Politikk

Saker behandlet i byråd 26. januar

Byrådet behandlet blant annet en reguleringsplan for Nye Haukåsen skole i Bydel Stovner.

Saker i byrådet / Publisert: 19.01.2023 / 26.01.2023

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byrådene i Oslo samlet rundt et møtebord.
Byrådsledere i byråd. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

 • Klage på avslag på fritak for eiendomsskatt

- Josefines gate 12

- Blindernveien 6

- Gjerdrums vei 10 C

 • Regulering av Myra 1, Myraløkka, Bydel Sagene

Myren Eiendom AS foreslår å omregulere Myra 1 med flere (tidligere Sandakerveien 24 D med flere), del av Myrens verksted vest for Akerselva, til undervisning og barnehage.

Hensikten med planforslaget er å samle den tysk-norske skoles undervisningstilbud fra barnehage til videregående skole på eiendommen. Det er gitt midlertidig dispensasjon til bruk, og barnehagen har allerede flyttet inn.

Byrådet ber bystyret om å vedta reguleringsforslaget.

 • Regulering av Bergstien, Bydel St. Hanshaugen

Bymiljøetaten foreslår å omregulere Bergstien mellom Geitmyrsveien og Waldemar Thranesgate fra offentlig kjørebane og veigrunn til kjørevei og fortau.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for å kunne gjennomføre gateopprustning av Bergstien slik at gaten fremstår som en hyggelig, trygg og grønn bygate, inkludert integrerte sikkerhetstiltak.

Byrådet ber bystyret om å vedta reguleringsforslaget.

 • Regulering av Nye Haukåsen skole, Bydel Stovner

Det legges til rette for en ny skole og barnehage tilpasset multifunksjonshemmede barn på Nye Haukåsen skole i Garver Ytteborgs vei 145, Haugenstua.

Byrådet ber bystyret om å vedta reguleringsforslaget.

 • Byggesak

- Nils Bays vei 29, Bydel Nordre Aker

 • Strategi for Oslo som bærekraftig reisemål

​Reiselivsstrategiens hovedmål er at Oslo skal oppleves – og være kjent – som et av Europas mest attraktive og bærekraftig reisemål. Strategien har tre innsatsområder: 

​- Videreutvikle Oslos attraktivitet som bærekraftig reisemål  

​- Tydeliggjøre Oslo som bærekraftig reisemål  

​- Etablere strategiske samarbeid for utvikling og profilering 

Strategi for Oslo som bærekraftig reisemål bygger på Oslo kommunes mål og planer. Strategiarbeidet har blitt organisert med vekt på involvering og medvirkning for å sikre innspill fra reiselivsnæringene og nøkkelaktører i reiselivet.  

Byrådet ber bystyret om å ta strategien til orientering.

 • Høring av verneforslag for nasjonalpark i Østmarka og alternative verneformer

Statsforvalteren i Oslo og Viken har sendt på høring verneforslag for nasjonalpark i Østmarka og alternative verneformer.

Oslo kommune har fått utsatt frist til 2. mars 2023, for å rekke politisk behandling av høringsuttalelsen.

Det legges opp til at bystyret avgir høringssvaret. Årsaken er sakens store betydning for Oslo kommune og dens innbyggere.

Byrådet ber bystyret om å vedta høringsuttalelsen.

 • Høringssvar: Ditt personvern vårt felles ansvar

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt NOU 2022:11 Ditt personvern – vårt felles ansvar – Personvernkommisjonens utredning på høring.

Utredningen inneholder nesten 150 anbefalinger og tiltak over et bredt spekter av samfunnsområder – inkludert forslag til lovendringer og regelverksutvikling, etablering av standarder og normer, utredninger, veiledninger, opplæringstiltak og opprettelsen av et frittstående og rådgivende organ på personvernfeltet.

Oslo kommune har mange punktet i høringssvaret, og støtter blant annet at personverndebatten bør løftes til et samfunnsnivå med deltakelse utover fagekspertisen, og at debatten i større grad bør omhandle personvern som en grunnleggende menneskerettighet med selvstendig verdi.

Byrådet ber bystyret om å vedta høringsuttalelsen.

 • Se alle sakene

Se alle sakene (einnsyn.no)

Saker som avgjøres av byrådet

 • Økonomireglementet for 2023

- Videredelegering av budsjettfullmakter med videre til den enkelte byråd

- Videredelegering av fullmakter og fastsetting av instrukser for økonomiforvaltningen i etater

 • Forlengelse av avtale om fylkeskommunalt samarbeid om Biogass Oslofjord

Biogass Oslofjord er et samarbeidsnettverk mellom fylkene rundt Oslofjorden.

Hovedformålet til Biogass Oslofjord er å bidra til å realisere potensialet som ligger i en bærekraftig og regional utnyttelse av energiressursene i gjødsel, avløpsslam, matavfall og organisk næringsavfall i Oslofjordregionen.

Byrådet vedtok å videreføre avtalen i ett år.

 • Ansettelse av seksjonssjef for oppvekst

Byrådet ansetter Eira Nybø som seksjonssjef for oppvekst i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

 • Se alle sakene

Se alle sakene (einnsyn.no)

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.