Politikk

Saker behandlet i byrådet 7. mars

Byrådet avga blant annet et høringssvar om kvalitetsutvikling og forslaget om å avvikle eksamen.

Saker i byrådet / Publisert: 29.02.2024 / 07.03.2024

Av Byrådslederens kontor

Byråd behandler saker i byrådsmøte.
Byråd i byrådsmøte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Forslag til regulering, Ellingsrud skole, Bydel Alna

Oslobygg KF foreslår å omregulere Edvard Munchs vei 55 for å utvide Ellingsrud skole med en klasserekke, fra 4-parallell (360 elever) til 5-parallell (450 elever) ungdomsskole. Hensikten med utvidelsen er at elevene ved barneskolene Bakås og Ellingsrudåsen skal kunne fortsette skoleløpet i sitt nærområde.

Byrådet ber bystyret om å vedta reguleringen.

Endring av reguleringsplan, Årrundveien 10, Bydel Bjerke

Saken gjelder sikring av fredede kulturminner og et asketre før det settes i gang tiltak i Årrundveien 10. Det er søkt om oppføring av åtte eneboliger.

Byrådet ber byutviklingsutvalget om å vedta endringen.

Spørsmål om reguleringsforslag, Grorud Leir, Bydel Stovner

Plan- og bygningsetaten har avslått å legge planforslaget for Trondheimsveien 529, Grorud Leir, ut på offentlig ettersyn. Dette blant annet fordi det er i strid med kommuneplanens arealdel når det gjelder utnyttelse og høyder, og ikke tar hensyn til de store naturverdiene på tomten tilstrekkelig. Bydelsutvalget og Byantikvaren fraråder planforslaget. Forslagsstiller har bedt om at planforslaget blir forelagt for bystyret, slik at bystyret kan ta stilling til om planforslaget skal legges ut på offentlig ettersyn eller ikke. Byrådet slutter seg til Plan- og bygningsetatens vurdering av at planforslaget ikke skal legges ut på offentlig ettersyn, men uttrykker samtidig at byrådet er positivt til boligutvikling på eiendommen med høyere utnyttelse enn det eiendommen har i dag.

Byrådet ber bystyret om å ikke fremme forslaget til videre behandling.

Stanset plan for Østre Aker vei 17-21, Økern, Bydel Bjerke

Østre Aker vei 19 AS ønsker å tilrettelegge for utbygging av boliger og næring med byggehøyder på 78 meter. Forslaget viser utvikling med utnyttelse langt over rammen i kommuneplanen. Plan- og bygningsetaten har ikke fått tilstrekkelig signal fra forslagsstiller om at de vil rette seg etter kommuneplanen, og stopper derfor forslaget av hensyn til ressursbruk. Byrådet slutter seg til Plan- og bygningsetatens vurderinger og anbefaler at kommunen stopper saken fra videre behandling.

Byrådet ber bystyret om å stoppe planen fra videre behandling.

Godkjenning av avtale mellom Olaf Helsets vei 5 AS og Oslo kommune

Oslo kommune ved Utdanningsetaten har fremforhandlet et utkast til ny leieavtale med Olaf Helsets vei 5 AS for undervisningsarealer til Oslo VO Skullerud.

Byrådet ber bystyret om å godkjenne avtalen.

Høring: Endringer i fraværsreglene i videregående skole

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring endring i regler om fravær i videregående skole. Målet med endringene er at regelverket skal bli mindre rigid og byråkratisk, men fortsatt bidra til mer tilstedeværelse og økt gjennomføring i videregående skole. Høringsfristen er 8. april.

Byrådet ber bystyret om å vedta høringssvaret.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Tilskudd til akuttovernatting og sanitærtilbud for tilreisende bostedsløse EØS-borgere

Bystyret vedtok i 2023 Forskrift om Oslo kommunes tilskudd til akuttovernatting og sanitærtilbud for tilreisende bostedsløse EØS-borgere i regi av frivillige og ideelle organisasjoner. Det foreslås at den nye forskriften trer i kraft 1. mai 2024 og gjelder fra tilskuddsåret 2025.

Høring NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel

Utvalget for kvalitetsutvikling i skolen ble oppnevnt i 2022. Utvalgets oppdrag var å anbefale endringer i dagens verktøy, prøver og datakilder og gi forslag til tiltak som kan støtte arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen. Kunnskapsdepartementet har sendt rapporten med anbefalinger på høring. Oslo kommune har frist til 5. mars.

Forslag til medlemmer til Rådet for byarkitektur

Saken gjelder oppnevning av nye medlemmer og varamedlemmer i Rådet for byarkitektur for valgperioden 2023-2027.

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.