Politikk

Saker behandlet i byråd 8. desember

Byrådet behandlet blant annet en sak om regulering for Landbrukskvartalet på Grønland.

Saker i byrådet / Publisert: 01.12.2022 / 09.12.22

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byrådsledere i byråd
Byrådsledere i byråd. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

  • Klage på avslag om fritak for eiendomsskatt – Bøler Samfunnshus

Bøler Samfunnshus SA har klaget over bystyrets vedtak om å avslå søknad om fritak etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a, for den delen av Bølerlia 3 A som brukes til barnehage.

Byrådet ber bystyret om å opprettholde vedtaket om avslag, og at saken oversendes til sakkyndig klagenemnd for endelig avgjørelse.

  • Regulering for Landbrukskvartalet på Grønland, Bydel Gamle Oslo

Landbrukskvartalet Utvikling AS har foreslått å omregulere Schweigaards gate 34 A-F med flere (Landbrukskvartalet) til bolig, forretning, undervisning, kulturinstitusjon, annen offentlig eller privat tjenesteyting, kontor, hotell, bevertning, annen næring, energianlegg og samferdselsformål.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for et flerfunksjonelt byområde med allment tilgjengelige byrom der den tidligere industrihistorien fremheves.

Byrådet ber bystyret om å vedta et alternativt planforslag som også tar høyde for forhandlinger med Riksantikvaren i saken. Byrådets forslag innebærer en utnyttelse på maksimalt 52 125 kvadratmeter bruttoareal og rundt 180 boliger.

  • Ernæringssituasjonen til personer med rusproblemer

Saken fremmes på bakgrunn av et vedtak i bystyret 28. juni 2018:

Bystyret ber byrådet levere en sak til bystyret med informasjon om ernæringssituasjonen for byens rusavhengige, og forslag til tiltak som kan forbedre den.

Byrådet ber bystyre om å ta saken til orientering.

  • Se alle sakene

Se alle sakene (einnsyn.no)

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.