Politikk

Saker behandlet i byråd 20. oktober

Byrådet behandlet en sak om å kjøpe aksjer i et nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur.

Saker i byrådet / Publisert: 13.10.2022 / 21.10.22

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Alle byrådene i Oslo samlet rundt et møtebord.
Byrådsledere i byråd. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

  • Klage over midlertidig forbud mot tiltak i Diakonveien 5, Bydel Vestre Aker

Eiendommen består i dag av våningshus oppført i 1925. I oktober 2021 ble det sendt inn søknad om rammetillatelse til oppføring av enebolig på to etasjer, pluss kjeller og loft og etablering av parkeringskjeller som skal være felles med den eksisterende tomannsboligen.

Plan- og bygningsetaten mener det er sentralt å utarbeide en felles plan for området før nytt tiltak kan vurderes.

Byrådet innstiller til byutviklingsutvalget å vedta at vilkårene for midlertidig forbud mot tiltak er oppfylt. Saken sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.

  • Klage over avslag på søknad om oppføring av enebolig i Brannfjellveien 86 A, Bydel Nordstrand

Byrådet mener vilkårene for dispensasjon er oppfylt.

Byrådet legger blant annet vekt at overskridelsen er marginal og uten betydning for omgivelsene, og retting vil være sterkt urimelig, samt at saken ikke vil gi uheldige presedensvirkninger. Bygget er fem centimeter høyere enn planlagt.

Byrådet innstiller til byutviklingsutvalget å endre avslaget og sende saken tilbake til Plan- og bygningsetaten for videre oppfølging.

  • Leiekontrakt for kontorlokaler til Velferdsetaten

Velferdsetaten har en leiekontrakt for kontorlokaler som utløper i juni 2023. Etaten må finne nye lokaler siden det er ikke mulig å forlenge der etaten er i dag, i Storgata 51, på grunn av gårdeiers planer om å totalrenovere bygget.

Etaten har forhandlet fram en avtale om å leie lokaler i Hausmanns gate 21 for ti år med opsjon på fem år. Det er estimert at kostnaden vil være i samme størrelse som dagens kontorkostnader. Byrådet ber bystyret om å vedta leiekontrakten.

  • Ny forskrift om renovasjon av husholdningsavfall for Oslo

Saken ble trukket.

  • Kjøpe aksjer i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur

Aktører i vannbransjen har samarbeidet om å etablere et nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur. Formålet er å etablere og drive et anlegg for demonstrasjon, testing, forskning og undervisning knyttet til infrastruktur for vann og avløp, med særlig oppmerksomhet på fremtidsrettet ledningsteknologi. Oslo kommune er invitert til å tegne aksjer i selskapet til en sum opp til 100 000 kroner, som tilsvarer en aksjepost på ti prosent.

Kostnadene til et aksjekjøp dekkes innen Vann- og avløpsetatens budsjettramme. Vann- og avløpsetaten fremhever at det nasjonale senteret er et nødvendig tiltak for å få den teknologiske utviklingen etaten trenger.

Byrådet ber bystyret om å vedta at Vann- og avløpsetaten kjøper disse aksjene.

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.