Politikk

Saker behandlet i byrådet 16. mai

Byrådet behandlet blant annet en sak om ny planstrategi for kommunen.

Saker i byrådet / Publisert: 07.05.2024 / 16.05.2024

Av Byrådslederens kontor

Vann i gatene på Grønland.
Klima- og naturkrisen er én av samfunnsflokene i kommunens planstrategi. Bilde: Liz Palm / Oslo kommune.

Saker med innstilling til bystyret

Rapportering til bystyret

I denne byrådssaken rapporterer byrådet til bystyret om byrådets vedtak i saker med prinsipiell betydning, i tidsrommet august 2023 til desember 2023.

Byrådet ber bystyret ta saken til orientering.

Planstrategi 2024-2027 med planprogram

Byrådet legger frem ny planstrategi for kommunen, i perioden 2024-2027. I planstrategien foreslår byrådet å revidere kommuneplanens samfunnsdel.

Planstrategien identifiserer seks samfunnsfloker, som er de største utfordringene Oslo kommune står overfor:

  • Klima- og naturkrisen
  • Den demografiske utfordringen
  • Fattigdom og økende ulikhet
  • Ungt utenforskap
  • Krevende boligmarked og bærekraftig by
  • Trusler mot trygghet og samfunnssikkerhet

Saken inneholder også et planprogram for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Byrådet ber bystyret om å vedta ny planstrategi.

Roseslottet, planinitiativ, Bydel Vestre Aker

Plan- og bygningsetaten har foreslått å stoppe et planinitiativ for å regulere arealbruken for en permanent utstilling av Roseslottet.

Plan- og bygningsetaten foreslår å stoppe planarbeidet fordi området ligger innenfor markagrensen.

Byrådet ber bystyret om å gi forslagsstiller anledning til å fremme planinitiativet, og sende saken til videre behandling i Plan- og bygningsetaten.

Forskrift om hovedmål på grunn- og videregående skoler i Oslo

Ny opplæringslov trer i kraft 1. august 2024. Det følger av opplæringsloven § 15-2 første ledd at kommunen skal gi forskrift om hvilket skriftspråk som skal være hovedmål på hver skole, enten bokmål eller nynorsk.

Det foreslås at bystyret vedtar forskrift som fastslår at bokmål er hovedmålet på de kommunale grunn- og videregående skolene i Oslo kommune.

Byrådet ber bystyret om å vedta saken.

Årsregnskap for bykassen

Byrådet avla årsregnskap for 2023 for henholdsvis bykassen, lånefondet og konsolidert regnskap, 29. februar 2024 (einnsyn.no)

Byrådet godkjente årsberetningen, 21. mars 2024 (einnsyn.no)

Byrådet fremmet her sin innstilling om at årsregnskapet godkjennes og at byrådets årsberetning tas til orientering.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Ansettelse av direktør i Rådhusets forvaltningstjeneste

Oslo kommune har søkt en direktør for Rådhusets forvaltningstjeneste som kan kombinere forvaltning, representasjon, drift og vedlikehold med kravene det er til å være en etat.

Odd Runar Evang ansettes som direktør i Rådhusets forvaltningstjeneste i et åremål på seks år.

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.