Politikk

Saker behandlet i byråd 1. juni

Byrådet behandlet blant annet en ny plan for bibliotekene.

Saker i byrådet / Publisert: 25.05.2023 / 01.06.2023

Av Byrådslederens kontor

Byråd i byrådsmøte.
Omar Samy Gamal og Sunniva Holmås Eidsvoll. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Fritak for eiendomsskatt – Gjerdrums vei 10 E

Saken gjelder fritak for eiendomsskatt for Gjerdrums vei 10 E for ulike år. Vilkårene for fritak vurderes ikke som oppfylt.

Byrådet ber bystyret om at fritaket oppheves.

Eierskapsmelding

Kommuneloven stiller krav om at kommunene skal utarbeide en eierskapsmelding minst én gang i valgperioden. Dette er den første eierskapsmeldingen til Oslo kommune. Meldingen gir en oversikt over hva Oslo kommune eier og hvordan kommunen utøver eierskapet sitt.

Byrådet ber bystyret om å ta eierskapsmeldingen til orientering.

Leie av kontorlokaler til Oslobygg KF

Oslobygg KF har inngått en kontrakt for leie av nye kontorlokaler i Grenseveien 82, med forbehold om bystyrets godkjenning. Dersom leiekontrakten godkjennes, vil Oslobygg leie nye kontorlokaler på Helsfyr i 10 år fra september 2024, og foretaket vil få samlet alle sine ansatte i ett bygg. Inngåelse av ny leiekontrakt vil erstatte dagens 3 leieforhold, fordelt på ulike adresser på Helsfyr. Oslobygg dekker kostnader til leie av kontorlokaler innenfor egne rammer.

Byrådet ber bystyret om å godkjenne kontrakten.

Bibliotekplan for Oslo kommune – 2023-2026

Oslo kommune med Deichman i spissen er i en unik posisjon til å få til økt vekst i bruken av bibliotek. Flere nye bibliotekprosjekter pågår, og det nye hovedbiblioteket i Bjørvika har vært en stor suksess med svært høye besøkstall. Besøks- og utlånstall har hatt stor økning over flere år, og bibliotekene har kunnskapen som er nødvendig for å få til ytterligere vekst.  Bibliotekene er møteplasser for ulike mennesker, og et sted der folk har lik og gratis tilgang på kunnskap og ressurser. Det gjør bibliotekene til et viktig verktøy for sosial utjevning, og for å bygge lokale fellesskap og styrke demokratiet

Byrådet vil videreføre arbeidet som gjøres av Deichman bibliotek sentralt og i lokalbibliotekene. Bibliotekplan for 2023-2026 vil legge større vekt på bibliotekets potensial som drivkraft i lokalsamfunnet og omtaler 8 nye lokalbibliotek som skal komme.   

Byrådet vil utvikle bedre bibliotektilbud for barn og unge og styrke samarbeidet mellom Deichman og skolene.

Les pressemeldingen: Satser stort på bibliotek

Byrådet ber bystyret om å ta planen til orientering.

Regulering for Trondheimsveien 610, Bydel Grorud

Byantikvaren foreslår å regulere Bånkallenga, Trondheimsveien 610 til bolig, undervisning, kultur hagebruk og landbruk. Hensikten med forslaget er å sikre varig vern av eksisterende bygning og mulighet for å oppføre tidligere uthus, for å tilbakeføre det opprinnelige gårdstunet.

Byrådet ber bystyret om å vedta reguleringen.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – praksis i Oslo kommune

Byrådet fremmer saken på bakgrunn av dette muntlige vedtaket i bystyret: «Bystyret ber byrådet informere bystyret om hvordan BPA-ordningen (brukerstyrt personlig assistanse) praktiseres, inkludert en gjennomgang av de forskjellige bydelenes praksis, og statistikk over klager på avslag og eventuelle endringer etter klage».

I desember 2021 kom en ny nasjonal utredning med forslag til forbedringer i ordningen med BPA. Oslo ga da et høringssvar. Denne saken konsentrerer seg i hovedsak om de forholdene Oslo kommune kan gjøre noe med i påvente av oppfølging av den nasjonale utredningen.

Byrådet ber bystyret ta saken til orientering.

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Budsjettjustering felles lønnstjeneste Utviklings- og kompetanseetaten

Etablering av ny felles lønnstjeneste i Oslo kommune ble besluttet i tilknytning til budsjett 2022. Ny felles lønnstjeneste skal være obligatorisk for alle virksomheter og innebærer en standardisering av arbeidsprosesser, rutiner og bruken av systemstøtten for samtlige virksomheter. Det er Utviklings- og kompetanseetaten som skal ha ansvaret for felles lønnstjeneste. Denne saken omhandler overføring av midler fra virksomhetene til UKE for å finansiere tjenesten.

Ekspropriasjon for gjennomføring av Fornebubanen, Vækerø – Nedre Skogvei 16 A

Saken gjelder midlertidig ekspropriasjon av eiendom for å gjennomføre bygging av Fornebubanen med Vækerø stasjon. Det er to boligeiendommer som må rives for å gi plass til nødvendig anleggsområde for oppføring av Vækerø stasjonsutgang B.

Det er behov for eiendommene frem til stasjonsområdet er ferdigstilt. Ferdigstillelse er planlagt i 2029. Planlagt oppstart for arbeidene på Vækerø er i september 2023.

Høringssvar: Forslag til endringer i inndelingslova

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i inndelingslova. Departementet foreslår en hjemmel for departementet til å gjennomføre innbyggerhøringer, herunder folkeavstemning, i saker etter inndelingslova når departementet tar initiativ til å utrede en grenseendring.

Formålet med forslaget er å få en klar hjemmel for departementet til å høre innbyggere som ledd i saksforberedelsen i den enkelte sak.

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.