Politikk

Saker behandlet i byråd 22. september

Byrådet behandlet en forlengelse av en kontrakt med Circle K på Bogstad.

Saker i byrådet / Publisert: 15.09.2022 / 22.09.22

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byrådene i Oslo samlet rundt et møtebord
Byrådsledere i byråd. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

  • Søknad om fritak for eiendomsskatt i 2021 og 2022

Søknaden gjelder eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner som «tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten".

Denne type eiendommer kan etter søknad fritas for eiendomsskatt. Byrådsavdeling for finans har fremmet en samlesak om til sammen 17 eiendommer som har søkt om fritak fra eiendomsskatt etter denne bestemmelsen.

Byrådet ber bystyret følge vedtaket i protokollen.

  • Leiekontrakt for kontorlokaler for Utviklings- og kompetanseetaten

Etatens nåværende leiekontrakt for lokalene i Grenseveien 2-20 på Helsfyr går ut i desember 2023.

Etter forhandlinger med utleier, ønsker UKE å fornye kontrakten for ti år med opsjon på fem år på samme vilkår som gjeldende leieavtale, dog slik at leien justeres til markedsleie.

Byrådet ber bystyret godkjenne utkast til leiekontrakt.

  • Forlengelse av festeforhold med Circle K på Bogstad

Circle K fester en tomt ved Bogstad Camping og driver bensinstasjon på tomten. De planlegger å gjøre om stasjonen til fremtidens energistasjon, og det vil kreve store investeringer på eiendommen.

Det innebærer blant annet flere ladere til elektriske kjøretøy, oppgradering av butikken og at noen av dagens drivstoffpumper konverteres til elbilladere.

Byrådet ber bystyret om å vedta festekontrakten.

  • Byggesak i Gladengveien 12-14 i Bydel Gamle Oslo

Saken gjelder klage på avslag om byggesøknad. Det er søkt om oppføring av boder på ni rekkehusenheter. Plan- og bygningsetaten har avslått søknaden fordi tiltakene er utenfor byggegrensene i reguleringsplanen, og dermed krever dispensasjon.

Byrådet foreslår å ta klagen til følge. Byrådet viser blant annet til at det ikke vil sette hensynet bak byggegrensen vesentlig til side, at bodene ikke gir ulemper til området for øvrig og at de gir en samlet og god arkitektonisk løsning.

Byrådet ber bystyret sende klagen til Plan- og bygningsetaten.

Saker som avgjøres av byrådet

  • Godkjenning av leieavtale i Nydalsveien 24

Kemnerkontoret flyttet i 2017 til fem etasjer i Nydalen. Etter statliggjøringen av skatteoppkrevingen i 2020 har nye Innkrevingssentralen kun behov for én etasje. Lokalene leies av Avantor og den uoppsigelige husleieavtalen løper til og med 29. februar 2028 uten mulighet for oppsigelse. For å dekke kommunes utgifter foreslås det å inngå avtale om fremleie av tre etasjer til Active Brands.

Byrådet godkjenner avtalen.

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.