Politikk

Saker behandlet i byråd 15. desember

Byrådet behandlet blant annet en strategi for kunnskapsbasert utvikling, innovasjon og digital teknologi for hele kommunen.

Saker i byrådet / Publisert: 08.12.2022 / 15.12.2022

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byråd i byrådsmøte
Byrådsledere i byråd. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

 • Helhetlig rehabilitering til voksne og eldre i Oslo

I denne saken fremmer byrådet "Helhetlig rehabilitering til voksne og eldre i Oslo – Temaplan 2023-2033".

Temaplanen har som intensjon å skape helhetlige, sammenhengende og likeverdige tjenester for rehabilitering. Bruk av kompetanse og nye verktøy skal komme befolkningen til gode, og god involvering skal gi treffsikre og bærekraftige tjenester.

Byrådet ber bystyret om å ta planen til orientering.

 • Forslag til regulering for Oslo Hospital, Bydel Gamle Oslo

Forslagsstiller Ekebergveien 1 AS foreslår å omregulere Ekebergveien 1 B, med flere, fra privat institusjon til kontor, og annen offentlig eller privat tjenesteyting, samt hensynssone bevaring kulturmiljø.

Byrådet ber bystyret om å vedta saken.

 • Byggesak

- Hospitsveien 15 B, Bydel Vestre Aker

 • Evaluering av samarbeidet om å forebygge kriminalitet og bruk av rusmidler blant ungdom

SaLTo-modellen, samarbeidsmodell for rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid overfor ungdom, er evaluert. Formålet med evalueringen har vært å belyse hvordan samarbeidet fungerer mellom de tre hovedaktørene bydel, skole og politi.

Byrådssaken gir tydelige føringer for samarbeidet. I hovedsak vil organisering og struktur i modellen videreføres.

Byrådet ber bystyret om å ta evalueringen til orientering.

 • Tilbud til elever med omfattende behov for spesialundervisning

Bystyret fattet i sitt møte 8. juni 2022 et vedtak om at byrådet i løpet av 2022 skulle legge frem en sak om tilbudet som gis til elever med omfattende behov for spesialundervisning.

Byrådet ber bystyret om å ta saken til orientering.

 • Forebygging og håndtering av mobbing, vold og trusler i Osloskolen

Elever og ansatte i Osloskolen skal oppleve et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø. Enhver form for mobbing, trakassering, trusler eller voldsbruk er uakseptabel. Mobbing, vold og trusler kan få store konsekvenser for elever og ansattes fysiske og psykiske helse, og ødelegge barn og unges trygghet, trivsel og forutsetninger for læring.   

Byrådet skal vedta en sak om forebygging og håndtering av mobbing, vold og trusler. Saken redegjør for status knyttet til omfang av mobbing, vold og trusler, hvilke systemer og rutiner og prosedyrer Osloskolen har for å forebygge og håndtere dette, og hvilke mål, prinsipper og verdier som skal legges grunn for arbeidet med dette i tiden fremover.

Byrådet ber bystyret om å ta saken til orientering.

 • Høringssvar: En åpen og opplyst offentlig samtale

Oslo kommune har mottatt «NOU 2022: 9 En åpen og opplyst offentlig samtale – Ytringsfrihetskommisjonens utredning» på høring.

Ytringsfrihetskommisjonen har hatt i oppdrag å utrede de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn. Utredningen inneholder mer enn 90 anbefalinger og flere konkrete lovendringsforslag.

Byrådet ber bystyret vedta høringssvaret.

 • Fritak for eiendomsskatt for 2023

- ... for eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner som «tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten»:

Fritak er særlig aktuelt for eiendommer som benyttes til: helsetjenester, sosialt arbeid, utdanning, idrett, kultur, samfunns- og bydelshus, studentboliger, arbeid for interessene til personer med psykiske og fysiske helseutfordringer.

I denne saken anbefales fritak for hele eller deler av 358 eiendommer som bystyret tidligere har fritatt for eiendomsskatt.

- ... for bygninger av historisk verdi:

Byrådet anbefales fritak for hele eller deler av 338 eiendommer som bystyret har fritatt i 2022 og tidligere år.

 • Strategi for kunnskapsbasert utvikling, innovasjon og digital teknologi for Oslo kommune

Byrådet legger frem en "Strategi for kunnskapsbasert utvikling, innovasjon og digital teknologi for Oslo kommune”.

Målet med strategien er at Oslo kommune skal være en kunnskapsbasert, innovativ og datadrevet kommune. Kommunen skal levere brukervennlige tjenester og finne løsninger på samfunnsutfordringer. Dette skal kommunen gjøre i samarbeid med innbyggerne, næringsliv, forskningsmiljø og offentlig og frivillig sektor. 

Oslo kommune skal ha en samordnet og utviklingsorientert forvaltning, som tilbyr tjenester som er tilpasset en verden i endring.

Byrådet ber bystyret om å slutte seg til målet i strategien, og forøvrig ta strategien til orientering.

 • Demensplan "Forglem meg ei"

Demensplan for Oslo 2023–2027 «Forglem meg ei» erstatter tidligere demensplan «Lev vel med demens i Oslo».

Byrådet fremmer saken for å bidra og legge til rette for en demensvennlig by med bærekraftige og forutsigbare tilbud og tjenester både til dem som er rammet av demenssykdom og deres pårørende.

Byrådet ber bystyret om å ta planen til orientering.

 • Leiekontrakt for Familiehuset, Bydel Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo ønsker å etablere et familiehus, hvor flere tjenester samles på ett sted. Bydelen har, etter å ha gjennomført en markedsdialog, valgt Hagegata 32 på Tøyen som sted for familiehuset.

Bydelen har forhandlet frem en leiekontrakt med Hagegaten 32 AS på 15 år, med opsjon på 10 år på samme vilkår, men slik at leien skal justeres til markedsleie. Leiekontrakten gjelder hele bygget og er på 13 millioner kroner per år, med overtakelse i januar 2024.

Byrådet ber bystyret om å vedta kontrakten.

 • Regulering for Haakon Den Godes vei 14, Bydel Vestre Aker

Gaustadbekken AS foreslår å omregulere Haakon den godes vei 14 til kontor, bolig, forretning og annen offentlig og privat tjenesteyting.

Forslaget legger til rette for påbygg på én etasje på eksisterende bygg, til maksimalt fire etasjer, og en økning i bruksareal på i overkant av 300 kvadratmeter. Planområdet ligger sentralt på Vinderen i Bydel Vestre Aker, i krysset Haakon den Godes vei og Rasmus Winderens vei. Planen åpner også for at dagens bygg kan erstattes av et nytt bygg med tilsvarende høyder og volum.

Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler et eget alternativ 2, hvor henvendelsen til Rasmus Winderens vei sikres bedre ved at det i reguleringsbestemmelsene sikres åpenhet mot Rasmus Winderens vei, og det stilles krav om fotgjenger- og rullestolvennlige forbindelser fra fortau til byggets øvre og nedre nivå.

Byrådet ber bystyret vedta regulering som vist i kart.

 • Sentralt Ungdomsråd – Oppnevning av medlemmer for ny periode

Perioden rådet er oppnevnt for utløper ved årsskiftet, og det må oppnevnes nye representanter for rådet for neste periode.

Etter gjeldende reglement velges medlemmene for to år av gangen. Byrådet foreslår at reglementet endres slik at medlemmene kun velges for ett år av gangen, etter ønske fra ungdomsrådets sekretariat.

Byrådet ber bystyret om å endre reglementet, slik at oppnevningen gjelder for ett år av gangen.

 • Forslag til regulering, Bjørvika skole og flerbrukshall, Bydel Gamle Oslo

Byrådet foreslår å omregulere og utvide Lohavn felt D2 i Bjørvikaplanen. Hensikten med planen er å oppføre grunnskole og flerbrukshall i Bjørvika, arealer til dansehall og til Oslo sjøskole.

Byrådet ber bystyret vedta reguleringen.

 • Se alle sakene

Se alle sakene (einnsyn.no)

Saker avgjort av byrådet

 • Ansettelse av seksjonssjef informasjonssikkerhet og IKT

Trond Digranes (i dag avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet) ansettes som seksjonssjef for informasjonssikkerhet og IKT (ISI) i Byrådsavdeling for finans.

 • Nye og reviderte standard kravspesifikasjoner for formålsbygg

Standard kravspesifikasjoner for formålsbygg (SKOK) er krav til ulike typer formålsbygg (bygg med et spesifikt formål) i Oslo kommune, som skal sikre at de aktuelle formålsbyggene oppnår ønsket kvalitet til lavest mulig kostnad.

Det er gjennomført en helhetlig revisjon av kravspesifikasjonene. Målet med revisjonen var å få oppdaterte og relevante krav i samsvar med dagens behov, aktuelle lovkrav og politiske føringer. De nye kravene skal også øke levetiden på kommunale bygg. En rekke krav foreslås videreført uten endring, en del foreslås slettet og enkelte foreslås endret. I tillegg foreslås det noen nye krav, for å ivareta nye politiske vedtak og føringer, blant annet krav til miljø.

 • Endringer i personalreglementet for Oslo kommune

Saken gjelder to endringer i kommunens personalreglement.

Det ene gjelder antall egenmeldingsdager i henhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv.

Det andre gjelder plikt til fratreden og at den kun gjelder når den alminnelige aldersgrensen (70 år) nås og ikke ved oppnådd særaldersgrense.

 • Delegasjon av fullmakt til fastsetting av ladesatser

Byrådet delegerer fullmakt til å fastsette ladesatser for lading av elbiler til Bymiljøetaten. Delegeringen gjøres i medhold av bystyrets vedtak 7. desember 2022 (sak 361/22). Endringene skal gjøres med utgangspunkt i strømprisprognosene.

Følgende satser gjelder fra det tidspunkt det praktisk kan innføres

TakstType ladingMaks tidAvgiftstidNy sats
3051Semi-hurtig korttid3 timer09-20
20-09
54 kroner
38 kroner
3052Normal korttid3 timer09-20
20-09
27 kroner
19 kroner
3053Semi-hurtig langtid3 timer09-20
20-09
54 kroner
38 kroner
3054Normal langtid3 timer09-20
20-09
27 kroner
19 kroner
 • Se alle sakene

Se alle sakene (einnsyn.no)

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.