Politikk

Saker behandlet i byråd 16. februar

Byrådet behandlet blant annet et forslag om regulering av Fornebubanen.

Saker i byrådet / Publisert: 03.02.2023 / 16.02.23

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byrådslederen i byråd
Byrådsledere i byråd. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

 • Fritak for eiendomsskatt – vurdering av anførsel i klagesak

Faglig sekretariat for sakkyndig klagenemnd for eiendomsskatt ber om at byrådet og bystyret tar stilling til anførsel om usaklig forskjellsbehandling i klagesaken som gjelder fritak for eiendomsskatt for Wergelandsveien 21.

Byrådet vurderer at det ikke foreligger usaklig forskjellsbehandling, og saken vil gå videre til bystyret for vurdering.

 • Nytt medlem til Rådet for personer med funksjonsnedsettelser 2023

Torleif Støylen foreslås som nytt medlem i Rådet for personer med funksjonsnedsettelser, for å erstatte Brita Rønbeck Bølgen, som har flyttet fra Oslo. Begge representerer Mental Helse Oslo.

Byrådet ber bystyret vedta nytt medlem.

 • Regulering av Fornebubanen på strekningen Madserud til Bestum, Bydel Ullern

Etaten Fornebubanen (FOB) foreslår å omregulere en del av Fornebubaneplanen. Endringene skal føre til reduserte kostnader og sikre fremdriften i anleggsperioden.

En ny linjeføring av T-banetunnelen er utarbeidet for å kunne bygge tunnelen i berg slik at man unngår kritiske løsmasser. T-banetraséen justeres på en 2,5 kilometer lang strekning fra Bestum til Madserud.

Byrådet ber bystyret å vedta forslaget, som vist i kart.

 • Regulering av Låveveien 70 på Skøyenåsen, Bydel Østensjø

Neptune Properties AS foreslår å omregulere Låveveien 70 på Skøyenåsen fra bensinstasjon til bolig, forretning, annen offentlig og privat tjenesteyting, bevertning og torg med mer.

Planens hensikt er å legge til rette for boliger nær Skøyenåsen T-banestasjon og supplere det eksisterende lokalsenteret.

Plan- og bygningsetaten fremmer et alternativt forslag. I alternativet foreslås det bebyggelse opp mot fem etasjer, noe som tilsvarer to etasjer mindre enn forslagsstillers alternativ. Byrådet slutter seg til Plan- og bygningsetatens vurdering og anbefaling.

Byrådet ber bystyret vedta reguleringen, som vist i kart.

 • Regulering av Lambertseterveien 23 på Lambertseter, Bydel Nordstrand

Circle K AS foreslår å omregulere Lambertseterveien 23 fra bensinstasjon til boliger. Planforslaget legger opp til at det kan oppføres 13 nye boenheter på tre etasjer ved krysset Lambertseterveien og Oberst Rodes vei.

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget på grunn av bebyggelsens høyder, parkeringsanleggets plassering, terrenghåndteringen, fjerning av eksisterende store trær og mener ytterligere rekkefølgebestemmelser er nødvendig.

Byrådet ber bystyret om å forkaste forslaget.

 • Byggesak

- Lilloseterveien 8 A, Bydel Grorud

Byrådet ber byutviklingsutvalget om å ikke ta klagen til følge, og sende saken til klagebehandling hos statsforvalteren.

 • Leieavtale med Naturvernforbundet om Søndre Sandås

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus leier bygningene på Søndre Sandås på Sognsvann, med tilhørende uteområde. Byrådet foreslår nå en ny leieavtale på 40 år.

Byrådet ber bystyret om å vedta leieavtalen.

 • Kjøp av Hoffsveien 9 på Skøyen for etablering av Fornebubanen

Forslag til ny områderegulering for Skøyen legger opp til at en del av Hoffsveien 9 skal reguleres til nytt torg og en annen del til fremtidig sentrumsformål. Eiendommen kjøpes i forbindelse med etablering av Fornebubanen.

Kjøpesummen, tilleggsvederlag, omkostninger, samt erstatning for en leieavtale på eiendommen, innebærer at det totale beløpet som belastes Fornebubanen er 350  millioner kroner.

Byrådet ber bystyret om å vedta kjøpet.

 • Se alle sakene

Se alle sakene (einnsyn.no)

Saker som avgjøres av byrådet

 • Bystyrets budsjettvedtak for 2023 og oppdatert økonomiplan for 2023-2026

I denne saken legges det frem endelig oppdatert budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023- 2026. Tekniske justeringer og endringer som følger av bystyrets budsjettvedtak er innarbeidet.

Byrådet vedtok å justere økonomiplanen i tråd med bystyrets vedtak.

 • Ansettelse av seksjonssjef skole- og barnehagebygg

Det er gjennomført en rekrutteringsprosess for å ansette seksjonssjef for skole- og barnehagebygg i Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

Anissa Hasane ble ansatt som seksjonssjef.

 • Se alle sakene

Se alle sakene (einnsyn.no)

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.