Forslag til ny norm for vegetasjon og vannhåndtering – blågrønn faktor

Kommunens norm for blågrønn faktor i boligprosjekter ble behandlet i bystyret i desember 2019. Byrådet la til grunn at normen skulle evalueres innen to år. Målet med normen er å drive frem blågrønn byutvikling.

Normen legges til grunn for planer og byggesaker, der det fra kommunens side er bedt om en plan for utforming og innhold på utendørsarealene (utomhusplan).

Forskrifter om Oslo kommunes tilskudd

  • til tiltak for likestilling og kvinnefrigjøring i regi av frivillige og ideelle organisasjoner
  • til akuttovernatting og sanitærtilbud for tilreisende bostedsløse EØS-borgere i regi av frivillige og ideelle organisasjoner
  • til integrerings- og mangfoldstiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner
  • til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet
  • til rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak overfor ungdom i regi av frivillige og ideelle organisasjoner
  • til tilgjengelighetstiltak i borettslag, sameier og boligaksjeselskap i Oslo

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Bruk av fond til vinterkostnader i 2023 og delegasjon av myndighet til bruk av fondet

I denne saken foreslås det å bruke av vintervedlikeholdsfondet for å dekke Bymiljøetatens merforbruk til vinterdrift påløpt så langt i 2023, og å delegere fullmakten til bruk av vintervedlikeholdsfondet til byråden for miljø og samferdsel.

Offentlig ekspropriasjon for gjennomføring av reguleringsplan, Fornebubanen – Vækerø

Saken gjelder permanent ekspropriasjon av volum i undergrunnen, for endring av deler av Fornebubanetraséens linjeføring og Vækerø T-banestasjon.

Ansettelse av bydelsdirektør i Bjerke

Det er gjennomført en rekrutteringsprosess for å ansette bydelsdirektør i Bjerke. Byråden innstiller Bovild Tjønn i et nytt åremål.

Ansettelse av bydelsdirektør i Søndre Nordstrand

Det er gjennomført en rekrutteringsprosess for å ansette bydelsdirektør i Søndre Nordstrand. Byråden innstiller Odd Rune Andersen.

Ansettelse av bydelsdirektør i Gamle Oslo

Det er gjennomført en rekrutteringsprosess for å ansette bydelsdirektør i Gamle Oslo. Byråden innstiller Tore Olsen Pran i et nytt åremål.

Høring av forslag til kommuneplanens arealdel

I denne saken vedtas høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens arealdel. Kommunen skal ha en juridisk bindende arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Forslag til kommuneplanens arealdel består av planbeskrivelse, bestemmelser, retningslinjer, plankart og temakart, veiledning til bestemmelsene samt vedlegg, som konsekvensutredninger og risiko-analyser. Høringen vil vare i 6 måneder.

Les pressemeldingen: Oslo mot 2040 – Variert boligutbygging og styrking av det grønne

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.