Politikk

Saker behandlet i byråd 9. februar

Byrådet behandlet blant annet et høringsinnspill om veibruksavgift og bompenger.

Aktuelt / Publisert: 09.02.2023

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byrådsledere i byråd.
Byrådsledere i byråd. Foto: Sturlason. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Regulering Bertramjordet 1-74 på Holmlia, Bydel Søndre Nordstrand

Bertramjordet borettslag foreslår å omregulere Bertramjordet 1- 74, for å få mulighet til å oppføre tilbygg eller påbygg på rekkehusene, og heistilbygg for blokkene.

Planforslaget legger også til rette for oppføring av frittliggende garasjer og sykkelboder på terreng.

Byrådet ber bystyret vedta reguleringen som vist i kart (følge lenken under).

Foreleggelse av stoppet planinitiativ for Hoffsveien 25-29 for bystyret

Crux Arkitektur AS har fremmet planinitiativ for oppføring av boligbebyggelse i et område som i dag er regulert til friområde. Planområdet grenser til Hoffselva, med rike natur- og opplevelsesverdier.

Plan- og bygningsetaten anbefaler at dagens friområderegulering videreføres, og at området opparbeides som dette. Byrådet vurderer at en omregulering av areal regulert til friområde til boligformål verken er ønskelig eller gjennomførbart.

Byrådet ber bystyret om å stoppe planinitiativet.

Revidert avtale for felles 110-sentral for kommunene Asker, Bærum og Oslo

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) besluttet å opprette en felles 110-region for kommunene Asker, Bærum og Oslo. DSB har pålagt Oslo kommune å etablere en felles 110-sentral for regionen.

DSB har videre pålagt Asker kommune og Bærum kommune å knytte seg til denne sentralen og med grunnlag i avtale, bære sin andel av kostnadene ved etablering og drift av sentralen.

Byrådet ber bystyret om å vedta samarbeidsavtalen.

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Utenrettslig forlik med Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo

Byrådet vedtar forliksavtalen mellom Oslo kommune og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo slik det kommer frem av vedlegget til byrådssaken. Erstatningssummen er pålydende kroner 25,5 millioner kroner.

Leiekontrakt for kontorlokaler i Thorvald Meyers gate 9, Bydel Sagene

Bydel Sagene leier arealer til kontor og lager i Thorvald Meyers gate 7-9 av Thv. Meyersgt 7-9-11 AS. Bydelen har sammen med NAV stat kommet til enighet med utleier om en ny fem års avtale med virkning fra 1. juli 2023.

Byrådet godkjenner avtalen.

Høring: Utredning veibruksavgift og bompenger

Skattedirektoratet og Statens vegvesen har, på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet, utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for veibruksavgift og bompenger.

Bakgrunnen er at en stor andel av bilistene i dag ikke stilles overfor priser som reflekterer samfunnskostnadene knyttet til vegslitasje, lokale utslipp, kø og ulykker.

Byråd for miljø og samferdsel foreslår at Oslo kommune slutter seg til anbefalt konsept, men at høringsuttalelsen påpeker at anbefalingene fra konseptvalgutredningen kom samtidig med at en rekke andre elbilfordeler har blitt fjernet.

Byrådet avga høringssvaret. Hele svaret leses i protokollen (følg lenken under).

Se alle sakene

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.