Politikk

Saker behandlet i byråd 27. oktober

Byrådet avga høringsinnspill til et forbedret pensjonssystem.

Saker i byrådet / Publisert: 14.10.2022 / 27.10.22

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byrådene i Oslo samlet rundt et møtebord
Byrådsledere i byråd. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

  • Byrådets tertialrapport

Tertialrapporten viser status per andre tertial 2022.

Byrådet ber bystyret ta rapporten til orientering.

  • Høring av NOU 2022: 7 – Et forbedret pensjonssystem

Pensjonsutvalget la fram sin utredning 16. juni 2022, og denne er sendt ut på høring. Kommunen har fått utsatt frist til 25. november 2022. Utvalget fikk i oppdrag å beskrive pensjonssystemet og evaluere om de langsiktige målene i reformen vil kunne nås.

Byrådet fremmer i denne saken forslag om høringsuttalelse fra Oslo kommune der en støtter det et samlet utvalg foreslår:

- økning av aldersgrensene

- gunstigere regulering av minsteytelser i folketrygden

- gunstigere beregning av uføres alderstrygd

Utdrag fra byrådets høringsuttalelse (les hele i protokollen fra møtet, lenke under "se alle sakene"):

"Oslo kommune gir i hovedsak tilslutning til forslagene fra pensjonsutvalgets flertall. Kommunen mener videre at det kan være ønskelig å ytterligere styrke minsteytelsene i folketrygden og alderstrygd for uføre. Vi ber om at departementet vurderer hvordan forslagene fra mindretallet påvirker den totale økonomiske bærekraften sammenlignet med flertallets forslag før det tas endelig stilling til valg av løsning. I det videre arbeid med proposisjonen bør departementet se på hvordan slitere og andre som ikke kan kompensere for levealder ikke skal komme uforholdsmessig dårlig ut."

Byrådet ber bystyret om å vedta høringsuttalelsen.

  • Evaluering av tillitsmodellen i hjemmetjenesten

Under behandlingen av Kommunerevisjonens rapport nr. 08/2019 Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten fattet bystyret blant annet følgende vedtak: «Bystyret ber byrådet legge frem en evaluering av tillitsreformen innen 31.12.2021.»

I 2016 ble det igangsatt et pilotprosjekt i hjemmetjenesten i bydelene Gamle Oslo, Grorud, Østensjø og Ullern, kalt «Tillitsmodellen i hjemmetjenestene». Alle bydeler innførte etter hvert ulike varianter av tillitsmodellen i sine hjemmetjenester.

Byrådet har nå gjennomført en evaluering av tillitsmodellen i hjemmetjenesten. Evalueringen belyser hovedtrekkene i bydelenes organisering av tillitsmodellen, erfaringene til henholdsvis brukere, medarbeidere og ledere samt hvorvidt modellen har bidratt til å sikre tilstrekkelig bemanning og personell med nødvendige kvalifikasjoner.

Byrådet ber bystyret ta evalueringen til orientering.

  • Forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak for Kristianiasvingen 70, Frognerseterveien 66 og 70, i Bydel Vestre Aker

Planprosessen har tatt lenger tid enn forutsatt. Prosess for detaljregulering er igangsatt, og formålet med planen er å bevare kulturminneverdiene i det historiske bygningsmiljøet knyttet til tidligere sag- og skogdrift i området.

Forlengelse av vedtaket om midlertidig forbud mot tiltak er nødvendig for å kunne sikre verneverdiene på eiendommene.

Byrådet ber byutviklingsutvalget om å forlenge forbudet.

  • Utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Bogerudveien 15 i Bydel Østensjø

Utbyggingsavtalen gjelder fullfinansiering og gjennomføring av følgende rekkefølgekrav i reguleringsplanen:

- Oppstramming av krysset i Bogerudveien og Bogerudslyngen øst for planområdet

- Opparbeidelse av fortau mot Bogerudveien

I tillegg er det inntatt følgende, som partene anser som en rekkefølgebestemmelse:

- Etablere gjerde mot naturområde i vest

Reguleringsplanen tilrettelegger for bygging av 40 boliger.

Byrådet ber bystyret vedta avtalen.

  • Regulering Sinsenveien mellom Lørenveien og Dag Hammarskjölds vei, i Bydel Grünerløkka

Bymiljøetaten foreslår å omregulere Sinsenveien mellom Lørenveien og Dag Hammarskjölds vei fra offentlig kjørebane til kjørevei, sykkelfelt og fortau.

Byrådet ber bystyret vedta reguleringen.

  • Byggesaker

- Bakkehaugveien 8 B

- Solveien 99

- Ankerveien 80 E

- Frennings vei 19

- Zinoberveien 50

  • Leiekontrakt for nye kontorlokaler til Bydel Grorud

Bydel Grorud leier i dag lokaler i Ammerudveien 20 og 22. Leiekontrakten løper ut desember 2024 og kan ikke forlenges.

Bydel Grorud har i arbeidet med fremskaffelse av nye lokaler konkludert med at de ønsker å samlokalisere sine tjenester i et bydelshus på Rødtvet. Med bydelshuset ønsker bydelen å sikre sammenhengende tjenester, tilgjengelighet for bydelens innbyggere, samhandling på tvers i organisasjonen og fleksibilitet for de ansatte.

Byrådet ber bystyret godkjenne kontrakten.

  • Se alle sakene

Se alle sakene (einnsyn.no)

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.