Politikk

Saker behandlet i byråd 24. november

Byrådet behandlet blant annet en søknad om lånegarantier for Campus Ekeberg.

Saker i byrådet / Publisert: 17.11.2022 / 24.11.22

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Alle byrådene i Oslo samlet rundt et møtebord.
Byrådsledere i byråd. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

  • Fornebubanen, trasé ved Vækerø i Bydel Ullern

Dette planforslaget handler om å endre Fornebubanetraséens linjeføring på et 500 meter langt strekk ved Vækerø og i tillegg sikre tilstrekkelige riggarealer for å kunne gjennomføre tiltaket. Hensikten er å forberede regulert løsning for Fornebubanen.

Forslaget vil ikke innebære endringer for kollektivtrafikantene sammenlignet med løsninger i regulert plan for Fornebubanen.

Byrådet ber bystyret å vedta forslag til detaljregulering, med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser, for Fornebubanen, strekningen Sørvangen – Vennersborgveien (Vækerø stasjon).

  • Klage over vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i Bydel Frogner

Planområde S-3204 er en bevaringsplan fra 1990. Formålet med reguleringen var primært å sikre kulturminneverdiene for bevaringsverdige villaer i området, samt enkelte boliganlegg og hager med høy arkitektonisk verdi. Planen la imidlertid også opp til fortetting med ny bebyggelse.

Byrådet ber byutviklingsutvalget sende saken til klagebehandling hos Statsforvalteren.

  • Byggesak

- Tåsenveien 10A

  • Campus Ekeberg og vurdering av kommunale lånegarantier

Oslo idrettskrets (OIK) og Bækkelagets Sportsklub (BSK) har søkt Oslo kommune om å stille garanti for låneopptak til realisering av prosjektet Campus Ekeberg.

Det søkes om en samlet lånegaranti på 1,78 milliarder kroner. Det søkes også mellomfinansiering på 80 millioner kroner for OIK og 210 millioner kroner for BSK.

OIK planlegger oppgradering av bygningsmassen som idrettskretsen eier på Ekeberg, samt utvikling av Nye Osloidrettens hus. Nye Osloidrettens Hus vil gi kapasitet for Lambertseter videregående skole, samt andre leietakere fra idretten og Idrettens helsesenter. BSKs søknad gjelder realisering av BSK Arena, med haller til innebandy og håndball, turnhall, arealer for kampsport og dans, «cageball» og e-sport-fasiliteter.

Byrådet innstiller på at Oslo kommune avslår søknadene fra OIK og BSK om kommunal lånegaranti til Campus Ekeberg. Begrunnelsen er at kommunelovens § 14-19 ikke tillater kommunen å stille lånegarantier som vil innebære en vesentlig økonomisk risiko for kommunen.

Byrådet ber bystyret avslå søknadene fra Oslo idrettskrets og Bækkelagets Sportsklub om kommunale lånegarantier på til sammen 1,78 milliarder kroner.

  • Se alle sakene

Se alle sakene (einnsyn.no)

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.