Politikk

Saker behandlet i byråd 24. august

Byrådet behandlet blant annet ny inntaksmodell for videregående skole.

Saker i byrådet / Publisert: 15.08.2023 / 25.08.2023

Av Byrådslederens kontor

Byråder i byrådsmøte: Raymond Johansen (med ryggen til), Omar Samy Gamal, Sunniva Holmås Eidsvoll og Marthe Scharning Lund.
Byråder i byrådsmøte: Raymond Johansen (med ryggen til), Omar Samy Gamal, Sunniva Holmås Eidsvoll og Marthe Scharning Lund. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Årsoppgjør 2022

  • Kabelgata 10 AS
  • Nydalsveien 30 C AS

Byrådet ber bystyret ta årsberetninger og årsregnskap til orientering.

Ny inntaksmodell for inntak til videregående skole i Oslo

I saken foreslår byrådet å innføre en ny inntaksordning for videregående skole i Oslo for utdanningsprogram for studiespesialisering.

I den nye inntaksmodellen skal 50 prosent av plassene til fordeling på videregående skoler på videregående kurs 1 på utdanningsprogram for studiespesialisering fordeles etter karakterintervaller som bestemmes på grunnlag av hvordan søkere fordeler seg på utdanningsprogrammet, og 50 prosent av plassene fordeles etter rent karakterbasert inntak.

Les pressemeldingen her.

Byrådet ber bystyret vedta saken. Les detaljene i protokollen (følge lenken under).

Kulturmiljøstrategi 2023-2034

Byrådet legger i denne saken frem en Kulturmiljøstrategi 2023–2034 – Kulturmiljø i den grønne byen.

Strategien består av en visjon, fem hovedmål med flere delmål, og enkelte eksempler på hvordan strategiens mål kan følges opp. I tillegg følges strategien av et vedlegg, i form av et kulturmiljøgrunnlag. Dette gir en oversikt over Oslos historiske utvikling og setter søkelys på hvilke tema, hvilke epoker og hva som er særlig viktig å ta vare på i Oslo.

Byrådet ber bystyret ta strategien til orientering.

Regulering for Enebakkveien 69, Bydel Gamle Oslo

Enebakkveien 69 AS og Arcasa Arkitekter AS foreslår å omregulere Enebakkveien 69 i Kværnerbyen til boligbebyggelse.

Hensikten med forslaget er å legge til rette for nye bygg til bolig, og å endre deler av eksisterende bygg fra næring til bolig. Forslaget legger også opp til delvis åpning av Alnaelva.

Byrådet ber bystyret vedta forslag til regulering (alternativ 1).

Regulering for 23 Skogryggveien 6, Bydel Vestre Aker

Byantikvaren foreslår å omregulere Skogryggveien 6 på Slemdal, for å sikre bevaring av hovedhuset med hageanlegg.

Byrådet ber bystyret vedta forslaget til regulering.

Etablering av et bo- og aktivitetssenter i Thulstrups gate 4, Bydel St. Hanshaugen

Saken gjelder ekspropriasjon av tomt for å bygge kommunale omsorgsboliger.

Byrådet ber bystyret vedta at byrådet gis fullmakt.

Tilleggsavtale til salgsavtale for Teglverkstomta

Som et ledd i kommunens satsing på boligbygging inneholder salgsavtalen en bestemmelse om at eiendommen skal bebygges innen seks år etter vedtak i bystyret, det vil si før utgangen av 2020. Videre følger det av avtalen at kommunen, dersom kjøper ikke overholder fristen for utbygging, har rett til å heve salget eller kreve dagbøter frem til ferdigattest foreligger.

Byrådet ber bystyret vedta tilleggsavtalen.

Stolt og fri 2024-2028

Byrådet fremmer sak om ny handlingsplan «Stolt og fri 2024-2028 – Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold».

Planen skal styrke Oslo kommunes innsats for å bekjempe intoleranse og diskriminering. Den nye planen viderefører kommunens innsats for å bedre levekårene til personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Byrådet ber bystyret om å slutte seg til innsatsområdene og tiltakene i handlingsplanen.

Budsjettjustering: Forslag til endring av sosialhjelpssatsene i Oslo

I revidert nasjonalt budsjett (RNB) er det vedtatt å øke de statlige veiledende satsene for sosialhjelp med 10 prosent. Bystyret har vedtatt egne veiledende satser for sosialhjelp i Oslo. Som følge av økningen i de statlige satsene anbefaler byrådet en justering av Oslos veiledende sosialhjelpssatser.

Les pressemeldingen her.

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.