Politikk

Saker behandlet i byråd 29. september

Byrådet behandlet et program for økt byliv på Grønland og Tøyen, som skal styrke kvaliteten på offentlige plasser, gater og parker for barn og unge.

Saker i byrådet / Publisert: 22.09.2022 / 29.09.22

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byrådslederen i byråd
Byrådsledere i byråd. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

  • Strategisk rekrutterings- og kompetanseplan for bærekraftige helse- og omsorgstjenester i Oslo kommune

Hovedmålet med strategien er at Oslo kommune skal rekruttere og beholde medarbeidere med riktig kompetanse i bærekraftige helse- og omsorgstjenester i årene fremover. Slik vil innbyggerne få riktig helsehjelp og omsorg når de har behov for det.

Byrådet ber bystyret ta strategien til orientering.

  • Handlingsprogram for økt byliv på Grønland og Tøyen

Forslaget til handlingsprogram for økt byliv på Grønland og Tøyen 2022-2027 er et tillegg til Handlingsprogram for økt byliv i Oslo Sentrum 2018-2027.

Det har vært viktig å ivareta behov og ønsker fra barn og unge i området. Handlingsprogrammet bygger på tidligere gjennomført medvirkning med barn og unge, blant annet i forbindelse med arbeid knyttet til Områdeløft Grønland og Tøyen. I tillegg ble det i høringsperioden gjennomført et eget verksted med lokalt ungdomsråd.

Utkastet til handlingsprogrammet var på offentlig ettersyn i seks uker sommeren 2021 og det kom 110 merknader, herunder 90 fra private personer eller private aktører.

I handlingsprogrammet er det fire hovedgrep byrådet ber bystyret slutte seg til:

  1. Forbedre forbindelsene til og mellom Grønland og Tøyen for gående og syklende
  2. Øke samspill og synergieffekter mellom målpunkter for gående og syklende
  3. Styrke egenarten og kvaliteten på offentlige plasser, gater og parker
  4. Tilføre og styre blågrønne kvaliteter

Saker som avgjøres av byrådet

  • Høringssvar om myndighetens håndtering av koronapandemien, del 2

Oslo kommunes høringssvar på Koronakommisjonens andre og siste rapport (NOU 2022:5). I juni 2021 avga byrådet kommunens uttalelse til den første delrapporten.

Byrådet fattet slikt vedtak: "Koronakommisjonen har gjort et solid stykke arbeid. [...] Erfaringene fra pandemihåndteringen synes primært tenkt brukt med tanke på ny pandemi eller ny, annen krise. Oslo kommune vil påpeke at mange av erfaringene også bør vurderes med tanke på ordinære tider. Oslo kommune slutter seg med enkelte merknader til kommisjonens læringspunkter og anbefalinger."

  • Høringsuttalelse om utvikling av strømnettet

NOU 2022:6 "Nett i tide" inneholder forslag til tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg, og vurderer prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor usikkerhet ved forbruksutviklingen.

Byrådet fattet slikt vedtak: "Oslo kommune samarbeider både med andre storbyer i Norge og mange bedrifter som også har ambisiøse klimamål for 2030. Dette medfører at mye av Norge skal elektrifiseres på få år. Kommunen ber derfor om at tiltak for å sikre nok utbygging og effektiv bruk av strømnettet konkretiseres ytterligere og iverksettes så snart som mulig."

Les hele høringssvarene i protokollen fra møtet.

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.