Politikk

Saker behandlet i byrådet 7. mai

Byrådet behandlet blant annet en plan for å utvide Stovner skole.

Saker i byrådet / Publisert: 02.05.2024 / 07.05.2024

Av Byrådslederens kontor

Barn leker i snøen.
Barn leker ute (illustrasjon). Bilde: Thomas Ekström.

Saker med innstilling til bystyret

Regulering, Stovner skole, Bydel Stovner

Oslobygg KF foreslår å omregulere et større område (omtrent 33 dekar) innerst i Stovnerfaret for å utvide Stovner skole.

Det foreslås et tilbygg på to etasjer, en ny barnehage i eksisterende friområde på sørsiden av Stovnerfaret, ny friområderegulering rundt skolen, et felles torgareal mellom Stovner kirke og skolen og felles parkeringsplass for skolen og den nye barnehagen. Videre foreslås det ny utforming av Stovnerfaret for bedre trafikksikkerhet i forbindelse med skolen.

Byrådet ber bystyret om å vedta saken.

Klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak: Bøyer og moringer i sjøområdene

Plan- og bygningsetatens vedtak om midlertidig forbud mot bøyer og moringer i kommunens sjøarealer, er påklaget av eier med tinglyst rett til båtplass.

Byrådet ber byutviklingsutvalget om at klagen ikke tas til følge, og sendes til Statsforvalteren for klagebehandling.

Strategi for kvalitet i Oslos kommunale barnehager 2024–2030

Saken gjelder strategi for kvalitet i barnehagen. Strategien inneholder tre formål og to veivalg.

Formål

  • Et likeverdig, inkluderende og godt barnehagetilbud til alle barn
  • Styrke og tilrettelegge for kompetanseutvikling for personalet
  • Tidlig innsats og sosial utjevning

Veivalg

  • Alle barn skal ha et barnehagetilbud av høy kvalitet
  • Styrke barnehagen som en lærende organisasjon

Byrådet ber bystyret om å slutte seg til veivalgene.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Endret instruks for forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter, foretak og aksjeselskap

Saken gjelder endret instruks for forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter, foretak og aksjeselskap. Det foreslås i denne saken at ny instruks for bygningsintegrert kunst etableres ved at dette innarbeides i den endrede instruksen for forvaltning av kunstverk.

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.