Politikk

Saker behandlet i byråd 8. september

Byrådet behandlet utbyggingsavtaler for gjennomføring av reguleringsplaner i Kværnerdalen og på Furuset.

Saker i byrådet / Publisert: 30.08.2022 / 08.09.22

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byrådene i Oslo samlet rundt et møtebord
Byrådsledere i byråd. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

  • Klage på avslag om fritak for eiendomsskatt

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus har klaget over bystyrets vedtak om avslag på søknad om fritak for eiendomsskatt for 2019 for Gjerdrums vei 10 B.

Byrådet ber bystyret om å avvise klagen, og å sende klagen til behandling hos sakkyndig klagenemnd for eiendomsskatt i Oslo. Videre innstiller byrådet på at det innvilges delvis fritak for eiendomsskatt i 2021, fra og med 3. termin, og fritak i sin helhet for eiendomsskatt i 2022.

  • Utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Arnljot Gellines vei 1, Bydel Gamle Oslo

Denne utbyggingsavtalen er basert på reguleringsplan for Arnljot Gellines vei 1. Avtalen er forhandlet frem av Eiendoms- og byfornyelsesetaten i samarbeid med Bymiljøetaten. Avtalemotpart er OTE Eiendom.

Utbyggingsavtalen gjelder hel og delvis finansiering og gjennomføring av følgende rekkefølgekravstiltak i reguleringsplanen: Offentlig friområde innenfor planområdet, åpning av Alnaelva gjennom og friområde og gangvei mellom Enebakkveien og felt F1 i Kværnerbyen.

Byrådet ber bystyret om å vedta avtalten.

  • Utbyggingsavtale for gjennomføring av områdereguleringsplan for Furuset

Denne utbyggingsavtalen er basert på områderegulering for Furuset felt S9 og er fremforhandlet av Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Avtalemotpart er Laboratoriebygg.

Utbyggingsavtalen gjelder delvis finansiering og gjennomføring av felt K1 Bygata øst i områdereguleringsplan for Furuset.

Byrådet ber bystyret om å vedta avtalten.

  • Leiekontrakt for midlertidige kontorlokaler for Brann- og redningsetaten

Saken gjelder inngåelse av leieavtale for midlertidige kontorlokaler for Brann- og redningsetaten i Østensjøveien. Byrådet ber bystyret om å inngå leieavtalen.

  • Årsberetning og regnskap 2021 for Sporveien

I 2021 var konsernets årsresultat 212,5 millioner kroner, mot 316 millioner kroner i 2020. 123,5 millioner kroner av årsresultatet er bundet opp i vognanskaffelsesfondet og kan dermed ikke fritt benyttes. Resultatet i 2021 var noe svakere enn forventet, etter et år preget av pandemi.

Byrådet ber bystyret om å ta regnskapet til orientering.

Saker som avgjøres av byrådet

  • Tre søknader om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt
  • Delvis omgjøring av et ekspropriasjonsvedtak
  • Utmelding av Osloregionens Europakontor vedtatt
  • Se saken (einnsyn.no)

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.