Politikk

Saker behandlet i byråd 15. september

Byrådet behandlet en klage på en byggesak ved Oslo Cancer Cluster, leiekontrakten til Hausmania og utleie til fotballbane i Kragskogen.

Saker i byrådet / Publisert: 08.09.2022 / 15.09.22

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byrådene i Oslo samlet rundt et møtebord, med byråd for byutvikling i fokus.
Byrådsledere i byråd. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

  • Leiekontrakt mellom Oslo kommune og Sørkedalsveien 10

Majorstuen tannklinikk må flytte ut av sine lokaler 31. mars 2024. Siden husleiekontrakten for Smestad tannklinikk utløper i mai 2023, er forslaget å samlokalisere disse to klinikkene i Colosseum senter. Leiekontrakten er på 15 år med opsjon på 5 år. Kontraktens totalverdi, ekskludert felleskostnader og merverdiavgift, er 63,9 millioner kroner.

Byrådet ber bystyret om å vedta leiekontrakten.

  • Utbyggingsavtale for Silurveien 18-20 i Bydel Ullern

Reguleringsplanen åpner for bygging av omtrent 50 boliger i Silurveien 18-20. Utbyggingsavtalen mellom kommunen og Bonava gjelder finansering og gjennomføring av rekkefølgen på tiltak om opparbeidelse av vei, fortau og gangvei i forbindelse med boligutbyggingen.

Byrådet ber bystyret om å vedta utbyggingsavtalen.

  • Utbyggingsavtale for Økernveien 94 i Bydel Grünerløkka

Reguleringsplanen legger opp til et prosjekt som innebærer bygging av omtrent 210 boliger og maksimalt 42 810 kvadratmeter næring. Utbyggingsavtalen med Økernveien 94, IMI Eiendom, Haslevollen Eiendom, Haslevangen 13 og Haslevangen 15 gjelder hel og delvis finansering og gjennomføring av rekkefølgen på utforming av Økernveien og Haslevangen, opparbeidelse av nabopark og torg, kjørevei og fortau, grøntareal ut til kryss og gangareal.

Byrådet ber bystyret om å vedta utbyggingsavtalen.

  • Klage på byggesak i Ullernchausséen 66 i Bydel Ullern

Plan- og bygningsetaten avslo søknaden fra Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS om opptreningssenter for kreftsyke, kontor- og forskningsbygg. Årsaken er at tiltaket er prosjektert uten at det etableres parkeringsplasser, og at det ikke var grunnlag for dispensasjon fra gjeldende parkeringsnorm.

Byrådet er kommet til at vilkårene for dispensasjon er oppfylt og ber bystyret om at klagen tas til følge og sendes tilbake til Plan- og bygningsetaten for videre behandling.

  • Midlertidig forlengelse av gjeldende leiekontrakt med Kulturhuset Hausmania

Leiekontrakten med Kulturhuset Hausmania løp ut i juli 2022. Det innstilles på at byrådet gis delegert fullmakt til å forlenge gjeldende leiekontrakt med ett år.

  • Utleie av areal til Velforeningen Kragskogen fotballbane i Bydel Vestre Aker

Velforeningen drifter et nærmiljøanlegg for fotball i Kragskogen. Velforeningen vil opparbeide anlegget til kunstgress og nytt ballfangernett rundt banen. Dette kan de få spillemidler for, men for at velforeningen skal få tilført spillemidler må de dokumentere at de har rett til å bruke arealet i minimum 20 år. Det er utarbeidet en leiekontrakt som skal gjelde i 25 år.

Saker som avgjøres av byrådet

  • Årsrapport 2021 fra sentralt arbeidsmiljøutvalg og årsrapportering HMS 2021 fra lokale arbeidsmiljøutvalg
  • Se saken (einnsyn.no)

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.