Politikk

Saker behandlet i byråd 30. august

Byrådet behandlet en høringsuttalse til endringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse og en forlengelse av forbud mot felling av trær i Slemdal-området.

Saker i byrådet / Publisert: 25.08.2022 / 30.08.22

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Alle byrådene i Oslo samlet rundt et møtebord.
Byrådsledere i byråd. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

  • Høringsuttalelse til NOU-en "Selvstyrt er velstyrt – Forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse"

Oppfølging av NOU-en (2021:11) fremtidig innhold, organisering og finansiering av en BPA-ordning vil ha store konsekvenser for kommunen og vil innebære politiske avveininger.

Byrådet ber bystyret om å vedta høringsuttalelsen. Her er et kort utdrag: "Oslo kommune legger til grunn at BPA som et likestillingsverktøy, sammen med de andre målsetningene i mandatet, vil gi en høyere kostnad enn nåværende BPA-ordning som er en alternativ måte å organisere helse- og omsorgstjenester på. For det tilfelle at ordningen fortsatt blir kommunal, må kommunens økte kostnader med dette kompenseres fullt ut." Les hele høringsuttalelsen i protokollen.

  • Forslag om forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak: Felling av større trær

Forslaget gjelder områderegulering Slemdal i Bydel Vestre Aker. Forlengelsen er vurdert som nødvendig for å sikre større trær (stammeomkrets over 90 cm målt 1 meter over terreng) i planområdet. Plan- og bygningsetaten viser i sin vurdering til at planarbeidet har vært omfattende og at særlig medvirkningsprosessene har tatt tid.

Byrådet ber byutviklingsutvalget om å forlenge forbudet i fire år. Les protokollen for å finne ut hvilke eiendommer det gjelder.

  • Avvisning av klage på avslag på tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet for 2022: Klagen er sendt inn fra Midtøsten Gruppen Alna.
  • Se protokollen og alle sakene (einnsyn.no)

Saker som avgjøres av byrådet

  • Konstituering av seksjonssjef i seksjon for styring og digitalisering i Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.
  • Konstituering av seksjonssjef i seksjon for personalledelse i Byrådsavdeling for finans.
  • Se protokollen og sakene (einnsyn.no)

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.