Politikk

Saker behandlet i byråd 16. mai

Byrådet behandlet blant annet en sak om årsoppgjør for Fjellinjen.

Saker i byrådet / Publisert: 12.05.2023 / 16.05.2023

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byråd i byrådsmøte
Rina Mariann Hansen, Usman Mushtaq, Sunniva Holmås Eidsvoll, Omar Samy Gamal og Hanna E. Marcussen. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Forlengelse av midlertidig forbud på Malmøya, Ulvøya, Ormøya, Skilpadda og Nedre Bekkelaget, Bydel Nordstrand

Plan- og bygningsetaten vedtok i august 2019 et midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven for områdene Malmøya, Ulvøya, Ormøya, Skilpadda og Nedre Bekkelaget. Forbudet opphører august i år. De som er berørt av forbudet er varslet om forlengelse.

Forlengelsen er vurdert som nødvendig for å sikre natur- og kulturminneverdier frem til det er en vedtatt reguleringsplan for områdene. Plan- og bygningsetaten foreslår at det midlertidige forbudet blir forlenget i tre år til. Etaten vil samtidig fortsatt behandle enkelte tiltak.

Byrådet ber byutviklingsutvalget om å vedta forlengelsen.

Regulering av Trosterudveien 55 med flere, Bydel Vestre Aker

Byantikvaren foreslår å regulere 27 boligeiendommer i området ved Ris og Vettakollen til boligbebyggelse med hensynssone for bevaring av kulturmiljø.

Plan- og bygningsetaten fremmer et alternativ, blant annet for å tilrettelegge for mindre tilbygg på inntil 15 kvadratmeter og frittliggende volum på 50 kvadratmeter på seks av eiendommene.

Byrådet ber bystyret om å vedta reguleringen.

Regulering av Peder Holters vei, Bydel Nordstrand

Plan- og bygningsetaten foreslår å regulere eiendommene i planområdet, slik at dagens bebyggelsesstruktur med småhus og et åpent grøntpreg opprettholdes.

Planområdet omfatter 52 eiendommer, der 14 av eiendommene foreslås regulert til bevaring kulturmiljø.

Målet med forslaget er å videreføre områdets småhuskarakter og grønne preg, og å sikre et godt bevart bygningsmiljø.

Byrådet ber bystyret om å vedta reguleringen.

Byggesaker

  • Brattvollveien 35-293, Bydel Nordstrand

Byrådet ber byutviklingsutvalget om å sende saken til videre behandling hos Plan- og bygningsetaten.

  • Sandermosveien 34, Marka
  • Vardeveien 3 A, Bydel Nordstrand

Byrådet ber byutviklingsutvalget om å sende sakene til klagebehandling hos Statsforvalteren.

Årsoppgjør for Fjellinjen

Fjellinjen AS eies av Oslo kommune (60 prosent) og Viken fylkeskommune (40 prosent). Selskapets hovedoppgave er å bidra til å finansiere utbyggingen av effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem i Norge.

Selskapet har en avtalefestet rett til å kreve inn bompenger på vegne av Oslopakke 3.

Resultatet før avskrivning på innkrevingsretten var på 3 494 millioner kroner, mot 3 226 millioner året før. Bevilgningen til Oslopakke 3 i Statsbudsjettet for 2022 utgjorde 2 554 millioner, og Statens vegvesen har rekvirert 2 773 millioner i 2022 fra Fjellinjen.

Byrådet ber bystyret ta saken til orientering.

Årsoppgjør for Oslo konserthus

Konsernet Oslo Konserthus består av Oslo Konserthus AS og datterselskapet Klubben i Røverstaden AS. Konserthuset programmerer selv, leier ut huset til andre og er hjemmebane for Oslo-Filharmonien.

Totalt antall besøkende i 2022 ble 171 000. I normalåret 2019 var det 195 000 besøkende. Det ble gjennomført 271 publikumsrettede arrangementer i 2022, mot 301 i 2019.

Til tross for at 2022 var et år med nedstengning i to måneder, har Oslo konserthus et positivt årsresultat. Inntektene i 2022 var på 81,5 millioner kroner og resultatet var på 1,15 millioner kroner.

Byrådet ber bystyret ta saken til orientering.

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Revisjon av reglement om godtgjørelse og arbeidsvilkår for byrådssekretærer

Reglement om godtgjørelse og arbeidsvilkår for byrådssekretærer vedtas.

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.