Politikk

Saker behandlet i byråd 11. mai

Byrådet behandlet blant annet en sak om budsjett for oppgradering av torg og møteplasser.

Saker i byrådet / Publisert: 04.05.2023 / 11.04.2023

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byråd i byrådsmøte
Byråd i møte: Hanna E. Marcussen, Einar Wilhelmsen, Raymond Johansen og Marthe Scharning Lund. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Reguleringsendring for Vestveien 7 og 13 B, Bydel Ullern

Saken gjelder endring av småhusplanen (reguleringsplan S-4220) for eiendommene med adresse Vestveien 7 og 13 B, slik at kulturminner sikres før det kan settes i gang tiltak på eiendommene.

Det er gjort funn av steinalderboplass og fragmenter av ulike bergarter inkludert et økseavslag fra Nøstvetperioden (omtrent 5400 f. kr.) samt spor fra bronse- og jernalder.

Byrådet ber byutviklingsutvalget om å vedta endringen.

Kommunal garanti for spillemidler – Grefsen tennisklubb

Grefsen Tennisklubb har søkt Oslo kommune om å stille kommunal garanti overfor Kultur- og likestillingsdepartementet for 936 000 kroner i spillemidler for en periode på 30 år.

Byrådet vurderer prosjektet med rehabilitering av klubbhus og tennisbaner som svært positivt, med positive ringvirkninger for bydelens innbyggere og byen, samt som et positivt bidrag til økt folkehelse.

Byrådet ber bystyret om å vedta garantien.

Byggesaker

  • Ankerveien 16 C, Bydel Vestre Aker

Byrådet ber byutviklingsutvalget om å sende saken til Plan- og bygningsetaten for videre behandling.

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Oppgradering av torg og møteplasser 2023 - budsjettjustering

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har mottatt søknader fra ti bydeler for til sammen tjueen prosjekter. Byråd for byutvikling innstiller til byrådet å slutte seg til at det i budsjettet foretas en justering til å støtte ni av prosjektene i fem bydeler.

Byrådet slutter seg til at det gjøres justeringer i budsjettet.

Søknad om utvidelse av areal for skjenkebevilling fra Klasserommet AS ved Deichman Bjørvika

Klasserommet AS har søkt om skjenkebevilling i en rekke arealer ved Deichman Bjørvika. Det er inngått avtale med Oslo kommune om enerett og plikt til å drive servering i bygget.

Byrådet gir utvidelse av skjenkebevillingen i enkelte områder av bygget.

Beboer- og pårørenderåd ved langtidshjem

Formålet med å etablere dette rådet er å få gode arenaer for medvirkning og informasjonsutveksling mellom fagmiljøene på langtidshjemmene, beboerne og pårørende. Rådet skal være rådgivende ved utarbeidelse av handlingsplaner og ulike satsinger som angår det daglige livet ved langtidshjemmet. Langtidshjemmene skal ha rutiner som bidrar til å invitere beboerne, pårørende, bydelen, enkeltpersoner og frivillige organisasjoner i lokalmiljøet til deltakelse i ulike aktiviteter knyttet til driften ved langtidshjemmet.

Byrådet vedtok reglementet for beboer- og pårørenderåd.

Konstituering av bydelsdirektør i bydel Søndre Nordstrand

Odd Rune Andersen konstitueres som bydelsdirektør i Bydel Søndre Nordstrand inntil ansettelse i stillingen har funnet sted, men ikke lenger enn ut året.

Konstituering av bydelsdirektør i bydel Vestre Aker

Ellen Oldereid konstitueres som bydelsdirektør i Bydel Vestre Aker fra juni 2023 og inntil ansettelse i stillingen har funnet sted, men ikke lenger enn ut året.

Konstituering av bydelsdirektør i bydel Østensjø

Alv Humborstad Sørland konstitueres som bydelsdirektør i Bydel Østensjø inntil ansettelse i stillingen har funnet sted, men ikke lenger enn ut året.

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.